efveoxµeebJeÀ ceespeCeer
yeerSmeF&®³ee meke& efveoxµeebJeÀ leÊeÀîeeb®eer Dee@[&j Òekesµe JeÀeueeojc³eeve®³ee efve³eefcele efkeÞeeceeuee ceespeCeer DeeeqCe Òemeej neslees. Dee@[&j Òekesµeeveblej met®eJeÀ efveoxµeebJeÀ mìe@JeÀ®³ee DeejbYe eEJeÀcele(leer) meceeefkeä JeÀjleele. p³eeJesUer JeemleefJekeÀ Kegueer Jn@u³et ceespeCeermeeþer GHeueyOe Demesue met®ekeÀ efkeÀceleer®³ee iewjnpesjerle mìe@JeÀ®eer ceeieerue DeKesjer®eer eEJeÀcele keehejueer peeles. SJeÀoe meke& mesvemesJeÌme mìe@JeÌme®eer DeejbYe eEJeÀcele efveeqM®ele Peeueer JeÀer, keemleefkeJeÀ efveoxµeebJeÀe®eer ceespeCeer JeÀªve Òeoefµe&le JesÀues peeleele.

Keg}emeeë cejeþer Yeeef<ekeÀeb®³ee mees³eermeeþer ns Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s Deens. cetU Fbûepeer mebkesÀlemLeUe®³ee DeeOeejs ns cejeþer Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s}s Deens. yeerSmeF& meboYee&le DeefOekeÀ efJemle=le ceeefnleermeeþer DeeHeCe Deece®ee Fbûepeer Yee<esleer} www.bseindia.com ³ee mebkesÀlemLeUe}e Yesì osT µekeÀlee. cejeþer mebkesÀlemLeU ns SkeÀ DeefleefjkeÌle mees³e cnCetve le³eej kesÀ}s Deens. pes }eskeÀ ³ee mesJes®ee GHe³eesie keÀjleer} l³eebveer mJele뮳ee peyeeyeoejerJej peesefKece I³eeJeer.