efvekeÀe}

efmeke̳egefjìer / veebJe (Fbûepeerle ìeF&He keÀje) :  
efmeke̳egefjìer keÀes[efmeke̳egefjìer veeJeDeOe& Jeeef<e&keÀ / efleceenerDee@ef[ìs[ / Deve Dee@ef[ìs[efoveebkeÀ
503100efHeÀefvekeÌme efceume MC2023-2024Audited18/05/2024 05:29:44 PM
503100efHeÀefvekeÌme efceume MQ2023-2024Audited18/05/2024 05:27:47 PM
500038yeuejeceHegj ef®eveerMC2023-2024Audited18/05/2024 05:08:50 PM
500038yeuejeceHegj ef®eveerMQ2023-2024Audited18/05/2024 05:06:26 PM
524051Hee@efueHueskeÌme keÀe@HeexjsMeveMC2023-2024Audited18/05/2024 04:39:41 PM
524051Hee@efueHueskeÌme keÀe@HeexjsMeveMQ2023-2024Audited18/05/2024 04:38:37 PM
531323Meebleejece efmHeveme&MC2023-2024Audited18/05/2024 04:34:57 PM
531323Meebleejece efmHeveme&MQ2023-2024Audited18/05/2024 04:33:28 PM
511447efmeuHeÀ ìskevee@uee@peermeMC2023-2024Audited18/05/2024 04:28:45 PM
511447efmeuHeÀ ìskevee@uee@peermeMQ2023-2024Audited18/05/2024 04:23:07 PM
519367ì^ebmeiueesye HetÀ[MC2023-2024Audited18/05/2024 04:02:50 PM
519367ì^ebmeiueesye HetÀ[MQ2023-2024Audited18/05/2024 04:01:47 PM
540902AMBERMC2023-2024Audited18/05/2024 03:57:44 PM
540902AMBERMQ2023-2024Audited18/05/2024 03:57:05 PM
543848DEVLABMC2023-2024Audited18/05/2024 03:45:50 PM
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~