Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
24/05/2018 1:25:22 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
keÀesjesceb[ue Fbìjve@Meveue416.00-4.10
pewve FefjiesMeve98.00-4.11
DBL1023.05-4.25
DeesSvepeermeer167.90-4.36
DALMIABHA2565.00-5.15
PCJEWELLER186.05-5.46
Deoeveer Hee@Jej ef}.19.00-5.71
ìeìe ceesìme& 290.80-5.97
pesì SDejJespe (Fbef[³ee) ef}.390.50-7.28
DejsJne ìerDe@C[[er333.40-7.89
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
MeeqkeÌleceeve ceke¥ÀìeF&ue123.00-6.53
meefJelee Dee@F&ue ìskeÌvee@uee@peerme1072.00-6.92
BELLACASA172.00-7.03
LANCER93.85-7.17
ceesefnle Fb[mì^erpe15.20-7.60
Lesefceme ces[erkesÀDej455.00-7.80
yeerHeerSue64.00-7.85
BIGBLOC125.55-8.72
Sefjpe De@ie´es ef}.163.20-9.98
TDPOWERSYS164.00-12.60
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
TAALENT208.5020.00
YOGYA16.5620.00
keÀesþejer HeÀceXìsMeve68.8519.95
cee©leer FvHe´Àemì^keÌ®ej24.4515.06
Fbef[³ee efmeceWìdme ke@ÀefHeìue5.4512.14
RCCL39.0010.80
KANCOTEA67.209.98
Deece´Heeueer Fb[mì^erpe5.309.73
ACME16.459.67
IRIS55.459.48
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
GILADAFINS33.10-8.18
MeseqJn³eesì kebÀ.1270.00-8.20
MRCEXIM5.65-8.72
meneje neTefmebie52.00-9.57
TTIL4.17-9.94
HeerSHeÀSue FvHeÀesìskeÀ8.51-9.95
ªHee Fb[mì^erpe9.00-10.89
TEJNAKSH94.00-12.96
yeerSveDeej GÐeesie25.05-13.32
Hetveerle jsefmevme88.60-19.96
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~