22
efyeìe DeeJe=Êeer
mesvmeskeÌme
MesDeme& efveoxMeebkeÀ DebkeÀ yeoue %
 
#es$eer³e efveoxµeebkeÀ DebkeÀ yeoue %
  µesDej YeeJe
keÀes[/veebJe(Fbûepeerle ìeF&He keÀje)
 
mebHeke&À meeF&ì ce@He mHeälee FlejcenÊJee®³ee ef}bkeÌme
Keg}emeeë cejeþer Yeeef<ekeÀeb®³ee mees³eermeeþer ns Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s Deens. cetU Fbûepeer mebkesÀlemLeUe®³ee DeeOeejs ns cejeþer Yee<eeblej keÀjC³eele Dee}s}s Deens. yeerSmeF& meboYee&le DeefOekeÀ efJemle=le ceeefnleermeeþer DeeHeCe Deece®ee Fbûepeer Yee<esleer} www.bseindia.com ³ee mebkesÀlemLeUe}e Yesì osT µekeÀlee. cejeþer mebkesÀlemLeU ns SkeÀ DeefleefjkeÌle mees³e cnCetve le³eej kesÀ}s Deens. pes }eskeÀ ³ee mesJes®ee GHe³eesie keÀjleer} l³eebveer mJele뮳ee peyeeyeoejerJej peesefKece I³eeJeer.