®eæ{-Gleej
21/09/2018 04:00:00 PM
®eæ{-Gleej
ûegHe®e{}s}sGlej}s}s efmLejSkegÀCe
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme1417031
S983322432
yeer104928171049
Dev³e6717122260
kegÀue2691431411741
efveoxµeebkeÀ
efveoxµeebkeÀyeboyeo}yeo} (%)ceeieer} yeboKeg}ekeÀcee}efkeÀceeve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme36841.60-279.62 -0.75 37121.22 37278.89 37489.24 35993.64
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe15595.63-272.21 -1.72 15867.84 15935.46 16022.53 14797.90
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe15763.10-487.86 -3.00 16250.96 16295.28 16339.96 15170.77
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10011406.65-113.37 -0.98 11520.02 11572.21 11630.96 11060.51
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004766.31-54.64 -1.13 4820.95 4842.49 4866.00 4615.13
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50014945.39-193.65 -1.28 15139.04 15204.57 15274.97 14473.96
Sme SB[ Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5033130.51-650.68 -1.93 33781.19 33955.20 34118.41 31191.14
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2878.61-15.41 -0.53 2894.02 2910.31 2930.86 2796.40
FvJnsmìceWì mì^@ìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1864.79-19.88 -1.05 1884.67 1892.60 1901.65 1809.89
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4399.63-77.99 -1.74 4477.62 4490.10 4517.13 4275.87
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1802.52-12.20 -0.67 1814.72 1814.72 1832.72 1791.78
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304185.84-2.64 -0.06 4188.48 4256.59 4286.12 4077.93
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001633.00-4.84 -0.30 1637.84 1664.95 1673.81 1578.98
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001098.16-4.92 -0.45 1103.08 1121.27 1126.98 1060.33
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme15047.85221.73 1.50 14826.12 14953.44 15119.57 14652.54
SmeSv[heer yeerSmeF& Svepeea4613.3935.47 0.77 4577.92 4613.97 4673.04 4498.29
Sme SC[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1502.953.06 0.20 1499.89 1511.55 1522.30 1472.95
SmeSv[heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1118.69-0.57 -0.05 1119.26 1118.27 1131.66 1068.79
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3559.14-4.30 -0.12 3563.44 3592.22 3626.08 3474.76
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme460.30-1.28 -0.28 461.58 464.43 467.66 446.96
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg7463.69-31.13 -0.42 7494.82 7559.03 7622.07 7250.19
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue13955.68-58.56 -0.42 14014.24 14128.68 14349.01 13385.41
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer18058.18-110.39 -0.61 18168.57 18228.45 18365.37 17621.99
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer798.04-5.34 -0.66 803.38 806.66 808.73 778.08
kebÀp³egcej [îegjsyeume20087.92-137.65 -0.68 20225.57 20312.25 20453.37 19447.76
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11805.86-87.99 -0.74 11893.85 11942.22 11994.30 11535.84
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ7723.40-58.94 -0.76 7782.34 7782.07 7782.07 7583.38
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ462.12-3.60 -0.77 465.72 468.00 469.63 448.19
SmeSv[heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme 5011653.94-95.92 -0.82 11749.86 11801.80 11868.82 11348.85
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme204.06-1.74 -0.85 205.80 206.84 208.23 196.89
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4320.11-40.99 -0.94 4361.10 4380.98 4402.94 4197.65
SmeSv[heer yeerSmeF& yesefmekeÀ ceìsefj³eume3137.00-31.07 -0.98 3168.07 3183.38 3216.02 3003.32
SmeSv[heer yeerSmeF& yesefmekeÀ ceìsefj³eume4114.58-40.57 -0.98 4155.15 4173.83 4195.40 3992.47
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme3957.46-40.36 -1.01 3997.82 4018.01 4031.98 3807.10
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer15469.67-169.03 -1.08 15638.70 15635.40 15635.40 15220.26
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer757.15-8.23 -1.08 765.38 769.90 771.73 727.82
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer4505.13-51.77 -1.14 4556.90 4576.76 4599.07 4360.70
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes23274.84-276.89 -1.18 23551.73 23699.34 23796.91 22241.09
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1993.18-24.51 -1.21 2017.69 2029.01 2045.20 1952.26
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe303.14-3.93 -1.28 307.07 309.37 311.88 290.13
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6642.92-89.43 -1.33 6732.35 6761.21 6799.05 6274.82
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe4286.40-58.10 -1.34 4344.50 4362.97 4382.96 4152.68
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe175.52-2.48 -1.39 178.00 178.83 179.49 169.68
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3237.39-46.17 -1.41 3283.56 3294.80 3315.22 3113.87
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej15588.83-263.43 -1.66 15852.26 15951.08 16043.40 14947.76
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej2019.11-39.23 -1.91 2058.34 2069.91 2083.21 1972.94
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej4989.91-108.01 -2.12 5097.92 5114.51 5134.78 4757.41
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej705.55-15.30 -2.12 720.85 725.27 729.85 672.19
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej3880.95-99.51 -2.50 3980.46 3994.35 4006.40 3725.11
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme5699.10-146.78 -2.51 5845.88 5870.85 5905.33 5462.04
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme28702.03-926.19 -3.13 29628.22 29730.83 29835.04 27737.47
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme10203.13-332.83 -3.16 10535.96 10570.68 10602.50 9876.24
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme2358.68-77.35 -3.18 2436.03 2445.55 2452.74 2287.59
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer1940.23-69.98 -3.48 2010.21 2014.40 2026.87 1861.11
SmeSv[heer yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2641.11-98.32 -3.59 2739.43 2748.21 2759.28 2522.16
SmeSv[heer yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme923.88-47.76 -4.92 971.64 971.29 975.13 859.09
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~