Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
28/04/2017 3:33:16 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
efnmeej cesì} Fb[mì^erpe ef}.43.60-6.24
PDMJEPAPER25.50-6.25
M10018.35-6.85
WELINV107.30-7.62
efkeÀueexmkeÀj HesÀjme96.50-7.92
Mesje@ve yee³ees-cesef[efmeve ef}.6.55-8.01
megefÒece Hesì^eskesÀce393.55-8.17
RKDL13.07-9.99
SHILPI118.85-10.00
GAL10.14-19.97
kebÀHeveer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
peer Sue Jetueve72.50-8.05
CAMSONBIO23.90-8.08
iueesyeme keÀe@HeexjsMeve0.11-8.33
Ssée³ee& ìsef}keÀe@ce ef}.3.51-8.83
CHEMTECH13.00-9.72
BRPL110.65-9.97
TTIENT2.43-10.00
MODEX26.55-10.00
HeÀmì&Dee@ypeskeÌì ìskeÌvee@uee@peerme15.75-10.00
SKP9.95-11.56
kebÀHeveer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
Keg}emeeë cejeþer Yeeef<ekeÀeb®³ee mees³eermeeþer ns Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s Deens. cetU Fbûepeer mebkesÀlemLeUe®³ee DeeOeejs ns cejeþer Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s}s Deens. yeerSmeF& meboYee&le DeefOekeÀ efJemle=le ceeefnleermeeþer DeeHeCe Deece®ee Fbûepeer Yee<esleer} www.bseindia.com ³ee mebkesÀlemLeUe}e Yesì osT µekeÀlee. cejeþer mebkesÀlemLeU ns SkeÀ DeefleefjkeÌle mees³e cnCetve le³eej kesÀ}s Deens. pes }eskeÀ ³ee mesJes®ee GHe³eesie keÀjleer} l³eebveer mJele뮳ee peyeeyeoejerJej peesefKece I³eeJeer.