mìe@JeÌme®eer ³eeoer
hetke&-ÒeejbYe me$eemee"er hee$e mìe@JeÌme®eer ³eeoer
De.¬eÀ. mìe@JeÌme De.¬eÀ. mìe@JeÌme
1 Smeermeer equeefceìs[ 26 ueeme&ve DeC[ ìgyeÏes eque.
2 Decyegpee efmeceWìdme eque. 27 ceeEnêe DeC[ ceeEnêe eque.
3 SeqJeÌmeme yeBJeÀ equeefceìs[ 28 cee©leer megPegJeÀer Fbef[³ee eque.
4 yepeepe Dee@ìes efue. 29 Sveìerheermeer eque.
5 Yeejleer SDejìsue equeefceìs[ 30 Dee@Fue DeC[ ve@®ejue ie@me JeÀe@he&.
6 Yesue 31 hebpeeye ve@µeveue yeBJeÀ
7 Yeejle hesì£esequeDece JeÀe@he&.eque 32 hee@kej efûe[ JeÀe@he&.eque
8 JewÀve& Fbef[³ee equeefceìs[ 33 j@veyesJeÌmeer ue@ype eque.
9 efmeHuee eque. 34 efjuee³evme JeÀc³egefveJesÀµevme eque.
10 [erSueSHeÀ equeefceìs[ 35 efjuee³evme Je@Àefheìue eque.
11 [e@. js·er uesyeesjsìjerpe efue. 36 efjuee³evme Fb[mì£erpe eque.
12 iesue (Fbef[³ee) eque. 37 efjuee³evme FbHe´Àemì£JeÌ®ej eque.
13 S®emeerSue ìskeÌveesuee@eqpepe eque. 38 efjuee³evme hee@kej eque.
14 S®e[erSHeÀmeer eque. 39 mesmee ieesDee efue.
15 S®e[erSHeÀmeer yeBJeÀ eque. 40 mìerue Dee@Leesefjìer Dee@HeÀ Fbef[³ee
16 efnjes nesC[e ceesìme& eque. 41 mìsì yeBJeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee
17 eEn[euJeÀes Fb[mì£erpe eque. 42 efmecesvme eque.
18 eEnogmLeeve ³egefveequeknj eque. 43 mìjueeFì Fb[dme (Fbef[³ee) eque.
19 Dee³emeerDee³emeerDee³e yeBJeÀ eque. 44 meve HeÀecee&metefìJeÀume Fb[.
20 FbHe´Àe.[skn.efHeÀve.JebÀ. eque. 45 megPeueesve Svepeea equeefceìs[
21 FbHeÀesefmeme ìskeÌveesuee@eqpepe eque. 46 ìeìe ceesìme& equeefceìs[
22 Dee³eìermeer eque. 47 ìeìe hee@kej JebÀ. eque.
23 eÅpeoeue mìerue DeC[ hee@kej eque. 48 ìeìe mìerue equeefceìs[
24 pe³eÒeJeÀeµe DemeesefmeSìdme eque. 49 ìeìe JeÀvmeuìvmeer mekn&.eque.
25 JeÀesìJeÀ ceeEnêe yeBJeÀ eque. 50 efkeÒees eque.
Keg}emeeë cejeþer Yeeef<ekeÀeb®³ee mees³eermeeþer ns Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s Deens. cetU Fbûepeer mebkesÀlemLeUe®³ee DeeOeejs ns cejeþer Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s}s Deens. yeerSmeF& meboYee&le DeefOekeÀ efJemle=le ceeefnleermeeþer DeeHeCe Deece®ee Fbûepeer Yee<esleer} www.bseindia.com ³ee mebkesÀlemLeUe}e Yesì osT µekeÀlee. cejeþer mebkesÀlemLeU ns SkeÀ DeefleefjkeÌle mees³e cnCetve le³eej kesÀ}s Deens. pes }eskeÀ ³ee mesJes®ee GHe³eesie keÀjleer} l³eebveer mJele뮳ee peyeeyeoejerJej peesefKece I³eeJeer.