Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
26/10/2021 4:00:00 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
kesÀF&Dee³e Fb[mì^erpe967.7019.17
pesSmeS} ef}.192.6516.30
HGINFRA809.2013.66
De@HeìskeÀ340.4511.86
TCIEXP1828.8511.47
JSLHISAR339.7511.25
yeuejeceHegj ef®eveer332.6510.46
SveDee³eDee³eìer 314.3510.26
iegpejele DeukeÀueerpe724.209.99
ieesoeJejer Hee@Jej DeB[ FmHeele ef}.361.709.99
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
Depebìe HeÀecee&2117.35-2.33
REPCOHOME280.80-2.40
INDUSTOWER281.30-2.55
RVNL37.70-2.71
SNOWMAN41.00-2.84
SveS®eHeermeer ef}.31.50-2.93
ke@Àveje yeBkeÀ193.40-4.23
ìesjsvì HeÀecee&m³egefìkeÀume2942.30-4.61
RPSGVENT797.25-5.73
ceBieueesj efjHeÀe³evejer51.65-6.85
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efÒeefleMe veboer44.8019.95
efJeu³ecemeve cesieesj24.1519.85
cewLeeve Deuee@³epe ef}.1140.1013.90
meerveeefj³ees ceeref[³ee 115.9512.79
BOROLTD284.0012.45
mJeerme iueemekeÀesì6766.4512.41
GNA944.1511.65
FCL124.5011.61
HeÀesj mee@HeÌì ef}.135.2510.82
MTARTECH1645.1510.61
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
ORTINLAABS32.90-6.13
11DPD2.80-6.35
efnvogmleeve HeÌuetjeskeÀeye&vme9.34-6.51
NIBL25.70-6.55
AXISCCGPG17.50-9.33
11AGG7.76-9.77
NIEHSPE3.59-9.80
NARAYANI27.90-9.85
NIEHSPJ6.21-10.00
11QPD2.70-10.00
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
mesvìsefveDeue meefpe&keÀue47.00-9.27
FOCUS15.30-9.47
SBLI62.40-9.57
HANMAN1.75-9.79
meerpes HeÀe³eveevme96.50-9.86
BMAL3.90-9.93
peerSmeyeer HeÀe³eveevme9.86-9.95
EMERALD15.75-10.00
CHANDRIMA3.96-10.00
INNOVATIVE6.74-13.92
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~