Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
22/01/2021 4:00:00 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
NIESSPJ7.319.92
NIEHSPG6.589.85
FMNL22.459.78
SCAPDVR1.699.74
NIEHSPJ0.949.30
keÀe@eqvHeÀ[svme Hesì^esefue³ece42.059.22
08GPG4.168.33
11AGG24.708.33
nefjlee efmeìeRie efmeefmìcme ef}.524.558.07
efJemeekeÀe Fb[mì^erpe445.407.57
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
SKIFL7.4119.90
ogpeesoJeeuee Òee@[keÌìdme555.7516.31
TRIOMERC31.9516.18
peesmìdme Fbefpeefve³eefjbie708.3014.83
ACML18.7014.37
ROJL38.0014.11
DEL16.9511.15
efJeMeeue keÀe@ìefmHeve68.8510.87
[e@. DeiejJeeume334.9510.84
OCTAWARE72.0010.77
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
ì^evmekesÀce 18.50-7.96
³eMe ce@vespeceWì13.02-8.18
yeeyee Deeì&me9.30-9.27
OSIAJEE25.25-9.50
VIVIDM21.00-9.87
SKL7.25-9.94
VRFILMS133.20-10.00
ye´eFì ye´ome&72.25-10.36
yewo ueerefPebie32.25-11.03
Jee@jsve ìer 49.95-12.21
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~