Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
28/03/2017 4:00:00 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
nerjes nesv[e3328.05-0.37
efjuee³evme Fb[mì^erpe1245.65-0.41
uegefHeve 1456.50-0.45
Dee³eìermeer 280.50-0.50
DeesSvepeermeer187.15-1.08
kebÀHeveer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
DeesefjSbìue yeBkeÀ139.90-2.03
efme³esì 1297.45-2.57
SmekesÀSmeceeF¬eÀes834.60-2.63
SceDeejSHeÀ 58312.25-2.66
ìskeÀ ceefnvêe ef}.455.60-2.72
DBCORP368.80-3.07
DeHeesuees ìe³eme& 203.90-3.18
peskesÀ ìe³ej130.80-3.25
GODREJPROP378.30-3.49
meWì^} yeQkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee98.50-3.76
kebÀHeveer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
Jeeme FvÖeÀemì^dkeÀ®ej16.8020.00
CHEMCRUX21.6020.00
¬esÀJneìskeÌme 357.1019.99
DeeskesÀ Hues Fbef[³ee145.0519.98
ASHFL41.0018.84
Debpeefve Heesì&ueB[220.6017.50
efMeJee HeÀefì&uee³ePeme&59.9514.74
SMLT35.2014.47
ceejmevme13.5013.26
SvepeerSue HeÀeFvekesÀce423.1512.09
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
PTIL48.00-9.26
SIVI39.00-9.41
VCU16.00-9.60
Þeer efHe´keÀesìs[ mìerume ef}.1.40-9.68
RCRL8.63-9.92
Dee³eìer HeerHeue0.63-10.00
LANCER28.80-10.00
SPICY9.00-10.45
ke=À0.16-11.11
MITSU145.00-14.71
kebÀHeveer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
Keg}emeeë cejeþer Yeeef<ekeÀeb®³ee mees³eermeeþer ns Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s Deens. cetU Fbûepeer mebkesÀlemLeUe®³ee DeeOeejs ns cejeþer Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s}s Deens. yeerSmeF& meboYee&le DeefOekeÀ efJemle=le ceeefnleermeeþer DeeHeCe Deece®ee Fbûepeer Yee<esleer} www.bseindia.com ³ee mebkesÀlemLeUe}e Yesì osT µekeÀlee. cejeþer mebkesÀlemLeU ns SkeÀ DeefleefjkeÌle mees³e cnCetve le³eej kesÀ}s Deens. pes }eskeÀ ³ee mesJes®ee GHe³eesie keÀjleer} l³eebveer mJele뮳ee peyeeyeoejerJej peesefKece I³eeJeer.