Dee@[&j DebceueyepeekeCeer ÒeeOeev³e

JeÀeue eEJeÀcele ÒeeOeev³eekejerue k³eeheeje®³ee DebceueyepeekeCeer®³ee kesUer equeefceì Dee@[&juee yeepeejele ÒeeOeev³e efceUles. Dee@[&j DebceueyepeekeCeer®ee ¬eÀce heg{erueÒeceeCes Demelees -
  • hee$e equeefceì Dee@[&me&, hee$e equeefceì Dee@[&me&meesyele pegUefkeu³ee peeleele.
  • Gjuesu³ee hee$e equeefceì Dee@[&me& ceeJexÀì Dee@[&me&meesyele pegUefkeu³ee peeleele.
  • Gjuesu³ee ceeJexÀì Dee@[&me& ceeJexÀì Dee@[&me&meesyele pegUefkeu³ee peeleele.
ÒeCeeueerceO³es Òekesefµele meke& Dee@[&me& SJeÀe®e efJeÀceleeruee pegUefkeu³ee peeleele ke leer cnCepes yeepeej DeejbYe eEJeÀcele

hetke&-ÒeejbYe me$eeleojc³eeve ve pegUuesu³ee meke& equeefceì Dee@[&me& eEJeÀcele‚JeÀeueÒeeOeev³e lelkeekej efve³eefcele k³eeheej me$eeleerue
Dee@[&j yegJeÀceO³es mLeueebleefjle JesÀu³ee peeleele.

JesÀkeU ceeJexÀì Dee@[&me& Demeuesu³ee hetke&‚ÒeejbYe me$eele pej DeejbYe eEJeÀcele oµe&keueer vemesue lej ³ee ceeJexÀì Dee@[&me& ceeieerue efokemee®³ee DeKesjer®³ee efJeÀceleerµeer pegUefkeu³ee peeleele. lemes®e ve pegUuesu³ee meke& ceeJexÀì Dee@[&me& JeÀeueÒeeOeev³eevegmeej ceeieerue efokemee®³ee DeKesjer®³ee efJeÀceleeruee efve³eefcele ceeJexÀ쮳ee Dee@[&j yegJeÀceO³es mLeueebleefjle JesÀu³ee peeleele. ceeieerue efokemee®eer DeKesjer®eer eEJeÀcele ner mìe@JeÀ®eer DeejbYe eEJeÀcele Demet µeJeÀles.

pej hetke&‚ÒeejbYe me$eeojc³eeve JeÀener®e k³eeheej Peeuee veener (cnCepes DeejbYe eEJeÀcele ve "ju³eeme) DeeeqCe ceeJexÀì Dee@[&me& ve pegUu³eeme JeÀ ceeJexÀì Dee@[&me& (ceeieerue efokemee®³ee DeKesjer®³ee efJeÀceleer®³ee) ke equeefceì Dee@[&me& eEJeÀcele‚JeÀeueÒeeOeev³e lelkeevegmeej efve³eefcele k³eeheej me$ee®³ee Dee@[&j yegJeÀceO³es mLeueebleefjle JesÀu³ee peeleele. efve³eefcele k³eeheej me$eeleerue heefnu³ee k³eeheeje®eer eEJeÀcele DeejbYe eEJeÀcele cnCetve Iesleueer peeles.

mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~