yeesOeef«evn
mýe@ke└ Ske╠me«eWpe cegbyeF& ns Deelee yeerSmeF& efueefceìs[. cnCetve DeesUKe}s peeles. ke└e@Heesjsýe│ePesÁeve DeeefCe ef[c│eg«│egDe}e│ePesÁeve cegUs yeerSmeF&}e veefJeve veeJe, veefJeve efoÁee, veefJeve óefńke└esve DeeefCe veefJeve O│es│e ĎeeHle Pee}s DeeefCe l│ee«es Ďeefleefyebye veefJeve }esiees ceO│es efometve │esles.

1875 ceO│es mLeeHeve Pee}s}e yeerSmeF& efueefceìs[ ns DeeefÁe│eeleer} meJee&le pegves mýe@ke└ Ske╠me«eWpe Deens. ÁesDej yeepeej«│ee %eevee«eer JewYeJeÁee}er HejbHeje Deme}W} ns Ske╠me«eWpe osÁeeleer} ÁesDej yeepeejeb ceO│es oerHemlebYeeĎeceeCes Deens. DeeHeCe ke└esCel│eener vepejsves Heeefn}s lej ke└eHeexjsý mJe¬Heeleer} Ske╠me«eWpe«eer veefJeve DeesUKe, veJee o=efńke└esve, mejU, ke└e│e&#ece ¬He DeeHeuţee}e peeCeJeles.

BACK