Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
01/07/2022 3:46:14 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
MATRIMONY776.25-4.44
TIINDIA1755.00-4.47
SmeDeejSHeÀ Hee@efueceme&10600.00-4.82
AFFLE1010.00-4.97
®esvveF& Hesì^esefue³ece297.20-5.23
efjuee³evme Fb[mì^erpe2408.95-7.14
PARAGMILK68.70-7.16
ceBieueesj efjHeÀe³evejer81.55-9.99
DeesSvepeermeer131.15-13.40
Dee@F&} Fbef[³ee ef}.213.95-15.07
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
ceesìj De@C[ pevejue34.7019.86
LASA30.8019.84
ìerHeerSue HueemìskeÀ159.0017.08
COMSYN265.0013.39
Heìsue Fbefìûesìs[13.6010.93
me@keÀmee@HeÌì ef}.890.0010.83
AKSHAR92.159.96
11DPR12.259.96
11AMD27.609.96
efveuee FbÖeÀemì^keÌ®eme&5.649.94
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
Mesì^e@ve48.2019.90
MANOMAY70.8019.80
ROJL13.4019.64
TRANWAY10.5017.98
CHCL23.8015.82
OMNIPOTENT20.5013.89
Jee@ueHeÀesì& HeÀe³eveeeqvMe³eue meefJn&mesme41.7012.70
meneje neTefmebie40.5011.57
NSL40.0011.11
SHeÀpeerHeer 8.3711.01
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~