efvekeÀe}

efmeke̳egefjìer / veebJe (Fbûepeerle ìeF&He keÀje) :  
efmeke̳egefjìer keÀes[efmeke̳egefjìer veeJeDeOe& Jeeef<e&keÀ / efleceenerDee@ef[ìs[ / Deve Dee@ef[ìs[efoveebkeÀ
539833SICLTDSQ2019-2020Unaudited24/01/2020 07:57:35 PM
532134yeBkeÀ Dee@HeÀ yejes[eDQ2019-2020Unaudited24/01/2020 07:47:13 PM
956385825VGCBPL20MH2018-2019Unaudited24/01/2020 06:09:39 PM
532814Fbef[³eve yeBkeÀDQ2019-2020Unaudited24/01/2020 06:05:32 PM
539992LLOYDSTEELDQ2019-2020Unaudited24/01/2020 06:04:08 PM
501144efHeHeume FvJnsmìceWìdmeDQ2019-2020Unaudited24/01/2020 06:00:43 PM
532221meesveeìe mee@HeÌìJesDejDQ2019-2020Unaudited24/01/2020 06:19:28 PM
526576veeLe meer[dmeDQ2019-2020Unaudited24/01/2020 05:56:27 PM
530131peskesÀ Go³eHegjDQ2019-2020Unaudited24/01/2020 05:52:31 PM
500027DelegueDQ2019-2020Unaudited24/01/2020 05:52:20 PM
500245efkeÀueexmkeÀj HesÀjmeDQ2019-2020Unaudited24/01/2020 05:42:34 PM
509930megÒeerce Fb[mì^erpeDQ2019-2020Unaudited24/01/2020 05:36:43 PM
517536Dee@veJe[& ìskeÌvee@}e@peermeDQ2019-2020Unaudited24/01/2020 05:34:49 PM
523888JnerDeej Jet[Deeì&DQ2019-2020Unaudited24/01/2020 05:31:03 PM
530055ceeke&Àveer ke@ÀefHeìueDQ2019-2020Unaudited24/01/2020 05:29:50 PM
Next
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~