efvekeÀe}

efmeke̳egefjìer / veebJe (Fbûepeerle ìeF&He keÀje) :  
efmeke̳egefjìer keÀes[efmeke̳egefjìer veeJeDeOe& Jeeef<e&keÀ / efleceenerDee@ef[ìs[ / Deve Dee@ef[ìs[efoveebkeÀ
521070DeeueeskeÀ Fb[mì^erpeMC2017-2018Audited16/08/2018 06:51:03 PM
521070DeeueeskeÀ Fb[mì^erpeMQ2017-2018Audited16/08/2018 06:43:04 PM
526169ceefuìyesme Fbef[³eeJQ2018-2019Unaudited16/08/2018 06:29:50 PM
505242[e³eveecesefìkeÀ ìskeÌvee@uee@peermeJQ2018-2019Unaudited16/08/2018 06:28:26 PM
540253SNTCLJQ2018-2019Unaudited16/08/2018 06:27:48 PM
500267ce@pesmìerkeÀ Dee@ìes JQ2018-2019Unaudited16/08/2018 06:15:55 PM
530747Fb[es SefMe³eve HeÀe³eveevmeJQ2018-2019Unaudited16/08/2018 06:05:04 PM
512131efmeivesì DeesJnjmeerpeJQ2018-2019Unaudited16/08/2018 06:02:28 PM
530871kesÀceyee@sv[ kesÀefcekeÀumeJQ2018-2019Unaudited16/08/2018 05:54:45 PM
532141DeebOe´ efmeceWìdmeJQ2018-2019Unaudited16/08/2018 05:52:12 PM
532219Svepeer& [sJnueHeceWìJQ2018-2019Unaudited16/08/2018 05:48:49 PM
532467nPetj ceefuì JQ2018-2019Unaudited16/08/2018 04:21:00 PM
539363SKCJQ2018-2019Unaudited16/08/2018 04:19:19 PM
532368SuepeerSme iueesyeueJQ2018-2019Unaudited16/08/2018 04:12:16 PM
500144efHeÀveesueskeÌme kesÀyeume JQ2018-2019Unaudited16/08/2018 03:11:11 PM
Next
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~