Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
31/03/2020 2:29:08 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
VARROC129.50-4.99
FLFL118.05-4.99
WABAG82.75-4.99
FvHeÀes Spe (Fbef[³ee) ef}.2032.80-5.29
BANDHANBNK204.35-5.59
TCNSBRANDS323.00-6.31
SDee³eS Fbpeerefve³eefjbie ef}.1290.00-7.16
³esme yeBkeÀ ef}.22.65-8.85
RBLBANK136.10-9.57
Fb[meFb[ yeBkeÀ355.10-13.72
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
08DPR0.02100.00
11GPG0.0433.33
ICICIM15050.3825.95
GSTL60.0020.00
INVENTURE11.4719.98
jepeÞeer Megieme&14.0219.93
efnbogmLeeve Dee@iexefvekeÀ9.9419.90
TECHNOE235.0019.90
veeuJee mevme FvJnsmìceWìdme593.0018.84
GANGESSEC24.9518.53
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
ATISHAY23.65-9.90
IDFSENSEXE330.00-10.81
oeceesoj ì^s[me17.50-11.17
Hee³eesveer³ej Scye´e@³e[jerpe16.30-11.89
NETFNIF10094.00-12.47
UTINEXT50217.54-14.14
INDOTHAI13.15-14.33
kesÀJe} efkeÀjve keÌ}esoeRie ef}.595.00-16.81
Dee³eSueDe@C[SHeÀSme FvJnsmìceWìdme1.72-18.48
mebosMe432.05-19.98
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
ìerDe@C[Dee³e iueesyeue54.25-10.48
Þes[j [bkeÀve 82.05-11.30
LLFICL98.00-12.97
Dee³eSmeìer 252.05-14.56
ARFIN28.05-14.61
GOBLIN51.95-16.21
efMeuHe ûesJnme&36.45-16.59
JnìxkeÌme efmeke̳egefjìerpe0.74-17.78
ALPHALOGIC60.40-20.00
MEGASTAR78.80-20.00
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~