®eæ{-Gleej
17/10/2017 04:00:02 PM
®eæ{-Gleej
ûegHe®e{}s}sGlej}s}s efmLejSkegÀCe
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme1318031
S1791556340
yeer532555281115
Dev³e1048214200
kegÀue815792481655
efveoxµeebkeÀ
efveoxµeebkeÀyeboyeo}yeo} (%)ceeieer} yeboKeg}ekeÀcee}efkeÀceeve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme32609.16-24.48 -0.08 32633.64 32654.41 32699.86 32556.74
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe16114.5064.27 0.40 16050.23 16047.72 16131.47 16040.44
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe17066.1589.98 0.53 16976.17 16998.00 17082.59 16995.73
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10010636.2610.76 0.10 10625.50 10634.25 10655.60 10611.66
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004476.386.75 0.15 4469.63 4473.16 4483.07 4465.07
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50014247.0426.13 0.18 14220.91 14232.52 14266.09 14208.29
Sme SB[ Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5034980.82209.14 0.60 34771.68 34799.74 35010.26 34708.39
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2753.716.24 0.23 2747.47 2749.64 2759.76 2742.49
FvJnsmìceWì mì^@ìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1727.481.83 0.11 1725.65 1727.34 1730.77 1723.49
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4817.28-5.52 -0.11 4822.80 4834.20 4838.73 4805.96
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1616.699.48 0.59 1607.21 1607.21 1623.51 1596.32
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304124.17-13.93 -0.34 4138.10 4133.88 4136.37 4116.47
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001695.00-2.74 -0.16 1697.74 1696.33 1698.57 1691.60
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001148.06-1.28 -0.11 1149.34 1148.35 1150.36 1145.54
SmeSv[heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1601.0343.08 2.77 1557.95 1560.23 1607.15 1560.23
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2171.6316.96 0.79 2154.67 2147.97 2178.08 2139.02
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme15807.38116.18 0.74 15691.20 15694.47 15843.88 15652.68
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme7161.0543.97 0.62 7117.08 7122.95 7171.28 7107.92
Sme SC[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1748.299.77 0.56 1738.52 1738.34 1752.50 1734.37
SmeSv[heer yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2791.0515.32 0.55 2775.73 2777.51 2793.38 2774.36
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme448.061.91 0.43 446.15 446.45 448.63 445.47
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer17522.9575.21 0.43 17447.74 17445.20 17590.04 17425.26
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg8573.3635.40 0.41 8537.96 8535.14 8609.88 8522.79
SmeSv[heer yeerSmeF& Svepeea4099.7316.43 0.40 4083.30 4091.86 4111.48 4070.55
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej14284.6653.78 0.38 14230.88 14226.10 14295.42 14185.38
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme3985.4814.85 0.37 3970.63 3969.98 3989.48 3967.24
SmeSv[heer yeerSmeF& yesefmekeÀ ceìsefj³eume3351.9212.52 0.37 3339.40 3346.88 3356.42 3332.08
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue14748.5136.14 0.25 14712.37 14764.23 14775.86 14638.96
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme226.810.56 0.25 226.25 226.46 227.56 225.76
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3585.208.13 0.23 3577.07 3580.59 3599.20 3573.35
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe4115.167.70 0.19 4107.46 4110.95 4121.07 4104.38
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej2242.723.87 0.17 2238.85 2237.78 2250.93 2234.75
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe2134.633.30 0.15 2131.33 2132.50 2144.48 2128.84
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme10253.6911.31 0.11 10242.38 10246.03 10274.78 10217.53
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ5958.635.67 0.10 5952.96 5946.00 5970.59 5934.10
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe3992.612.91 0.07 3989.70 3993.35 4000.87 3984.49
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3554.892.22 0.06 3552.67 3555.18 3568.88 3548.29
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes25051.827.99 0.03 25043.83 25047.94 25117.64 24948.00
SmeSv[heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme 5010621.000.52 0.00 10620.48 10629.26 10645.13 10604.79
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme5719.50-1.70 -0.03 5721.20 5729.16 5745.44 5705.15
kebÀp³egcej [îegjsyeume18414.91-36.88 -0.20 18451.79 18483.09 18535.73 18384.39
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer10405.24-25.49 -0.24 10430.73 10422.04 10454.72 10386.59
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme27681.53-66.74 -0.24 27748.27 27826.23 27890.39 27628.93
Keg}emeeë cejeþer Yeeef<ekeÀeb®³ee mees³eermeeþer ns Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s Deens. cetU Fbûepeer mebkesÀlemLeUe®³ee DeeOeejs ns cejeþer Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s}s Deens. yeerSmeF& meboYee&le DeefOekeÀ efJemle=le ceeefnleermeeþer DeeHeCe Deece®ee Fbûepeer Yee<esleer} www.bseindia.com ³ee mebkesÀlemLeUe}e Yesì osT µekeÀlee. cejeþer mebkesÀlemLeU ns SkeÀ DeefleefjkeÌle mees³e cnCetve le³eej kesÀ}s Deens. pes }eskeÀ ³ee mesJes®ee GHe³eesie keÀjleer} l³eebveer mJele뮳ee peyeeyeoejerJej peesefKece I³eeJeer.