Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
18/02/2020 3:30:32 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
metyeskeÌme6.6419.86
GSTL64.0019.51
met³e&ue#ceer20.0016.62
GGPL76.9015.73
Dee³eDeesSue kesÀefcekeÀume234.2013.09
Fbef[³ee iuee³ekeÀe@ume355.0013.04
SISL75.0010.78
uee DeesHeeuee Deejpeer213.0010.22
HesHej Òee@[keÌìdme275.2010.06
[erF&Sve vesìJeke&À59.509.98
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
ARAMBHAN3.6020.00
MISQUITA60.0020.00
FbìjefHeÀì ìskeÌvees28.8020.00
efJnkeÌìjer HesHej93.7019.74
KPL38.2019.38
KPIGLOBAL40.5019.29
VSL50.1019.29
GIANLIFE18.5015.63
IRIS25.7015.25
jece FvHeÀe@cexefìkeÌme27.3013.75
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~