keÀecekeÀepeele DeekeÀeqmcekeÀ PesHe
17/08/2018 10:43:49 AM
µesDeme&®eer mebK³eeYeeJe
efmeke̳egefjìer keÀes[efmeke̳egefjìerDeepe®es J³eJenej oesve
DeeþJe[îeeb®eer mejemejer
Je=ef× iegCeebkeÀyeboyeo}
538567GULFOILLUB1,55,9241,058147.38845.000.60 %
541578VARROC79,9644,08719.57986.051.72 %
540425SHANKARA1,01,5425,67717.891,640.45-0.69 %
531162Fceeceer2,62,12033,8647.74568.052.53 %
517500jesìes HebHme2,25,62233,3646.76120.4011.43 %
500449efnbogmLeeve Dee@iexefvekeÀ13,13,8712,88,5294.5535.754.38 %
541450ADANIGREEN10,19,5622,88,1803.5459.102.87 %
532683SDee³eS Fbpeerefve³eefjbie ef}.60,92317,8673.411,821.202.54 %
541556RITES7,94,5792,97,6192.67309.608.69 %
505872[yu³egHeerDee³eSue 54,79524,9702.19953.009.11 %
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~