DeejbYe eEJeÀcele efveeqM®eleerJeÀjCe
hetke&-ÒeejbYe me$eele mìe@JeÀ®eer yeepeej DeejbYe eEJeÀcele efveeqM®ele JeÀjC³eemee"er Keeueerue ìHH³eeb®ee Dekeuebye JesÀuee peelees.
DeejbefYekeÀ efkebÀcele =peemleerle peemle keÌJeebefììer®³ee J³eJeneje®eer efkebÀcele
pej DeveskeÀ efkebÀceleer DeefmlelJeele Demeu³ee lej
  
DeejbefYekeÀ efkebÀcele = pees YeeJe p³eeJej keÀefcele keÀceer Dee@[&me& yeekeÀer Demeleerue l³eele
pej DeveskeÀ efkebÀceleer DeefmlelJeele Demeu³ee lej
  
DeejbefYekeÀ efkebÀcele = ceeieerue yebo YeeJee®³ee efvekeÀì peeCeejer efkebÀcele
Keg}emeeë cejeþer Yeeef<ekeÀeb®³ee mees³eermeeþer ns Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s Deens. cetU Fbûepeer mebkesÀlemLeUe®³ee DeeOeejs ns cejeþer Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s}s Deens. yeerSmeF& meboYee&le DeefOekeÀ efJemle=le ceeefnleermeeþer DeeHeCe Deece®ee Fbûepeer Yee<esleer} www.bseindia.com ³ee mebkesÀlemLeUe}e Yesì osT µekeÀlee. cejeþer mebkesÀlemLeU ns SkeÀ DeefleefjkeÌle mees³e cnCetve le³eej kesÀ}s Deens. pes }eskeÀ ³ee mesJes®ee GHe³eesie keÀjleer} l³eebveer mJele뮳ee peyeeyeoejerJej peesefKece I³eeJeer.