Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
13/08/2020 1:25:41 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
Fbef[³eeyegume Hee@Jej ef}.3.45-6.50
Me³e&ve efjmeesmexme80.40-6.57
efmevesce@keÌme Fbef[³ee ef}.28.20-7.08
efveuee FbÖeÀemì^keÌ®eme&4.95-7.48
EROSMEDIA27.15-7.50
AXISE2GPG9.61-7.60
11GPG6.80-7.98
AGIIL49.80-9.04
NIESSPL1.71-9.52
NIEHSPD1.62-10.00
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
Fefv[³eve ìesveme& 107.00-8.82
FREDUN238.00-8.85
ieevexì keÀvmì^keÌMeve9.56-8.95
MEERA38.00-9.20
yeerSve jeþer22.55-9.80
UNISHIRE2.01-9.87
ANGEL7.73-9.91
ICLORGANIC20.45-9.91
iegpejele Lesefceme190.05-9.99
SPACEINCUBA0.45-10.00
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~