FefJeÌkeìer efkeYeeieele hetke&‚ÒeejbYe me$eeleerue JeÀe@ue Dee@Je̵eve ÒeCeeueer®ee ÒeejbYe
efmeJeÌ­egefjìerpe DeC[ SJeÌme®eWpe yees[& Dee@HeÀ Fbef[³eeves peejer JesÀuesu­ee heefjhe$eJeÀ (meerDee³eDeej/ SceDeej[er/[erheer/21/2010) ceO³es hetke&‚ÒeejbYe me$eeleerue JeÀe@ue Dee@Je̵eve ÒeCeeueer®ee heefj®e³e osC³eele Deeuee Deens. yeerSmeF& ³ee mebJeÀuheves®ee Lees[Je̳eele heefj®e³e DeeeqCe Òemleeefkele mebj®eves®ee leheµeerue osle Deens.

1. me$e
JeÀe@ue Dee@Je̵eve ÒeCeeueer hetke&‚ÒeejbYe me$eemee"er ueeiet nesT µeJeÀles.

2. hee$elee
hetke&‚ÒeejbYe me$e mesvemesJeÌme DeeeqCe efveHeÌìer®³ee IeìJeÀebmee"er (DevesJe̵ej) peejer JeÀjC³eele ³esles. pej efveoxµeebJeÀeb®³ee j®evesle yeoue Peeu³eeme ³esCeejs mìe@JeÌme hetke&-ÒeejbYe me$eeleerue DeejbYe efJeÀceleer®³ee ceespeCeerJeÀefjlee meceeefkeä JesÀues peeleele. JeÀe@ue Dee@Je̵eve ÒeCeeueer efveoxµeebJeÀeb®³ee yeensj peeCeejs mìe@JeÌme, pejer efveoxµeebJeÀeb®³ee ceespeCeermee"er efke®eejele Iesleues iesues veenerle lejer mebûener "skeles.

3. JeÀeueekeOeer
me$e JesU JeÀ=leer
Dee@[&j ÒeJesMe keÀeueeJeOeer 9:00 - 9:08 Dee@[&j Jee{ / yeoue / jÎ 7 DeeefCe 8 efceefveìeojc³eeve nUtnUt yebo keÀesCeleener J³eeHeej Deceueele Deeuee veener. met®ekeÀ efkeÀceleer®ee Òemeej, met®ekeÀ efkebÀcele DeeefCe met®ekeÀ efveoxMeebkeÀeMeer pegUCeejer mebK³ee. 20 % ³etefveHeÀe@ce& ÒeeFme ye@C[ ueeiet
Dee@[&j pegUJeCeer DeeefCe Hegefä®ee keÀeueeJeOeer 9:08 - 9:12 Dee@[&j Jee{ / yeoue / jÎ veener DeejbYe efkeÀceleer®eer efveef½eleer, Dee@[&j pegUJeCeer DeeefCe J³eeHeej Hegefä
leìmLe keÀeueeJeOeer[ 9:12 - 9:15 HetJe&-ÒeejbYe DeeefCe efve³eefcele J³eeHeej me$eeojc³eeve®³ee meb¬eÀceCe J³eJenejemeeþer
efve³eefcele J³eeHeej me$e 9ë15 - 3.30 Dee@[&j JesU/YeeJe ÒeeLeefcekeÀlesvegmeej pegUCeejs efvejblej meewos

DeefleefjÊeÀ ceeefnleer


JeÀe@ue Dee@Je̵eve me$ee®³ee meceehleerveblej efve³eefcele k³eeheej me$e megª nesles. JeÀe@ue Dee@Je̵eve me$e(hetke&-ÒeejbYe) DeeeqCe efve³eefcele k³eeheej me$e SJeÀe®e kesUer ®eeuele veenerle.

yuee@JeÀ ef[ue k³eeheej me$e (35 efceefveìs) efve³eefcele k³eeheej me$ee®³ee ÒeejbYeemeesyele megª nesles.

hetke&-ÒeejbYe JeÀe@ue Dee@Je̵eve me$ee®³ee megªkeeleermen k­eeheej efokeme heg{erueÒeceeCes efomelees.

 
HetJe&-ÒeejbYe mekeÀeUer
9.00 les 9.15
efve³eefcele J³eeHeej mekeÀeUer
9.15 les mee³eb 3.30
yebo mee³eb
3.30 les 3.40
yeboveblej mee³eb
3.40 les 4.00
FeqkeÌJeìer ceekexÀì
 
 
Dee@[&me&®ee mebûen DeeefCe me$ee®³ee MesJeìer SkeÀe efkeÀceleeruee l³eeb®eer pegUJeCeer

Dee@[&me& JesU/efkebÀcele ÒeeOeev³eevegmeej pegUu³eeves J³eeHeej DeKeb[ megª jenlees

Jner[yu³etSHeer DeKesjer®³ee efkebÀceleer®eer ceespeCeer DeKesjer®³ee efkebÀceleeruee J³eeHeejeuee megªJeele
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~