kebÀHeveer HeefjCeece
efmeke̳egefjìer : 500055  kebÀHeveer :  Yeg
ÒekeÀejDee@ef[ìs[Dee@ef[ìs[Dee@ef[ìs[Dee@ef[ìs[
DeejbefYekeÀ efoveebkeÀ01-Apr-2001-Apr-1901-Apr-1801-Apr-17
Debeflece efoveebkeÀ31-Mar-2131-Mar-2031-Mar-1931-Mar-18
efJeJejCe jeefMe (efceefue³eve ©.)
Meg× efye¬eÀer214186.30181991.40208916.10174044.30
Dev³e Dee³e1174.201065.101324.40950.80
kegÀue Dee³e215360.50183056.50210240.50174995.10
Ke®e&-190700.70-190238.40-222869.60-232901.40
keÀjHetJe& ueeYe24659.80-6491.7017130.90-291353.10
keÀj0.000.000.0043218.40
keÀj yeeo ueeYe24659.80-6491.7017130.90-248134.70
Meg× ueeYe24659.80-6491.7017130.90-248134.70
FeqkeÌJeìer kewÀefHeìue2186.902186.902186.90453.00
HeefjCeece ÒekeÀejAAAA
veesìdme veesìdme veesìdme veesìdme
(1 efceefue³eve = 10 ueeKe ©.)
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~