Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
29/03/2023 4:00:00 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
De@mìskeÀ1295.5520.00
megPeuee@ve Svepeea ef}.7.9512.29
NBCC34.8411.92
pewve FefjiesMeve32.8211.22
COCHINSHIP459.3010.36
LODHA865.809.98
Yebmeeueer Fbefpeefve³eefjbie96.309.49
DeekeÀeb#ee efHeÀveJesmì202.559.25
Fiejmeesue-jsv[2594.359.12
Hebpeeye DeukeÀefuepe77.709.05
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
WARDINMOBI51.64-3.87
MEDPLUS633.60-3.98
ATGL871.45-4.28
ADANIGREEN893.90-4.45
SIS326.25-4.49
SFL944.65-5.25
ceke&À 4578.15-5.66
efmebHeÀveer kebÀHeÀì&1022.65-5.95
meeGLe Fbef[³eve yeBkeÀ14.39-13.00
SuepeerSme iueesyeue13.31-19.96
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
keÀuej ef®eHme19.07-8.32
Fbef[³ee ceesìj Heeìdme& DeB[ Smesmejerpe ef}.582.45-8.84
efke´ÀSefìJn Dee³e3.81-8.85
NIEHSPE0.95-9.52
11AGG7.51-9.63
NIESSPJ22.91-9.73
11DPR5.40-9.85
yeve&Hegj meerceWì ef}.5.06-9.96
11AMD14.04-10.00
TRU44.33-19.62
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
keÀesefme³eve Fb[mì^erpe0.5420.00
peieve ue@cHme46.5119.99
RESGEN44.0019.99
NATURO8.7719.97
SUNRETAIL0.6719.64
mebefpeJeveer He@jsvìjue36.7918.26
peerJner efHeÀucme0.3918.18
DEL22.4017.89
megjle ìskeÌmeìeFue6.9516.81
ITCONS40.4116.29
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~