®eæ{-Gleej
16/07/2018 04:00:00 PM
®eæ{-Gleej
ûegHe®e{}s}sGlej}s}s efmLejSkegÀCe
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme922031
S423470389
yeer119932151066
Dev³e6815441263
kegÀue2291433561718
efveoxµeebkeÀ
efveoxµeebkeÀyeboyeo}yeo} (%)ceeieer} yeboKeg}ekeÀcee}efkeÀceeve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme36323.77-217.86 -0.60 36541.63 36658.71 36658.71 36298.94
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe15053.77-377.70 -2.45 15431.47 15454.38 15455.99 15042.92
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe15790.00-406.33 -2.51 16196.33 16205.30 16206.44 15780.77
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10011144.47-102.62 -0.91 11247.09 11273.07 11273.07 11134.53
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004660.04-49.44 -1.05 4709.48 4719.92 4719.92 4655.91
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50014649.37-177.21 -1.20 14826.58 14858.55 14858.55 14637.54
Sme SB[ Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5031171.76-739.26 -2.32 31911.02 31960.41 31963.76 31129.50
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2743.83-36.57 -1.32 2780.40 2783.33 2784.22 2742.51
FvJnsmìceWì mì^@ìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1821.82-17.29 -0.94 1839.11 1842.69 1842.69 1820.12
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4666.19-94.61 -1.99 4760.80 4766.07 4773.70 4654.97
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1751.23-19.67 -1.11 1770.90 1770.90 1775.84 1751.14
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304346.08-33.73 -0.77 4379.81 4390.16 4390.98 4343.12
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001680.16-18.44 -1.09 1698.60 1701.11 1701.42 1678.67
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001130.67-14.00 -1.22 1144.67 1146.26 1146.48 1129.68
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer14498.59112.89 0.78 14385.70 14457.13 14732.90 14302.44
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ7320.8323.91 0.33 7296.92 7330.18 7448.44 7263.82
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1875.28-3.15 -0.17 1878.43 1878.20 1883.49 1865.62
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11458.89-26.21 -0.23 11485.10 11526.94 11549.59 11442.50
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme782.47-3.48 -0.44 785.95 788.45 788.64 781.63
SmeSv[heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme 5011459.42-77.81 -0.67 11537.23 11565.38 11565.38 11449.91
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej1897.06-13.73 -0.72 1910.79 1910.28 1913.73 1893.30
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3298.63-25.21 -0.76 3323.84 3328.97 3330.26 3291.79
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4229.00-34.19 -0.80 4263.19 4273.95 4273.95 4225.29
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4026.39-35.49 -0.87 4061.88 4071.57 4071.57 4022.84
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme5960.08-54.62 -0.91 6014.70 6030.74 6030.74 5950.79
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme435.33-4.14 -0.94 439.47 440.16 440.30 434.90
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme718.78-6.83 -0.94 725.61 729.20 729.20 717.84
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme29497.12-291.33 -0.98 29788.45 29801.88 29802.04 29428.99
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme14002.66-151.78 -1.07 14154.44 14139.04 14167.17 13981.54
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme747.12-8.10 -1.07 755.22 757.01 757.75 746.04
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme4408.11-48.16 -1.08 4456.27 4466.51 4466.51 4404.37
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme171.68-1.96 -1.13 173.64 173.93 173.96 171.53
Sme SC[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1414.29-16.62 -1.16 1430.91 1433.71 1434.74 1411.44
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe4203.61-53.20 -1.25 4256.81 4265.77 4265.77 4200.28
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme443.73-6.28 -1.40 450.01 450.53 450.65 443.45
kebÀp³egcej [îegjsyeume19475.80-289.05 -1.46 19764.85 19823.83 19840.61 19447.22
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme4063.41-61.33 -1.49 4124.74 4131.86 4133.35 4061.25
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer17532.12-266.84 -1.50 17798.96 17835.64 17853.56 17503.51
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg7089.15-110.04 -1.53 7199.19 7208.30 7211.71 7075.70
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg984.94-16.41 -1.64 1001.35 1003.05 1003.05 982.88
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes24165.07-402.05 -1.64 24567.12 24567.65 24576.54 24134.61
SmeSv[heer yeerSmeF& Svepeea4190.15-75.11 -1.76 4265.26 4269.74 4287.55 4183.72
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme196.78-3.77 -1.88 200.55 200.96 201.09 196.44
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme4930.38-108.44 -2.15 5038.82 5050.00 5050.09 4927.16
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6396.19-149.02 -2.28 6545.21 6544.28 6547.73 6384.50
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme3856.50-92.33 -2.34 3948.83 3954.87 3955.16 3854.60
SmeSv[heer yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2664.02-64.25 -2.35 2728.27 2730.36 2730.46 2661.06
SmeSv[heer yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme283.70-6.93 -2.38 290.63 290.40 290.52 283.30
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3217.02-80.17 -2.43 3297.19 3301.48 3301.54 3213.72
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume2367.49-64.74 -2.66 2432.23 2433.05 2433.47 2365.08
SmeSv[heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1112.42-31.99 -2.80 1144.41 1144.86 1147.45 1110.16
SmeSv[heer yeerSmeF& yesefmekeÀ ceìsefj³eume2813.02-87.43 -3.01 2900.45 2902.21 2903.03 2810.14
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej13598.58-458.49 -3.26 14057.07 14033.81 14040.02 13571.66
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer1993.83-67.21 -3.26 2061.04 2060.19 2066.27 1985.68
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue12009.82-461.08 -3.70 12470.90 12501.47 12515.08 11982.89
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~