31 peveJejer, 2018Žeer YeeJe keĀe@heer

ueeBie ìce& ke@Àefheìue iesve ì@keÌme®³ee ieCeveskeÀefjlee 31 peevesJeejer 2018 jespeer®es Mes³eme&®es YeeJe DeeefCe c³eg®³egDeue HebÀ[dme®eer vesì De@mesì Je@u³eg®eer met®eer yeerSmeF&®³ee JesyemeeF&ì hej GheueyOe

iegbleJeCegkeÀoejeb®³ee efnleemeeþer yeveJeuesueer megefJeOee

Je<e& 2018-19 ®³ee DeLe&mebkeÀuheeceO³es DeLe&ce$³eebveer Mes³ej DeeefCe c³eg®³egDeue HebÀ[dme®³ee ³eespeveebJej ueeBie ìce& ke@Àefheìue iesve (Sueìermeerpeer) ì@keÌme ueeiet kesÀuee Deens, p³ee®³ee ieCeveskeÀefjlee Meemeveeves 31 peevesJeejer 2018 ®³ee G®®elece eEkeÀceleerJej efJe®eej keÀjC³ee®ee efveCe&³e Iesleuee Deens. ³ee®ee DeLe& Demee keÀer iegbleJeCegkeÀoej petve 2017 ceO³es Kejsoer kesÀuesu³ee SkeÀeO³ee Mes³ejuee peguew 2018 ceO³es efJekeÀle Demesue, lej ke@Àefheìue iesve keÀefjlee l³ee®eer Kejsoer eEkeÀcele DeeefCe 31 peevesJeejer 2018 ®eer G®®elece eEkeÀcele, ³ee oesneWceOeerue peemleer®³ee cetu³eeJej efJe®eej kesÀuee peeF&ue Je l³ee eEkeÀceleer Devegmeej, l³eeuee efkeÀleer veHeÀe Peeuee Deens ³ee®eer ieCevee kesÀueer peeF&ue.

ke@Àefheìue iesve ì@keÌme®³ee ieCevesmeeþer iegbleJeCegkeÀoejebvee 31 peevesJeejer 2018 ®³ee eEkeÀceleeR®eer mebhetCe& met®eer þsJeeJeer ueeiesue. meeceev³eleë ner met®eer efceUJeCes keÀþer Deens. yeerSmeF& (yee@cyes mìe@keÀ SkeÌme®eWpe) efue. ves ³ee met®eeruee Deeheu³ee JesyemeeF&쮳ee cegKehe=ÿeJej (nesce hespe) 31 peevesJeejer 2018 ®³ee YeeJe keÀe@heer®³ee Meer<e&keÀemen GheueyOe kesÀueer Deens. iegbleJeCegkeÀoej ³ee met®eerÜejs Deeheu³ee m¬eÀerhìdme®³ee eEkeÀceleeR®eer ceeefnleer he´ehle keÀª MekeÀleerue.

c³eg®³egDeue HebÀ[dme mkeÀerce®eer met®eer

³ee®eyejesyej yeerSmeF& ves c³eg®³egDeue HebÀ[®³ee meJe& ³eespeveeb®eer vesì De@mesì Je@u³et (SveSJeer) ®eer met®eer meg×e GheueyOe kesÀueer Deens, p³eeves c³eg®³egDeue HebÀ[ iegbleJeCegkeÀoejebvee l³eeb®³ee veHe̳ee®eer ieCevee keÀjC³eeme meene³³e efceUsue.

yeerSmeF& ves meJe& iegbleJeCegkeÀoejeb®³ee efnleemeeþer ner megefJeOee le³eej kesÀueer Deens. ner met®eer yeerSmeF&®³ee iegpejeleer Je eEnoer JesyemeeF&ì hej meg×e GheueyOe Deens.

J³eehekeÀ ÞesCeeruee ³ee®ee HeÀe³eoe nesT MekeÀlees. ³esLes GuuesKe keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens keÀer SveSmeF&®³ee leguevesle yeerSmeF& Jej peemle kebÀhev³ee veeWoCeerke=Àle Deensle DeeefCe c³eg®³egDeue HebÀ[ ³eespeveeb®eer mebK³ee meg×e DeefOekeÀ Deens, l³eecegUs iegbleJeCegkeÀoejebmeeþer ner met®eer Depetve cenÊJehetCe& þjCeej Deens. 


https://www.bseindia.com/markets/equity/EQReports/bhavcopy31012018.aspx?expandable=7