efveoxµeebJeÀ ceespeCeer
yeerSmeF&®³ee meke& efveoxµeebJeÀ leÊeÀîeeb®eer Dee@[&j Òekesµe JeÀeueeojc³eeve®³ee efve³eefcele efkeÞeeceeuee ceespeCeer DeeeqCe Òemeej neslees. Dee@[&j Òekesµeeveblej met®eJeÀ efveoxµeebJeÀ mìe@JeÀ®³ee DeejbYe eEJeÀcele(leer) meceeefkeä JeÀjleele. p³eeJesUer JeemleefJekeÀ Kegueer Jn@u³et ceespeCeermeeþer GHeueyOe Demesue met®ekeÀ efkeÀceleer®³ee iewjnpesjerle mìe@JeÀ®eer ceeieerue DeKesjer®eer eEJeÀcele keehejueer peeles. SJeÀoe meke& mesvemesJeÌme mìe@JeÌme®eer DeejbYe eEJeÀcele efveeqM®ele Peeueer JeÀer, keemleefkeJeÀ efveoxµeebJeÀe®eer ceespeCeer JeÀªve Òeoefµe&le JesÀues peeleele.

mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~