®eæ{-Gleej
16/03/2018 04:00:00 PM
®eæ{-Gleej
ûegHe®e{}s}sGlej}s}s efmLejSkegÀCe
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme427031
S733162391
yeer321771331125
Dev³e9412216232
kegÀue4881209511748
efveoxµeebkeÀ
efveoxµeebkeÀyeboyeo}yeo} (%)ceeieer} yeboKeg}ekeÀcee}efkeÀceeve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme33176.00-509.54 -1.51 33685.54 33685.86 33691.32 33119.92
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe16219.13-175.86 -1.07 16394.99 16411.31 16450.74 16198.68
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe17576.44-178.11 -1.00 17754.55 17800.78 17840.36 17554.21
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10010579.91-150.12 -1.40 10730.03 10732.30 10732.81 10564.86
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004468.68-62.35 -1.38 4531.03 4532.37 4532.89 4462.39
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50014276.76-192.99 -1.33 14469.75 14477.86 14479.52 14257.34
Sme SB[ Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5033132.62-258.22 -0.77 33390.84 33418.97 33511.67 33095.87
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2679.75-40.58 -1.49 2720.33 2718.79 2720.08 2675.09
FvJnsmìceWì mì^@ìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1720.28-24.63 -1.41 1744.91 1745.73 1746.02 1717.67
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4909.39-26.33 -0.53 4935.72 4939.81 4951.89 4885.10
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1895.507.22 0.38 1888.28 1888.28 1901.04 1888.28
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304195.54-68.71 -1.61 4264.25 4260.11 4261.29 4188.45
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001685.89-25.64 -1.50 1711.53 1710.22 1710.50 1683.51
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001146.00-17.15 -1.47 1163.15 1162.36 1162.63 1144.39
kebÀp³egcej [îegjsyeume21781.75-6.17 -0.03 21787.92 21778.78 21921.19 21710.35
SmeSv[heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1380.41-5.63 -0.41 1386.04 1384.49 1405.43 1374.46
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ6633.28-40.46 -0.61 6673.74 6682.56 6683.56 6606.73
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer12317.75-93.56 -0.75 12411.31 12433.36 12435.87 12262.68
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme7027.25-53.21 -0.75 7080.46 7089.89 7108.71 7019.55
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2688.63-27.94 -1.03 2716.57 2724.09 2733.47 2685.36
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme750.50-7.99 -1.05 758.49 756.26 756.98 748.73
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme4115.97-43.64 -1.05 4159.61 4167.05 4170.58 4110.38
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme727.72-7.85 -1.07 735.57 733.74 734.26 727.31
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme4160.99-45.88 -1.09 4206.87 4214.68 4222.91 4155.44
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme10298.31-114.76 -1.10 10413.07 10392.38 10424.50 10245.12
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme27610.29-312.62 -1.12 27922.91 28008.77 28010.67 27553.49
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme5159.03-58.94 -1.13 5217.97 5224.68 5230.24 5149.84
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme451.15-5.18 -1.14 456.33 457.19 457.19 449.97
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme5589.56-74.64 -1.32 5664.20 5674.42 5675.27 5578.42
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej13505.81-180.97 -1.32 13686.78 13673.29 13755.60 13489.69
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe4127.54-55.17 -1.32 4182.71 4185.31 4185.80 4122.06
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe704.51-9.58 -1.34 714.09 713.12 713.66 703.33
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe4241.88-58.53 -1.36 4300.41 4301.97 4302.47 4235.89
SmeSv[heer yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2844.80-39.41 -1.37 2884.21 2893.42 2894.58 2840.27
SmeSv[heer yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme161.00-2.27 -1.39 163.27 163.12 163.13 160.68
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme230.03-3.36 -1.44 233.39 234.00 234.00 229.30
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe3977.49-57.95 -1.44 4035.44 4035.78 4035.92 3971.59
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe331.55-4.90 -1.46 336.45 336.70 337.10 330.46
SmeSv[heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme 5010664.19-163.98 -1.51 10828.17 10829.21 10830.25 10647.63
SmeSv[heer yeerSmeF& yesefmekeÀ ceìsefj³eume3252.59-51.00 -1.54 3303.59 3306.13 3309.50 3245.44
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2383.94-38.14 -1.57 2422.08 2425.04 2448.24 2375.85
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe2035.28-33.26 -1.61 2068.54 2067.65 2068.45 2030.61
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme429.59-7.22 -1.65 436.81 436.79 437.11 428.77
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer18367.87-309.63 -1.66 18677.50 18749.10 18767.64 18273.16
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes24207.82-409.77 -1.66 24617.59 24634.82 24647.78 24157.32
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3612.15-61.98 -1.69 3674.13 3682.84 3683.53 3603.35
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej2139.56-36.75 -1.69 2176.31 2177.23 2177.45 2135.95
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg7991.13-152.53 -1.87 8143.66 8116.85 8116.86 7962.90
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3481.73-69.28 -1.95 3551.01 3545.32 3547.72 3473.70
SmeSv[heer yeerSmeF& Svepeea4021.55-80.74 -1.97 4102.29 4083.84 4083.84 3982.25
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme14995.91-320.65 -2.09 15316.56 15314.39 15319.68 14919.12
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue13918.65-327.44 -2.30 14246.09 14146.74 14163.96 13853.85
Sme SC[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1614.37-39.55 -2.39 1653.92 1648.09 1648.45 1610.40
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~