Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
23/06/2017 4:00:00 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
ke=À0.2017.65
BCLENTERPR12.2917.16
efmeefuekeÀe@ve Jn@ueer0.0716.67
jepe He@kesÀefpebie45.8014.21
PTIL40.0011.27
peesmìdme Fbefpeefve³eefjbie1254.3510.97
DeuHeÀe ì^evmeHeÀe@ce&me&27.5010.00
KPEL214.5010.00
MSL187.959.88
DIVINUS155.009.54
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
ASYL18.90-9.57
ATHCON29.75-9.85
efvenej FvHeÀess15.05-9.88
TITAANIUM11.70-10.00
FERVENTSYN23.40-10.00
Syeerpeer FvÖeÀe}e@efpeefmìkeÌme60.95-10.37
Fbìjve@Meveue keÀvJns³eme&21.00-10.64
megyegleer HeÀe³eveevme14.60-10.98
HebkeÀpe efHe³egMe47.55-12.99
BITL0.95-15.93
kebÀHeveer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
Keg}emeeë cejeþer Yeeef<ekeÀeb®³ee mees³eermeeþer ns Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s Deens. cetU Fbûepeer mebkesÀlemLeUe®³ee DeeOeejs ns cejeþer Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s}s Deens. yeerSmeF& meboYee&le DeefOekeÀ efJemle=le ceeefnleermeeþer DeeHeCe Deece®ee Fbûepeer Yee<esleer} www.bseindia.com ³ee mebkesÀlemLeUe}e Yesì osT µekeÀlee. cejeþer mebkesÀlemLeU ns SkeÀ DeefleefjkeÌle mees³e cnCetve le³eej kesÀ}s Deens. pes }eskeÀ ³ee mesJes®ee GHe³eesie keÀjleer} l³eebveer mJele뮳ee peyeeyeoejerJej peesefKece I³eeJeer.