®eæ{-Gleej
24/05/2018 01:25:47 PM
®eæ{-Gleej
ûegHe®e{}s}sGlej}s}s efmLejSkegÀCe
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme2110031
S2031835391
yeer536476281040
Dev³e9110221214
kegÀue830761541645
efveoxµeebkeÀ
efveoxµeebkeÀyeboyeo}yeo} (%)ceeieer} yeboKeg}ekeÀcee}efkeÀceeve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme34648.72303.81 0.88 34344.91 34404.14 34654.07 34367.83
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe15680.01-19.74 -0.13 15699.75 15715.38 15777.21 15601.10
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe16978.882.00 0.01 16976.88 17009.81 17072.15 16917.45
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10010813.1769.34 0.65 10743.83 10763.80 10814.41 10727.04
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004554.1125.67 0.57 4528.44 4536.65 4554.40 4518.94
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50014456.7174.79 0.52 14381.92 14408.06 14457.61 14351.64
Sme SB[ Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5032214.5855.08 0.17 32159.50 32205.86 32353.76 31971.73
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2732.0722.34 0.82 2709.73 2712.82 2733.07 2699.94
FvJnsmìceWì mì^@ìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1761.7211.35 0.65 1750.37 1753.48 1761.88 1747.34
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4936.134.99 0.10 4931.14 4932.83 4944.32 4913.78
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1894.64-1.27 -0.07 1895.91 1895.91 1901.53 1893.73
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304160.3832.26 0.78 4128.12 4134.87 4161.10 4130.05
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001636.018.84 0.54 1627.17 1630.06 1636.22 1624.61
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001108.885.11 0.46 1103.77 1105.68 1108.98 1101.44
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer13535.31329.99 2.50 13205.32 13254.20 13551.27 13254.20
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ6990.21155.34 2.27 6834.87 6857.51 6996.08 6857.51
SmeSv[heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1182.0015.50 1.33 1166.50 1168.57 1184.34 1166.08
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej12940.35158.87 1.24 12781.48 12834.80 12943.50 12775.48
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme29080.69245.78 0.85 28834.91 28905.10 29085.80 28816.63
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme165.491.39 0.85 164.10 164.47 165.52 164.00
SmeSv[heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme 5010998.2879.60 0.73 10918.68 10939.78 10999.64 10909.44
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4088.2029.15 0.72 4059.05 4066.84 4088.60 4054.74
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme5798.2038.92 0.68 5759.28 5771.56 5798.55 5756.16
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer18555.65124.86 0.68 18430.79 18435.21 18604.74 18391.03
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11220.8066.53 0.60 11154.27 11160.78 11224.07 11132.41
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme4316.6023.73 0.55 4292.87 4300.33 4316.93 4284.26
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe4167.7220.80 0.50 4146.92 4154.43 4167.97 4138.38
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue13140.3463.70 0.49 13076.64 13101.77 13202.23 12941.76
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3495.1217.04 0.49 3478.08 3487.79 3498.68 3462.41
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme762.823.16 0.42 759.66 760.67 763.02 759.24
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme745.932.87 0.39 743.06 742.69 746.17 740.09
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme442.791.13 0.26 441.66 443.03 444.67 439.65
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme219.550.37 0.17 219.18 220.04 221.12 217.31
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme2571.833.34 0.13 2568.49 2575.59 2586.54 2559.43
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme430.930.31 0.07 430.62 430.75 431.65 426.99
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme4068.651.36 0.03 4067.29 4074.05 4089.96 4050.14
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg7611.061.90 0.02 7609.16 7639.80 7655.36 7528.44
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej2085.190.27 0.01 2084.92 2088.20 2101.37 2081.77
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej694.23-0.09 -0.01 694.32 695.19 697.19 690.74
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej5113.13-1.26 -0.02 5114.39 5119.51 5138.61 5090.08
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme4081.26-2.98 -0.07 4084.24 4085.90 4099.07 4063.82
SmeSv[heer yeerSmeF& Svepeea3870.19-5.97 -0.15 3876.16 3888.71 3893.16 3849.39
SmeSv[heer yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2776.44-4.79 -0.17 2781.23 2785.47 2798.42 2763.73
SmeSv[heer yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme304.89-0.52 -0.17 305.41 305.92 307.15 301.27
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1982.06-3.68 -0.19 1985.74 1995.78 2003.25 1976.15
SmeSv[heer yeerSmeF& yesefmekeÀ ceìsefj³eume3061.23-7.30 -0.24 3068.53 3075.32 3085.98 3031.87
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6659.08-19.59 -0.29 6678.67 6685.53 6722.92 6628.53
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3501.37-11.10 -0.32 3512.47 3507.39 3530.68 3473.48
kebÀp³egcej [îegjsyeume21136.49-104.76 -0.49 21241.25 21210.54 21430.04 21049.54
Sme SC[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1514.16-7.67 -0.50 1521.83 1526.39 1532.54 1504.02
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2209.56-12.65 -0.57 2222.21 2228.28 2232.44 2201.92
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes23919.57-245.23 -1.01 24164.80 24093.21 24213.39 23830.92
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme13601.46-160.94 -1.17 13762.40 13832.51 13843.02 13509.08
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~