efJeÊe mebmLee®ee keÀejYeej
efJeÊe mebmLee®ee keÀejYeej (yeerSmeF& + SveSmeF& + ScemeerSkeÌme-SmeSkeÌme)
(keÀjesæ[ ©)
SHeÀDee³eDee³e [erDee³eDee³e
efoveebkeÀ efveJJeU G}e{e}efveJJeU G}e{e}
24/11/2017 -416.28427.63
veesì :-
  • [erDee³eDee³e ([escesefmìkeÀ Fbefmììîegµeve} FvJesmìme&) cnCepes Yeejleer³e efJeÊe mebmLee, ³eele yeBkeÀe, Jeercee kebÀHev³eeb Je c³eg®³egDe} HebÀ[eb®ee meceeJesµe Deens.
  • [erDee³eDee³e®es DeekeÀ[s 16-4-07 Heemetve Deensle.
  • Keg}emeeë cejeþer Yeeef<ekeÀeb®³ee mees³eermeeþer ns Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s Deens. cetU Fbûepeer mebkesÀlemLeUe®³ee DeeOeejs ns cejeþer Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s}s Deens. yeerSmeF& meboYee&le DeefOekeÀ efJemle=le ceeefnleermeeþer DeeHeCe Deece®ee Fbûepeer Yee<esleer} www.bseindia.com ³ee mebkesÀlemLeUe}e Yesì osT µekeÀlee. cejeþer mebkesÀlemLeU ns SkeÀ DeefleefjkeÌle mees³e cnCetve le³eej kesÀ}s Deens. pes }eskeÀ ³ee mesJes®ee GHe³eesie keÀjleer} l³eebveer mJele뮳ee peyeeyeoejerJej peesefKece I³eeJeer.