peesKeerce k³ekemLeeheve
ceeeqpe&vme DeeeqCe JeÀesue@ìjueë kee{l³ee mebK³esmee"er Dee@[&j mlejekej ceeeqpe&vme ieesUe JesÀueer peeles.

ÒeeFme yeÏ@C[dme DeeeqCe meefJe&Àì efHeÀuìme&ë hetke&-ÒeejbYe me$eeojc­eeve meke& Òee$e efmeJeÌ­etefjìerpevee 20… ìJeÌJesÀ ³etefveHeÀe@ce& ÒeeFme yeÏ@C[ ueeiet Demelees. pej efveoxµeebJeÀebveer mesvemesJeÌme®es DeejbYe cetu³e ceespeC³eekejerue Deeheueer vescetve efouesu³ee ®eewJeÀìer®eer meercee Deesueeb[ueer lej meÐeefve³eceevegmeej(mesyeer heefjhe$eJeÀ meboYe& ¬eÀ.SmeSce[erDeejheer[er/hee@equemeer/ meefJe&Àì-37/2001 efoveebJeÀ 28 petve 2001) k³eeheej efkejece (ceeJexÀì keeF[ meefJe&Àì yeÏsJeÀme&) Debceueele DeeCeuee peelees. ne efkejece efve³eefcele k³eeheej me$ee®³ee megªkeeleeruee ueeiet neslees. efveoxµeebJeÀ Yebiee®ee hetke&-ÒeejbYe pegUkeCeer me$eeojc­eeve®³ee k³eeheeje®eer DebceueyepeekeCeer leLee efveeqM®eleerkej JeÀener®e heefjCeece nesle veener.

Keg}emeeë cejeþer Yeeef<ekeÀeb®³ee mees³eermeeþer ns Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s Deens. cetU Fbûepeer mebkesÀlemLeUe®³ee DeeOeejs ns cejeþer Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s}s Deens. yeerSmeF& meboYee&le DeefOekeÀ efJemle=le ceeefnleermeeþer DeeHeCe Deece®ee Fbûepeer Yee<esleer} www.bseindia.com ³ee mebkesÀlemLeUe}e Yesì osT µekeÀlee. cejeþer mebkesÀlemLeU ns SkeÀ DeefleefjkeÌle mees³e cnCetve le³eej kesÀ}s Deens. pes }eskeÀ ³ee mesJes®ee GHe³eesie keÀjleer} l³eebveer mJele뮳ee peyeeyeoejerJej peesefKece I³eeJeer.