22
efyeýe DeeJe=╩eer
mesvmeske╠me
MesDeme& efveoxMeebke└ Debke└ yeoue %
 
#es$eer│e efveoxÁeebke└ Debke└ yeoue %
  ÁesDej YeeJe
ke└es[/veebJe(Fbűepeerle ýeF&He ke└je)
 
mebHeke&À meeF&ì ce@He mHeälee FlejcenÊJee®³ee ef}bkeÌme
Keg}emeeŰ ceje■er Yeeef<eke└eb«│ee mees│eermee■er ns Yee<eeblej ke└jC│eele Dee}s Deens. cetU Fbűepeer mebkes└lemLeUe«│ee DeeOeejs ns ceje■er Yee<eeblej ke└jC│eele Dee}s}s Deens. yeerSmeF& meboYee&le DeefOeke└ efJemle=le ceeefnleermee■er DeeHeCe Deece«ee Fbűepeer Yee<esleer} www.bseindia.com │ee mebkes└lemLeUe}e Yesý osT Áeke└lee. ceje■er mebkes└lemLeU ns Ske└ Deefleefjke╠le mees│e cnCetve le│eej kes└}s Deens. pes }eske└ │ee mesJes«ee GHe│eesie ke└jleer} l│eebveer mJeleŰ«│ee peyeeyeoejerJej peesefKece I│eeJeer.