mìe@keÀ mkeÀ@ve

keÀesCeleener SkeÀ ieì efveJe[e :
ieì
A
B
Others
³ee Yeeieele legcneb}e mìe@keÀ me®e& keÀjC³eeme ceole efceUg µekeÀles. ³ee mke@Àvej ceeHe&Àle legcner ®eej ceeHeob[eb®³ee DeeOeejeves mìe@keÀ®ee µeesOe IesG µekeÀlee. ns ceeHeob[ Heg{er} ÒeceeCes Deens.
 • µesDej®eer yebo efkebÀcele
 • yeepeej Yeeb[Je}
 • Òeefle µesDej ceguîe (F&HeerSme)
 • ÒeeF&me Deefve¥ie (HeerF& jsµees)

 • keÀesCeleener SkeÀ ceeHeob[ efveJe[e :
  yebo YeeJe (©.) yeepeej Yeeb[Je}
  (©. keÀjes[)
  F&HeerSme(©.) HeerF&
  jsµees
   
  500 Hes#ee DeefOekeÀ
  200-500
  100-200
  50-100
  20-50
  0-20
  5000 Hes#ee DeefOekeÀ
  2000-5000
  1000-2000
  500-1000
  200-500
  100-200
  100 Hes#ee keÀceer
  15 Hes#ee DeefOekeÀ
  10-15
  5-10
  2-5
  1-2
  0-1
  vegkeÀmeeveerle
  200 Hes#ee DeefOekeÀ
  100-200
  50-100
  30-50
  15-30
  0-15
  vegkeÀmeeveerle

  Keg}emeeë cejeþer Yeeef<ekeÀeb®³ee mees³eermeeþer ns Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s Deens. cetU Fbûepeer mebkesÀlemLeUe®³ee DeeOeejs ns cejeþer Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s}s Deens. yeerSmeF& meboYee&le DeefOekeÀ efJemle=le ceeefnleermeeþer DeeHeCe Deece®ee Fbûepeer Yee<esleer} www.bseindia.com ³ee mebkesÀlemLeUe}e Yesì osT µekeÀlee. cejeþer mebkesÀlemLeU ns SkeÀ DeefleefjkeÌle mees³e cnCetve le³eej kesÀ}s Deens. pes }eskeÀ ³ee mesJes®ee GHe³eesie keÀjleer} l³eebveer mJele뮳ee peyeeyeoejerJej peesefKece I³eeJeer.