kebÀHeveer HeefjCeece
efmeke̳egefjìer : 511447  kebÀHeveer :  efmeuHeÀ ìskevee@uee@peerme
ÒekeÀejDee@ef[ìs[Dee@ef[ìs[Dee@ef[ìs[Dee@ef[ìs[
DeejbefYekeÀ efoveebkeÀ01-Apr-2301-Apr-2201-Apr-2101-Apr-20
Debeflece efoveebkeÀ31-Mar-2431-Mar-2331-Mar-2231-Mar-21
efJeJejCe jeefMe (efceefue³eve ©.)
Meg× efye¬eÀer157.49145.252.342.04
Dev³e Dee³e4.117.949.031.03
kegÀue Dee³e161.60153.1811.383.08
Ke®e&-185.21-146.81-7.43-2.86
keÀjHetJe& ueeYe-23.616.373.950.22
keÀj-1.540.00-0.62-0.03
keÀj yeeo ueeYe-25.156.373.330.20
Meg× ueeYe-25.156.373.330.20
FeqkeÌJeìer kewÀefHeìue813.20149.00149.00149.00
HeefjCeece ÒekeÀejAAAA
veesìdme veesìdme veesìdme veesìdme
(1 efceefue³eve = 10 ueeKe ©.)
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~