keÀecekeÀepeele DeekeÀeqmcekeÀ PesHe
24/05/2018 1:30:03 PM
µesDeme&®eer mebK³eeYeeJe
efmeke̳egefjìer keÀes[efmeke̳egefjìerDeepe®es J³eJenej oesve
DeeþJe[îeeb®eer mejemejer
Je=ef× iegCeebkeÀyeboyeo}
539787HCG3,53,9381,561226.74305.901.16 %
522292®eeboveer ìskeÌmeìeF&ume5,13,9252,988172.0039.001.30 %
501423Mewueer Fbefpeefve³eefjbie2,01,4705,32637.831,326.001.62 %
540376DMART54,44,7111,44,50637.681,417.304.30 %
540701DCAL3,55,97613,89925.61309.30-0.40 %
531642ceejerkeÀes64,13,9012,55,02125.15315.051.50 %
532921cegbêe Heesì& DeB[ mHesMeue FkeÀe@vee@efcekeÀ Peesve ef}.14,66,47178,39918.71374.500.27 %
505790SHeÀSpeer yesefjbime20,5741,38714.835,319.751.09 %
539523ALKEM10,41680912.881,933.50-1.26 %
504212³egefveJnme&ue kesÀyeume74,5108,2469.04167.508.48 %
505726Dee³eSHeÀyeer Fb[mì^erpe25,8913,0008.631,270.00-2.29 %
506642meeOevee vee³eì^eskesÀce1,00,41111,8518.47415.251.99 %
509874Meeefueceej HeWìdme87,03811,1047.84139.0016.22 %
533088ceefnvêe ne@efue[spe DeB[ efjmee@ìdme& Fbef[³ee ef}.4,70,26668,5756.86330.25-0.21 %
500164ieesojspe Fb[mì^erpe49,5559,8865.01544.55-2.58 %
532892ceesleer}e} DeesmeJee} HeÀe³eveeeqvMe³eue meeqJn&mesme ef}.31,5186,9454.54918.00-3.04 %
532899keÀeJesjer meer[ kebÀHeveer ef}.1,65,21540,9214.04506.957.38 %
532400keÀefHele ke̳etefcevme2,44,96961,9023.96269.454.12 %
500219pewve FefjiesMeve15,23,2824,09,2473.7298.20-3.91 %
538962MINDACORP1,09,43230,2943.61184.555.46 %
532898Hee@Jej ûeer[ keÀe@Heexjsµeve Dee@HeÀ Fbef[³ee ef}.21,05,9746,08,2183.46211.750.33 %
500180S®e[erSHeÀmeer yeBkeÀ 3,23,62396,7173.351,974.300.37 %
526817MeseqJn³eesì kebÀ.8,6012,6013.311,280.90-7.41 %
532508pesSmeS} ef}.1,94,88859,8933.2581.554.28 %
533261EROSMEDIA5,06,7491,57,5853.22138.2515.64 %
505526oewuele FvJnsmìceWìdme21,15,8287,06,5962.9918.192.08 %
532708peerJnerkesÀ Hee@Jej DeB[ FvÖeÀemì^keÌ®ej ef}.18,62,8966,27,0102.9713.245.92 %
532539efceb[e Fb[mì^erpe ef}.38,73113,1262.951,280.00-0.14 %
532514FbêÒemLe ie@me ef}.2,04,31474,9912.72261.00-0.89 %
500570ìeìe ceesìme& 24,45,7179,04,6862.70290.90-5.93 %
532617pesì SDejJespe (Fbef[³ee) ef}.11,93,2234,54,2042.63390.00-7.40 %
531761Decetuîe ueerefPebie49,06619,9742.46583.852.16 %
533179PERSISTENT30,51012,3902.46856.003.49 %
500010S®e[erSHeÀmeer2,04,89784,2352.431,811.251.53 %
535322REPCOHOME2,33,10098,3572.37573.05-0.41 %
533098SveS®eHeermeer ef}.4,81,4272,05,7482.3426.75-0.74 %
500104efnbogmLeeve Hesì^esefue³ece9,90,8304,54,9372.18279.55-2.58 %
532210meerìer ³etefve³eve yeBkeÀ72,74234,2182.13182.95-0.60 %
533271ASHOKA46,81222,3202.10257.603.43 %
503100efHeÀefvekeÌme efceume 66,60131,9642.08700.00-1.58 %
511243®eesueeceb[uece49,85824,5602.031,496.200.52 %
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~