Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
22/04/2021 4:00:00 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
GGPL25.35-5.23
TDSL22.35-5.70
Keeb[Jeeuee efmeke̳egefjìerpe13.60-6.21
RKDL9.46-6.34
ARTEMISELC36.45-6.42
11MPD1.55-7.19
kesÀ[er[erSue345.75-7.50
ieCesMe neTefmebie67.40-7.86
NIESSPC2.48-9.82
ZEAL57.70-10.33
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
HANMAN1.64-8.38
INDOUS35.00-9.09
PRIMEFRESH136.00-9.33
keÀceeveJeeuee neTefmebie4.30-9.66
SAGAR9.30-9.71
ue@vkeÀesj nesequ[bime5.34-9.80
RAJNISH10.61-9.86
SefMe³ee S®eDeej ìskeÌvee@uee@peerme76.55-9.99
VIVIDM17.20-11.34
KPIGLOBAL46.10-12.85
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~