Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
30/09/2022 4:00:00 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
TEAMLEASE3003.05-2.33
ìerJner ìt[s vesìJeke&À ef}.275.25-2.34
LODHA924.50-2.46
GUJGAS502.60-2.70
LALPATHLAB2521.35-2.74
VARROC329.40-3.00
ADANITRANS3290.70-3.60
MGL832.15-4.72
meve HeÀecee& De@[Jnevm[ efjme®e& kebÀHeveer ef}.219.70-5.12
GPPL87.20-5.47
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
SOFTTECH166.25-5.00
veeLe meer[dme10.05-5.19
TEJNAKSH125.05-5.23
FbêÒemLe ie@me ef}.396.65-5.53
11DPD2.77-6.10
11QPD1.47-6.37
11AGG10.93-7.92
11AMD22.40-9.68
NIEHSPI2.61-10.00
AKSHAR73.00-19.96
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
RHETAN93.1019.97
HEALTHYLIFE8.1119.97
LEX50.9019.91
ARYACAPM54.0017.65
efveÆe efpeuesefìve514.0515.83
SFckeÀes HesefmìmeeF&[dme205.3515.46
iueevme HeÀe³eveevme58.9015.04
jskeÌmevee@[& FueskeÌì^e@efvekeÌme87.7014.72
Pesvet FbHeÀesìskeÀ30.9014.44
SFSL44.5514.38
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~