Fefleneme
DeeefÁe│eeefle} meJee&le pegvee DeeefCe osÁeeleer} Heefnuţee Deme}suţee │ee mýe@ke└ Ske╠me«eWpe}e yeerSmeF& efueefceìs[ efmeke╠│egefjýerpe ke└e@vý@^ske╠ý De@ke╠ý 1956 DevJe│es ke└e│ecemJe¬Heer ceev│elee efceUe}s}er Deens. │ee Ske╠me«eWpe«ee ieewjJeÁee}er Fefleneme ne meJJeeÁes JeHes#ee DeefOeke└ Ďee«eerve Deens.

Deelee Demes efomeles ke└er yeerSmeF& DeeefCe o}e} mý^erý peCet Ske└«e Deensle, Hejbleg Ďel│e#eele │ee Ske╠me«eWpe«eer mLeeHevee 1850 ceO│es Ske└ JeýJe=#ee«│ee Pee[eKee}er Pee}er. Deelee efpeLes ne@efve&ceve meke&└} Deens, efleLes ýeTve ne@}«│ee Áespeejer Deme}suţee JeýJe=#ee«│ee Pee[eKee}er o}e} }eske└ Ske└$e │esle nesles DeeefCe ÁesDeme&«es meewos ke└jerle nesles. Ske└e oÁeke└eveblej ner o}e} ceb[Uer ces[espe mý^erý DeeCeer cenelcee ieebOeer ceeiee&«│ee pebke╠ÁeveJej JeýJe=#ee«│ee Ýe│esKee}er pecele nesles. Heg{s ÁesDej o}e}eb«eer mebK│ee Jee{uţeeJej veefJeve peeieer peeCes DeHeefjne│e& nesles, DeÁeer«e mebK│ee Jee{le ies}er DeeefCe ÁesJeýer 1874 ceO│es l│eebvee ke└e│ecemJe¬Heer peeiee efceUe}er. ner«e leer peeiee peer Heg{s `o}e} mý^erý'«ee veeJeebves megĎeefmeÎ Pee}er.

Yeejleer│e ÁesDejyeepeejeleer} Deveske└efJeOe Ieývee KegHe jes«eke└ Deensle. Yeejleeleer} ns mýe@ke└ Ske╠me«eWpe ns ef}mýs[ keb└Heveerpe«eer mebK│ee DeeefCe yeepeeje«es kew└efHeý}eFpesÁeve ┐ee oesvner yeeyeleerle cees■s Deens. Dev│e Yeejleer│e ÁesDejyeepeejebceO│es yeerSmeF&ves Heg{eke└ej Iesle}e Deens. ÁesDejyeepeejemebyebOeer ke└e│eoske└evet yeveC│eeDeeOeer«e yeerSmeF&ves Yeejleeleer} ÁesDejyeepeejeb«ee ke└ejYeejebyeeyele efve│eceeJe}er Je Dee«eejmebnerlee le│eej kes└}er nesleer. Yeejlee}e mJeeleb$│e efceUeuţeeveblej │ee Ske╠me«eWpeves osÁeeleer} ÁesDej yeepeejebmee■er «eebieuţee ĎeLeeb«eer Dece}yepeeJeCeer kes└}er.

YeejleeceO│es DeÁeer SKeeoer keb└Heveer vemes} efpeves Yeeb[Je} GYeejC│eemee■er yeerSmeF&«eer mesJee Iesle}s}er veener. yeerSmeF& ns Yeejlee«│ee ke@└heerý} ceekex└ý«es Ďeefleke└ ceeve}s peeles. yeerSmeF&«ee mesvmeske╠me (efveoxÁeebke└) ne osÁee«│ee DeLe&J│eJemLes«es DeeefCe efJe╩eyeepeejeleer} G}e{e}er«es ĎeefleyeeRye oÁe&JeCeeje yeW«eceeke&└ Feqke╠Jeýer Fb[ske╠me Deens. Deeblejjeń^er│e mlejeJej meceeblej jentve yeerSmeF& Deveske└ yeeyeleerle DeeIee[erJej Deens. leerJe┤ mHeOex«│ee │egieele yeerSmeF&ves ĎeYeeJeer vesle=lJeeves │eÁe mebHeeove ke└¬ve DeeHe}er │eÁeesieeLee Heg{s «ee}g ■sJe}s}er Deens.

  • Feqke╠Jeýer [sefjJnsefýJn «ee}t ke└jCeejs Yeejleeleer} Heefn}b Ske╠me«eWpe
  • Íe└er He╠}esý Fb[ske╠me «ee}g ke└jCeejs Yeejleeleer} Heefn}b Ske╠me«eWpe
  • Ske╠me«eWpeJej DeeOeeefjle Fbýjvesý ý^sef[bie H}sýHe└e@ce&«eer mLeeHevee ke└jCeejb Yeejleeleer} Heefn}b Ske╠me«eWpe
  • meJnx}vme, eqke╠}│eefjbie DeeefCe mesý}ceWý«│ee yeeyeleerle Dee│eSmeDees ĎeceeCeHe$e efceUJeCeejb osÁeeleer} Heefn}b Ske╠me«eWpe
  • yeerSmeF& Dee@ve}eF&ve ý^s[eRie efmemýerce cnCepes«e yeesuý}e efJeÚemlejeJejer} ceev│eleeĎeeHle FveHe└cexÁeve efmeke╠│egefjýer ce@vespeceWý efmemýerce mýB[[& yeerSmeF& yeerSme 7799-2-2002 efceUJeCeejs Ske╠me«eWpe
  • He└e│eveeeqvÁeDe} ý^sefvebie (efJe╩e ĎeeÁeef#eCe) meg¬ ke└jCeejs Heefn}s Ske╠me«eWpe
  • pegv│ee ý^s[eRie efjbie efmemýerce Heemetve les F}ske╠ý^e@efveke└ ý^s[eRie He│eeąle«ee DeeOegefveke└ efmLel│ebleje«ee ĎeJeeme DeJeI│ee 50 efoJemeeble HetCe&
1997 ceO│es ns yeesuý«es peeUs osÁeYej Hemej}s. yeerSmeF&«│ee Fbýjve@Áeve} ke└vJnWÁeve ne@}ceO│es ĎeLece `yes} efjbieeRie' meceejbYeemen meve 2002 Heemetve Yeejlee«ee veJ│ee Feflenemee}e megęJeele Pee}er. 18 Hes└ye┤tJeejer 2002 jespeer Yeejleer        ýs}erJnW«eme& ef}. keb└Heveer«│ee ef}efmýbie meceejbYe mebHeVe Pee}e DeeefCe ner veJ│ee DeeOegefveke└ │egiee«eer ĎeLee yeve}er Deens.

│ee Ďeke└ejs osÁee«│ee Yeeb[Je} yeepeeje«│ee efJeke└emeele yeerSmeF&«eb vesnceer«e cen╩JeHetCe& │eesieoeve jeefn}s Deens. Yeejlee}e Deeblejjeń^er│e efJe╩e yeepeejele pes Ůes  mLeeve efceUe}b Deens l│eele yeerSmeF&«eer Yetefceke└e cen╩JeHetCe& Deens.

BACK