®eæ{-Gleej
20/11/2018 04:00:00 PM
®eæ{-Gleej
ûegHe®e{}s}sGlej}s}s efmLejSkegÀCe
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme427031
S883431432
yeer287734271048
Dev³e9011021221
kegÀue4651187491701
efveoxµeebkeÀ
efveoxµeebkeÀyeboyeo}yeo} (%)ceeieer} yeboKeg}ekeÀcee}efkeÀceeve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme35474.51-300.37 -0.84 35774.88 35730.77 35731.67 35416.18
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe14896.39-153.40 -1.02 15049.79 15035.69 15071.67 14869.29
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe14405.55-133.10 -0.92 14538.65 14538.36 14540.95 14386.19
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10010921.60-107.25 -0.97 11028.85 11021.38 11021.38 10908.01
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004548.25-43.84 -0.95 4592.09 4588.67 4588.67 4542.78
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50014208.30-137.76 -0.96 14346.06 14336.47 14336.47 14191.25
Sme SB[ Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5032007.11-403.01 -1.24 32410.12 32399.42 32444.68 31950.63
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2706.46-27.78 -1.02 2734.24 2733.04 2733.23 2702.27
FvJnsmìceWì mì^@ìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1779.76-17.35 -0.97 1797.11 1795.65 1795.65 1777.45
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4120.71-47.93 -1.15 4168.64 4153.35 4157.18 4106.65
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1756.471.68 0.10 1754.79 1754.79 1759.98 1748.49
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304074.64-24.03 -0.59 4098.67 4109.62 4113.13 4067.73
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001580.68-11.46 -0.72 1592.14 1597.28 1598.59 1578.73
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001059.39-7.49 -0.70 1066.88 1070.26 1071.14 1058.13
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer1751.15-2.07 -0.12 1753.22 1741.67 1761.97 1736.87
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme13553.03-47.41 -0.35 13600.44 13651.83 13795.15 13511.10
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer18516.27-68.98 -0.37 18585.25 18569.41 18637.67 18442.91
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1921.48-7.51 -0.39 1928.99 1934.11 1940.61 1917.52
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3119.39-17.14 -0.55 3136.53 3134.11 3144.22 3112.78
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme3654.87-21.46 -0.58 3676.33 3678.10 3683.04 3649.94
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme10380.84-62.75 -0.60 10443.59 10441.57 10446.69 10346.71
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme195.83-1.22 -0.62 197.05 197.00 197.91 195.52
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme713.91-4.67 -0.65 718.58 720.42 720.83 713.30
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme763.57-5.44 -0.71 769.01 769.85 769.92 762.74
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11401.89-81.20 -0.71 11483.09 11501.08 11526.43 11363.76
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme673.48-5.23 -0.77 678.71 679.61 679.67 672.45
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme4628.33-36.16 -0.78 4664.49 4661.86 4670.81 4620.35
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme29372.05-231.40 -0.78 29603.45 29565.19 29578.22 29285.15
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme5661.14-44.68 -0.78 5705.82 5695.95 5697.32 5649.15
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3453.29-28.69 -0.82 3481.98 3482.87 3490.00 3444.75
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes20559.14-172.23 -0.83 20731.37 20748.47 20801.37 20533.29
Sme SC[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1390.17-11.57 -0.83 1401.74 1404.88 1411.07 1387.11
SmeSv[heer yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2380.40-20.72 -0.86 2401.12 2404.28 2407.53 2374.64
SmeSv[heer yeerSmeF& Svepeea4258.96-38.79 -0.90 4297.75 4294.09 4327.72 4242.80
SmeSv[heer yeerSmeF& Svepeea3584.66-32.91 -0.91 3617.57 3615.28 3619.65 3579.21
SmeSv[heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme 5011140.82-103.94 -0.92 11244.76 11236.45 11236.69 11125.47
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6476.33-60.18 -0.92 6536.51 6534.83 6563.61 6463.56
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme429.13-4.02 -0.93 433.15 433.09 433.93 428.46
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme4294.70-41.01 -0.95 4335.71 4332.84 4332.84 4289.56
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme857.17-8.23 -0.95 865.40 862.90 867.41 854.41
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4124.74-40.14 -0.96 4164.88 4161.83 4161.90 4119.44
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe4067.33-39.57 -0.96 4106.90 4104.20 4104.20 4062.56
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe3934.63-38.53 -0.97 3973.16 3970.15 3970.23 3929.57
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe446.51-4.42 -0.98 450.93 450.43 453.14 445.65
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej1956.42-19.79 -1.00 1976.21 1977.33 1978.39 1951.98
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej167.17-1.77 -1.05 168.94 168.82 168.82 166.94
kebÀp³egcej [îegjsyeume20088.76-219.44 -1.08 20308.20 20286.33 20329.29 20043.37
SmeSv[heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1035.81-11.38 -1.09 1047.19 1041.17 1050.95 1030.22
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg7093.63-82.32 -1.15 7175.95 7172.23 7199.29 7078.79
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg2161.90-25.28 -1.16 2187.18 2185.52 2185.52 2158.84
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej14234.46-226.35 -1.57 14460.81 14457.12 14459.85 14210.10
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ6994.95-112.27 -1.58 7107.22 7096.37 7103.57 6985.25
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer13862.09-245.06 -1.74 14107.15 14094.45 14110.35 13849.47
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer278.49-4.92 -1.74 283.41 282.79 283.98 277.87
SmeSv[heer yeerSmeF& yesefmekeÀ ceìsefj³eume2881.75-56.22 -1.91 2937.97 2934.89 2934.89 2877.30
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue12354.51-358.76 -2.82 12713.27 12683.97 12689.29 12333.87
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~