GoenjCe
Dee@[&j yegkeÀ
Dee@[&j ¬eÀceebkeÀ Kejsoer mebK³ee Kejsoer efkebÀcele efJe¬eÀer efkebÀcele efJe¬eÀer mebK³ee Dee@[&j ¬eÀceebkeÀ
1 100 SìerDees 91 100 7
2 100 96 91.5 100 8
3 150 95 93 100 9
4 50 93 95 100 10
5 100 91.5 96 200 11
6 100 91      

ceeieCeer HegjJeþe leHeMeerue
efkebÀcele Hee@FCì

Jee{leer Kejsoer mebK³ee

Jee{leer efJe¬eÀer mebK³ee

J³eeHeejen& mebK³ee SketÀCe Dee@[&j DemeceleesueHeCee (ve pegUCeeje ceeieCeer HegjJeþe)
96.00 200 600 200 400
95.00 350 400 350 50
93.00 400 300 300 100
91.50 500 200 200 300
91.00 600 100 100 500

³ee GoenjCeele 95 ªHe³es ner yeepeeje®eer DeejbYe eEJeÀcele Deens DeeefCe ³ee efJeÀceleeruee mìe@JeÀ®³ee ³etefveìdme®ee k³eeheej Peeuee Deens.

pej ³ee®e k³eeheejen& mebK³esmeesyele DevesJeÀ ÒeeFme hee@FCìdme Demeleerue lej DeeheCe heg{erue ìHhee Dekeuebyelees.


GoenjCe 2ë

Dee@[&j yegkeÀ
Dee@[&j ¬eÀceebkeÀ Kejsoer mebK³ee Kejsoer efkebÀcele efJe¬eÀer efkebÀcele efJe¬eÀer mebK³ee Dee@[&j ¬eÀceebkeÀ
1 1000 SìerDees SìerDees 500 7
2 1000 96.30 94.00 500 8
3 3000 96.20 96.20 1000 9
4 1500 94.00 96.30 3500 10
5 2000 92.00 98.00 3000 11
6 1000 90.00      


ceeieCeer HegjJeþe leHeMeerue
efkebÀcele Hee@FCì

Jee{leer Kejsoer mebK³ee

Jee{leer efJe¬eÀer mebK³ee

J³eeHeejen& mebK³ee SketÀCe Dee@[&j DemeceleesueHeCee (ve pegUCeeje ceeieCeer HegjJeþe)
9800 1000 8500 1000 7500
96.30 2000 5500 2000 3500
96.20 5000 2000 2000 3000
94.00 6500 1000 1000 5500
92.00 8500 500 500 8000
90.00 9500 500 500 9000

peµee FLes ª. 96.20 DeeeqCe ª. 96.30 ³ee oesve efJeÀceleer Deensle, p³eeuee pegUCeejer mebK³ee ner mekee&efOeJeÀ Deens. DeeheCe efveeqM®ele Dee@[&j DemeceleesueheCee ue#eele IesTve JeÀceer Dee@[&j DemeceleesueheCee Demeuesueer cnCepes 96.20 ner eEJeÀcele efveke[ueer. Deµee ÒeJeÀjCeele yeepeej DeejbYe eEJeÀcele 96.20 ner Demesue DeeeqCe ³ee efJeÀceleeruee mìe@JeÀ®es 200 ³etefveì k³eeheejeJeÀefjlee Debceueele DeeCeues peeleerue.

lej FLes efkeefkeOe kne@u³etce ce@eqJeÌPecee³eeEPeie ÒeeFmesme Demeleerue, p³eebvee Dee@[&j DemeceleesueheCee mekee&efOeJeÀ Demesue lej DeeheCe
heg{erue ìHhee Dekeuebyelees.


GoenjCe 3ë

Dee@[&j yegkeÀë
Dee@[&j ¬eÀceebkeÀ Kejsoer mebK³ee Kejsoer efkebÀcele efJe¬eÀer efkebÀcele efJe¬eÀer mebK³ee Dee@[&j ¬eÀceebkeÀ
1 1000 SìerDees SìerDees 500 7
2 1000 96.20 94.00 500 8
3 3000 96.20 96.20 1000 9
4 1500 94.00 96.30 3000 10
5 2000 92.00 98.00 3000 11
6 1000 90.00      

ceeieCeer HegjJeþe leHeMeerueë
efkebÀcele Hee@FCì

Jee{leer Kejsoer mebK³ee

Jee{leer efJe¬eÀer mebK³ee

J³eeHeejen& mebK³ee SketÀCe Dee@[&j DemeceleesueHeCee (ve pegUCeeje ceeieCeer HegjJeþe)
98.00 1000 8000 1000  
96.30 2000 5000 2000 3000
96.20 5000 2000 2000 3000
94.00 6500 1000 1000  
92.00 8500 500 500  
90.00 9500 500 500  


peµee FLes 2 efJeÀceleer Deensle, p³eebvee pegUCeN³ee mebK³ee mekee&efOeJeÀ Deensle, efµekee³e SJetÀCe Dee@[&j DemeceleesueheCeeosKeerue meceeve Deens. hewJeÀer peer eEJeÀcele ceeieerue efokemee®³ee DeKesjer®³ee efJeÀceleer®³ee vepeerJeÀ®eer Demeles leer DeejbYe eEJeÀcele ceeveueer peeles.
  • pej ceeieerue DeKesjer®eer eEJeÀcele 96.50 ªhe³es Demesue lej yeepeej DeejbYe eEJeÀcele † 96.30
  • pej ceeieerue DeKesjer®eer eEJeÀcele 96.10 ªhe³es Demesue lej yeepeej DeejbYe eEJeÀcele † 96.20
  • pej ceeieerue DeKesjer®eer eEJeÀcele 96.25 ªhe³es Demesue lej yeepeej DeejbYe eEJeÀcele † 96.25 (pej ceeieerue efokemee®eer DeKesjer®eer eEJeÀcele Dev³e efJeÀceleeR®es ceO³e cetu³e Demesue, eqpeLes pegUCeejer mebK³ee mekee&efOeJeÀ DeeefCe ceeieCeer hegjke"e ³eebleerue HeÀjJeÀ meceeve Demesue)
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~