HeÀe³eos
HeÀe³eosë k³eeheeje®³ee JeÀe@ue Dee@Je̵eve heàleer®es DevesJeÀ HeÀe³eos Deensle‚

  • ³eeceO³es Dee@[&me&vee SJeÀe®e efJeÀceleeruee efkeefkeOe he³ee&³e GheueyOe Demeu³eecegUs eEJeÀceleer®eer ®eb®euelee JeÀceer nesles.
  • Dee@[&me&®ee mebûen ceeieCeer‚hegjke"e®³ee meKeesue leheµeerue hegjefkele Demeu³eecegUs mekeexÊece uekeef®eJeÀlee Òeehle nesles.
  • Dee@[&me&®³ee mebûenecegUs ®egJeÀe JeÀceer nesleele ke ³eesi³e eEJeÀcele meceesj ³esles.
  • DeequeJeÀ[®³ee Dee@[&me& peemle kesU mebûeefnle JesÀu³ee peele Demeu³eeves JeÀesCel³eener Dee@[&me&®ee DeeJeÀej ne ogmeN³ee
    Dee@[&me&®³ee yejngJetÀce ueneve Demelees ke ³eecegUs ceeJexÀì®ee ÒeYeeke JeÀceer neslees.
  • JeÀe@ue Dee@Je̵eve me$eeojc³eeve nesCeeje k³eeheej ne ÒeYeekeer efJeÀceleervegmeej nesle vemeu³eecegUs ³eeceO³es JeÀceer efJeÀceleerle k³ekenej neslees.
  • ns efkeµes<elee ueneve, OeboskeeF&JeÀ vemeuesu³ee iegblekeCetJeÀoejebmee"er v³ee­³e yeepeeje®eer YetefceJeÀe yepeekeles, JeÀejCe meke& k³eeheej meceeve efJeÀceleeruee nesleele. lemes®e k³eeheeje®eer SJeÀJeÀeueervelee heg{s Oeeket heenCee‚³ee ûeenJeÀ Dee@[&me&®eer µeJe̳eleener l³ee®e megj#esDebleie&le JeÀceer JeÀjles.
Keg}emeeë cejeþer Yeeef<ekeÀeb®³ee mees³eermeeþer ns Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s Deens. cetU Fbûepeer mebkesÀlemLeUe®³ee DeeOeejs ns cejeþer Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s}s Deens. yeerSmeF& meboYee&le DeefOekeÀ efJemle=le ceeefnleermeeþer DeeHeCe Deece®ee Fbûepeer Yee<esleer} www.bseindia.com ³ee mebkesÀlemLeUe}e Yesì osT µekeÀlee. cejeþer mebkesÀlemLeU ns SkeÀ DeefleefjkeÌle mees³e cnCetve le³eej kesÀ}s Deens. pes }eskeÀ ³ee mesJes®ee GHe³eesie keÀjleer} l³eebveer mJele뮳ee peyeeyeoejerJej peesefKece I³eeJeer.