yeerSmeF& meboYee&le ceeefnleer
yeerSmeF&容e Heefj容貫

DeeefMe貫eleerue meJee&le 涃e容erve DeMee `yeerSmeF&'容er mLeeHevee 1875 ceO貫s `yeerSmeF& efueefceìs[' 貫e 杳eele Peeueer nesleer. Yeejleer貫 MesDej yeepeeje拿ee Jee鴟eeueerle 貫e Ske帗e容Wpe容s ke骸貫& ceesuee容s Demes Deens DeeefCe 貫e容e efveoxMeebke peieYejele veebJeepeuesuee Deens. 貫e Ske帗e容Wpe容s ke骸ceke骸pe ke骸貫&ke骸jer meb容eueke骸拿ee vesle=lJeeKeeueer Demeuesu貫e meb容eueke骸bceeHe&鴣e nesle Demeles. 貫e meb容eueke ceb[Uele 涃efleefle J貫eJemeeef貫ke, 餧sef[bie meom貫eb容s 涃efleefveOeer DeeefCe meJe&meOeejCe 涃efleefveOeeR容e meceeJesMe Deens. Yeejleeleerue 獯s斁ee-cees蟌e Menjeletve lemes容 je踇er貫 HeeleUerJej 貫e Ske帗e容Wpe容e ke骸貫&efJemleej Peeuesuee Deens. yeerSmeF&容er ke骸貫&涃Ceeueer DeMeer Deens ke骸r l貫ecegUs yeepeejele HeejoMe&ke鴣ee DeeefCe megjef#elelee DevegYeJee貫uee efceUles. peeieefleke efke鴣eea mebHeeove ke尷ve, meJeex佘ce m駰@ke Ske帗e容Wpe cnCegve veebJee咆eeuee Deeuesu貫e 貫e Ske帗e容Wpeuee meJJee畫s Je<ee幼eer ieewjJeMeeueer HejbHeje Je Fefleneme Deens.

 ▄f鄢e骸sve  yeesOeef容vn  Fefleneme

貫e Ske帗e容WpeceO貫s `餧sef[bie jeF&' DeeCeer `DeesvejMeerHe jeF&' ns oesvner HejmHejebHeemegve JesieUs Deensle. Demes Demeu貫ecegUs iegbleJeCegke鴒ejeb拿ee efnlee容s 容ebieu貫e 涃ke骸js mebj#eCe nesles. Ske帗e容Wpe Feqke姁e駰r, [sy leme容b He抭eg容me& DeeCeer Dee@H畫vme容er ke骸貫&He莛eer Je Heejo畫&ke 餧sef[bie efmem駰rce megefveef箴le ke鮑les. yeerSmeF&容er Dee@ve ueeF&ve 餧sef[bie efmem駰rce osKeerue opexoej Deens. peeieefleke mlejeJej ceev貫lee涃eHle DeMee FveHe駢exMeve efmeke抭egefj駰r cewvespeceW efmem駰rce leHex 貫euee opee& DeeefCe B.S779-2-2002 涃ceeCeHe$e efceUeuesues Deens.
BS 7799 容s Dee@[er [erSveJner (Det Norske Veritas) 貫ebveer kes優esues Deens. Demes 涃ceeCeHe$e efceUJeCeejs yeerSmeF& ns Yeejleeleerue Ske駢esJe Je peieeleerue ogmeN貫e 枸駢eebke骸容s Ske帗e容Wpe Deens. efJeefJeOe ceeefnleer容s Ske$eerke鮑Ce, peesefKece efve貫b$eCe,
leb$e%eeve He莛eer, lemes容 }eske骸b拿ee mebHe佘er容er megjef#elelee 貫e meeer BS 7799 ne Deeblejje踇er貫 HeeleUerJejer} veeceebefke鴣e Demee ceeHeob[ Deens.