Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
24/11/2017 4:00:00 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
ADANITRANS201.00-2.14
CARERATING1362.55-2.16
yeerSHeÀ ³egefìefueefìpe510.05-2.36
JesuemHetve iegpejele134.90-2.39
LAKSHVILAS179.95-2.60
osvee yeBkeÀ25.35-2.69
Fbef[³eeyegume Hee@Jej ef}.8.59-2.72
HeerJnerDeej ef}.1305.00-3.15
JesuemHeve Fbef[³ee73.45-3.29
OBEROIRLTY491.80-3.98
kebÀHeveer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
kebÀHeveer MesJeì®ee YeeJe (%)
ieesefJebo jyej 18.80-5.29
peesmìdme Fbefpeefve³eefjbie881.55-5.31
KAARYAFSL54.10-5.91
peskesÀ efmevLesefìkeÌme8.12-6.02
yu³eg ef®eHe ìskeme77.35-6.81
SUNLOC75.35-7.66
RELICAB39.60-7.91
DRA36.65-8.38
SHISHIND26.40-8.81
MEHAI47.00-9.09
kebÀHeveer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
Keg}emeeë cejeþer Yeeef<ekeÀeb®³ee mees³eermeeþer ns Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s Deens. cetU Fbûepeer mebkesÀlemLeUe®³ee DeeOeejs ns cejeþer Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s}s Deens. yeerSmeF& meboYee&le DeefOekeÀ efJemle=le ceeefnleermeeþer DeeHeCe Deece®ee Fbûepeer Yee<esleer} www.bseindia.com ³ee mebkesÀlemLeUe}e Yesì osT µekeÀlee. cejeþer mebkesÀlemLeU ns SkeÀ DeefleefjkeÌle mees³e cnCetve le³eej kesÀ}s Deens. pes }eskeÀ ³ee mesJes®ee GHe³eesie keÀjleer} l³eebveer mJele뮳ee peyeeyeoejerJej peesefKece I³eeJeer.