Dee@[&j®es ÒeJeÀej
hetke&‚ÒeejbYe me$ee®³ee Dee@[&j Òekesµe JeÀeueekeOeerojc³eeve JesÀkeU ceeJexÀì Dee@[&me& DeeeqCe equeefceì Dee@[&me&vee®e hejkeeveieer Demeles. DeejbYe eEJeÀcele efveeqM®ele JeÀjC³eemee"er oesvner ÒeJeÀej®³ee Dee@[&me&®ee efke®eej JesÀuee peelees. DeefveeqM®ele Dee@[&juee cee$e hejkeeveieer vemeles, cnCepes®e Dee@[&me& hetCe& mebK³esle GIe[ Demeu³ee heeefnpesle.
Keg}emeeë cejeþer Yeeef<ekeÀeb®³ee mees³eermeeþer ns Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s Deens. cetU Fbûepeer mebkesÀlemLeUe®³ee DeeOeejs ns cejeþer Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s}s Deens. yeerSmeF& meboYee&le DeefOekeÀ efJemle=le ceeefnleermeeþer DeeHeCe Deece®ee Fbûepeer Yee<esleer} www.bseindia.com ³ee mebkesÀlemLeUe}e Yesì osT µekeÀlee. cejeþer mebkesÀlemLeU ns SkeÀ DeefleefjkeÌle mees³e cnCetve le³eej kesÀ}s Deens. pes }eskeÀ ³ee mesJes®ee GHe³eesie keÀjleer} l³eebveer mJele뮳ee peyeeyeoejerJej peesefKece I³eeJeer.