®eæ{-Gleej
19/01/2018 04:00:00 PM
®eæ{-Gleej
ûegHe®e{}s}sGlej}s}s efmLejSkegÀCe
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme238031
S2721145391
yeer46349020973
Dev³e12024414378
kegÀue855848391742
efveoxµeebkeÀ
efveoxµeebkeÀyeboyeo}yeo} (%)ceeieer} yeboKeg}ekeÀcee}efkeÀceeve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme35511.58251.29 0.71 35260.29 35339.11 35542.17 35221.16
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe17765.00135.55 0.77 17629.45 17641.26 17794.61 17545.25
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe19456.16170.32 0.88 19285.84 19313.95 19471.81 19220.36
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10011353.8080.86 0.72 11272.94 11294.06 11364.91 11255.77
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004802.1036.50 0.77 4765.60 4774.24 4807.00 4757.91
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50015378.91119.94 0.79 15258.97 15285.61 15393.43 15235.36
Sme SB[ Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5036782.93219.61 0.60 36563.32 36562.76 36841.06 36383.29
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2935.3118.86 0.65 2916.45 2919.83 2938.57 2914.02
FvJnsmìceWì mì^@ìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1841.7412.83 0.70 1828.91 1832.68 1843.49 1826.15
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees5062.19-13.16 -0.26 5075.35 5087.44 5092.44 5032.03
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees2011.99-7.99 -0.40 2019.98 2019.98 2022.09 2000.45
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304575.1237.18 0.82 4537.94 4558.81 4579.06 4542.59
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001843.1415.06 0.82 1828.08 1835.83 1844.95 1828.81
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001254.6010.86 0.87 1243.74 1248.94 1255.89 1243.79
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme30473.35456.01 1.52 30017.34 30133.89 30537.65 29945.66
SmeSv[heer yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme3054.2445.11 1.50 3009.13 3016.24 3061.49 3003.95
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme6101.1979.37 1.32 6021.82 6035.87 6108.60 6008.61
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme393.125.10 1.31 388.02 388.01 393.69 386.29
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2622.5732.62 1.26 2589.95 2590.04 2628.66 2570.03
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer762.389.08 1.21 753.30 755.03 763.33 752.89
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme249.892.93 1.19 246.96 247.10 250.20 246.93
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume4011.8043.65 1.10 3968.15 3975.32 4016.45 3965.48
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume5581.3958.86 1.07 5522.53 5528.93 5588.56 5505.89
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg9094.5195.53 1.06 8998.98 8994.47 9108.57 8983.03
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg4544.6846.66 1.04 4498.02 4503.78 4548.93 4484.15
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg2980.8929.32 0.99 2951.57 2955.90 2983.31 2941.91
SmeSv[heer yeerSmeF& Svepeea4210.3439.08 0.94 4171.26 4181.04 4220.91 4171.42
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer20197.60183.62 0.92 20013.98 20032.01 20248.07 19966.50
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue15264.51137.48 0.91 15127.03 15155.06 15300.69 14991.65
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme15883.20136.52 0.87 15746.68 15758.74 15924.86 15715.06
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3800.8831.21 0.83 3769.67 3778.30 3806.46 3765.20
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme172.611.34 0.78 171.27 171.49 172.83 170.94
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme4557.4234.69 0.77 4522.73 4530.74 4561.86 4515.58
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe4455.9033.59 0.76 4422.31 4429.85 4459.98 4415.39
SmeSv[heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme 5011370.9683.51 0.74 11287.45 11312.71 11382.72 11271.92
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4257.1030.73 0.73 4226.37 4234.59 4261.27 4219.96
Sme SC[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1767.3110.90 0.62 1756.41 1755.69 1770.32 1749.16
Sme SC[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme490.202.78 0.57 487.42 488.13 490.86 486.47
Sme SC[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme795.973.78 0.48 792.19 793.79 797.44 789.71
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej2362.8710.90 0.46 2351.97 2343.48 2366.20 2331.74
SmeSv[heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1593.947.07 0.45 1586.87 1577.32 1598.45 1565.33
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej14868.2364.35 0.43 14803.88 14827.30 14888.08 14779.51
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme462.201.96 0.43 460.24 461.18 462.75 459.05
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme10862.7945.25 0.42 10817.54 10873.16 10902.13 10792.97
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme7651.3029.61 0.39 7621.69 7623.81 7662.96 7576.39
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme4454.4616.86 0.38 4437.60 4444.89 4460.59 4415.28
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer12243.6944.18 0.36 12199.51 12204.79 12284.05 12118.03
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ6786.7423.29 0.34 6763.45 6759.17 6804.86 6710.85
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe2223.626.40 0.29 2217.22 2208.99 2227.18 2198.51
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe760.871.89 0.25 758.98 759.34 762.20 756.21
kebÀp³egcej [îegjsyeume23574.9353.11 0.23 23521.82 23670.13 23731.13 23357.35
SmeSv[heer yeerSmeF& yesefmekeÀ ceìsefj³eume3623.275.39 0.15 3617.88 3620.20 3636.56 3584.20
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes26013.4839.37 0.15 25974.11 26009.83 26051.22 25817.29
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~