kebÀHeveer HeefjCeece
efmeke̳egefjìer : 500038  kebÀHeveer :  yeuejeceHegj ef®eveer
ÒekeÀejDee@ef[ìs[Dee@ef[ìs[Dee@ef[ìs[Dee@ef[ìs[
DeejbefYekeÀ efoveebkeÀ01-Apr-2301-Apr-2201-Apr-2101-Apr-20
Debeflece efoveebkeÀ31-Mar-2431-Mar-2331-Mar-2231-Mar-21
efJeJejCe jeefMe (efceefue³eve ©.)
Meg× efye¬eÀer55937.4046658.6248460.2748116.57
Dev³e Dee³e740.02627.91479.11334.48
kegÀue Dee³e56677.4247286.5348939.3848451.05
Ke®e&-50575.56-43316.84-42910.63-42489.96
keÀjHetJe& ueeYe6101.863969.696556.135961.09
keÀj-1769.77-1214.38-1409.55-1263.37
keÀj yeeo ueeYe4332.092755.325146.584697.72
Meg× ueeYe4332.092755.325146.584697.72
FeqkeÌJeìer kewÀefHeìue201.75201.75204.04210.00
meb®e³e32594.3128552.5727377.5725428.46
HeefjCeece ÒekeÀejAAAA
veesìdme veesìdme veesìdme veesìdme
(1 efceefue³eve = 10 ueeKe ©.)
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~