®eæ{-Gleej
22/08/2017 04:00:00 PM
®eæ{-Gleej
ûegHe®e{}s}sGlej}s}s efmLejSkegÀCe
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme1615031
S1132253341
yeer315762221099
Dev³e721099190
kegÀue5001096341630
efveoxµeebkeÀ
efveoxµeebkeÀyeboyeo}yeo} (%)ceeieer} yeboKeg}ekeÀcee}efkeÀceeve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme31291.8533.00 0.11 31258.85 31393.93 31484.28 31241.50
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe14925.89-61.54 -0.41 14987.43 15033.67 15124.59 14889.70
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe15388.62-79.25 -0.51 15467.87 15494.92 15585.85 15354.41
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10010121.673.90 0.04 10117.77 10159.77 10198.89 10106.32
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004244.97-1.98 -0.05 4246.95 4263.49 4280.55 4238.82
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50013451.61-11.13 -0.08 13462.74 13512.46 13568.12 13431.81
Sme SB[ Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5032690.93-107.08 -0.33 32798.01 32930.99 33143.19 32591.86
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2639.615.05 0.19 2634.56 2646.38 2657.19 2636.65
FvJnsmìceWì mì^@ìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1643.351.46 0.09 1641.89 1648.65 1654.88 1640.41
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4534.23-21.33 -0.47 4555.56 4578.69 4603.22 4517.55
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1482.845.35 0.36 1477.49 1477.49 1483.78 1474.20
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304006.172.20 0.05 4003.97 4022.85 4034.27 4002.68
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001632.81-0.20 -0.01 1633.01 1640.43 1646.69 1631.37
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001102.08-1.07 -0.10 1103.15 1107.89 1112.28 1101.07
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme14753.07191.05 1.31 14562.02 14626.32 14820.85 14615.87
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej12828.3598.24 0.77 12730.11 12784.07 12899.65 12720.21
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej3750.0125.82 0.69 3724.19 3742.07 3775.10 3735.56
Sme SC[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1670.438.60 0.52 1661.83 1667.67 1682.94 1667.11
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg8427.3522.83 0.27 8404.52 8445.23 8497.03 8400.22
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg5521.4011.71 0.21 5509.69 5525.05 5554.06 5485.93
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme27079.0653.55 0.20 27025.51 27125.17 27264.21 26945.97
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme422.190.45 0.11 421.74 423.33 424.66 421.78
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme10142.1210.93 0.11 10131.19 10173.43 10207.93 10127.71
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme1414.700.94 0.07 1413.76 1425.40 1428.66 1411.81
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ5615.673.93 0.07 5611.74 5658.24 5672.94 5593.33
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue12763.547.67 0.06 12755.87 12885.37 12977.00 12722.51
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue3884.582.14 0.06 3882.44 3896.49 3912.83 3873.01
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue3817.072.33 0.06 3814.74 3830.69 3844.23 3812.04
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer9877.862.04 0.02 9875.82 9958.36 9990.39 9836.55
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme10046.070.61 0.01 10045.46 10055.46 10092.56 10021.73
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme3507.22-0.41 -0.01 3507.63 3524.50 3536.42 3504.11
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme6581.44-3.29 -0.05 6584.73 6603.86 6656.01 6560.61
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme3068.38-7.84 -0.25 3076.22 3088.65 3109.01 3058.44
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme3301.60-14.55 -0.44 3316.15 3331.57 3343.86 3296.57
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer16972.84-104.78 -0.61 17077.62 17203.78 17220.06 16929.10
SmeSv[Heer yeerSmeF& meer[er17542.22-109.70 -0.62 17651.92 17769.65 17885.20 17482.69
SmeSv[Heer yeerSmeF& meer[er3743.47-26.37 -0.70 3769.84 3778.10 3792.87 3739.55
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes23366.61-177.70 -0.75 23544.31 23599.14 23716.10 23348.67
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes2545.48-19.74 -0.77 2565.22 2570.83 2582.99 2539.61
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes2014.58-17.70 -0.87 2032.28 2036.38 2049.82 2010.91
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme217.08-2.04 -0.93 219.12 219.63 220.83 216.95
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej2225.10-24.83 -1.10 2249.93 2256.95 2270.39 2222.41
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2040.63-23.43 -1.14 2064.06 2069.52 2087.54 2026.11
Keg}emeeë cejeþer Yeeef<ekeÀeb®³ee mees³eermeeþer ns Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s Deens. cetU Fbûepeer mebkesÀlemLeUe®³ee DeeOeejs ns cejeþer Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s}s Deens. yeerSmeF& meboYee&le DeefOekeÀ efJemle=le ceeefnleermeeþer DeeHeCe Deece®ee Fbûepeer Yee<esleer} www.bseindia.com ³ee mebkesÀlemLeUe}e Yesì osT µekeÀlee. cejeþer mebkesÀlemLeU ns SkeÀ DeefleefjkeÌle mees³e cnCetve le³eej kesÀ}s Deens. pes }eskeÀ ³ee mesJes®ee GHe³eesie keÀjleer} l³eebveer mJele뮳ee peyeeyeoejerJej peesefKece I³eeJeer.