efvekeÀe}

efmeke̳egefjìer / veebJe (Fbûepeerle ìeF&He keÀje) :  
efmeke̳egefjìer keÀes[efmeke̳egefjìer veeJeDeOe& Jeeef<e&keÀ / efleceenerDee@ef[ìs[ / Deve Dee@ef[ìs[efoveebkeÀ
532172keÀuej ef®eHmeJQ2021-2022Unaudited27/07/2021 08:29:40 PM
538979GRNLAMINDJQ2021-2022Unaudited27/07/2021 08:16:57 PM
506590efHeÀefueHme keÀeye&ve yue@keÀJQ2021-2022Unaudited27/07/2021 08:09:54 PM
530803Yeiesefj³ee [e³eJQ2021-2022Unaudited27/07/2021 08:05:24 PM
532375efìHme Fb[mì^erpeJQ2021-2022Unaudited27/07/2021 07:57:30 PM
540699DIXONJQ2021-2022Unaudited27/07/2021 07:23:23 PM
720071DTL15121JQ2021-2022Unaudited27/07/2021 07:23:23 PM
720671DTIL6521JQ2021-2022Unaudited27/07/2021 07:23:23 PM
500420ìesjsvì HeÀecee&m³egefìkeÀumeJQ2021-2022Audited27/07/2021 07:16:07 PM
539448INDIGOJQ2021-2022Unaudited27/07/2021 07:06:06 PM
532482ûe@v³etume Fbef[³eeJQ2021-2022Unaudited27/07/2021 07:01:07 PM
531319ceeªleer efmeke̳egefjefìpeJQ2021-2022Unaudited27/07/2021 06:20:23 PM
500260ceêeme efmeceWìdme JQ2021-2022Unaudited27/07/2021 06:16:31 PM
720089RCL200121JQ2021-2022Unaudited27/07/2021 06:16:31 PM
720158RCL1221JQ2021-2022Unaudited27/07/2021 06:16:31 PM
Next
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~