efJeÊe mebmLee®ee keÀejYeej
efJeÊe mebmLee®ee keÀejYeej (yeerSmeF& + SveSmeF& + ScemeerSkeÌme-SmeSkeÌme)
(keÀjesæ[ ©)
SHeÀDee³eDee³e [erDee³eDee³e
efoveebkeÀ efveJJeU G}e{e}efveJJeU G}e{e}
14/06/2024 2175.86655.76
veesì :-
  • [erDee³eDee³e ([escesefmìkeÀ Fbefmììîegµeve} FvJesmìme&) cnCepes Yeejleer³e efJeÊe mebmLee, ³eele yeBkeÀe, Jeercee kebÀHev³eeb Je c³eg®³egDe} HebÀ[eb®ee meceeJesµe Deens.
  • [erDee³eDee³e®es DeekeÀ[s 16-4-07 Heemetve Deensle.
  • mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~