Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
20/11/2018 4:00:00 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
SveìerHeermeer ef}.149.35-2.42
efJeÒees 321.70-2.59
mesmee ieesJee 205.10-2.89
ìeìe mìerue 563.50-3.21
³esme yeBkeÀ ef}.192.55-6.10
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
SRGSFL41.9519.18
SRGHFL235.1517.34
meerpes HeÀe³eveevme139.7014.37
JSHL5.3711.88
Þeer efovesMe128.0011.21
ÖesÀMeì^e@He ÖetÀìdme130.1011.15
MSL54.0010.20
SMEL5.7210.00
ye´eFì ye´ome&89.209.78
JnìxkeÌme efmeke̳egefjìerpe1.979.44
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
TTFL103.40-8.50
Fveeveer ceeye&ume13.03-8.75
keÀe@meyees[& Fb[mì^erpe9.45-10.00
Depeblee mees³ee23.65-10.25
M³eece mìej pescme11.60-12.39
YUG22.75-12.50
Jesueve ne@ìsume4.88-13.01
jeþer ûeeefHeÀkeÀ4.00-14.71
megHeye& HesHeme&20.30-17.48
KCSL7.20-20.00
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~