JeÀe@ue Dee@Je̵eve ÒeCeeueer - heefj®e³e
efve³eefcele ceeJexÀìceO³es peskne ceeJexÀì Kegues Demeu³ee®³ee JeÀeueekeOeerojc³eeve Kejsoer Dee@[&j DeeeqCe efke¬eÀer Dee@[&j SJeÀe efJeÀceleeruee hejmhejebmeesyele pegUleele leskne k³eeheej Ie[tve ³eslees.

JeÀe@ue Dee@Je̵eve ceeJexÀìceO³es peskne ceeJexÀì yeesueekeues peeles leskne DebceueyepeekeCeermee"er Dee@[&me& SJeÀ$e JesÀu³ee peeleele. ³eekesUer meke& Kejsoer Dee@[&me& ceeieCeer®³ee Glejl³ee ¬eÀce ÒeCeeueerDebleie&le SJeÀ$e JesÀu³ee peeleele, lej meke& efke¬eÀer Dee@[&me& hegjkeþîee®³ee
®e{l³ee ¬eÀce ÒeCeeueerDebleie&le SJeÀef$ele JesÀu³ee peeleele. JeÀe@ue Dee@Je̵eve eEJeÀcele DeeeqCe k³eeheejmebK³ee ³ee ueIegÊece(JeÀceer) SJeÀef$ele ceeieCeer DeeeqCe hegjkeþîeekej DeeOeeefjle Demeleele. k³eeheej nesCee‚³ee Dee@[&me& DeeeqCe p³ee eEJeÀcele leLee k³eeheej mebK³esuee l³eeb®ee k³eeheej JesÀuee peelees, l³ee efve³eefcele ceeJexÀìceOeerue efveeqM®ele k³eeheejeceO³es keeheju³ee peeCee‚³ee oesve yeepetb®³ee pegUkeCeer ¬eÀcee®³ee DeeOeejs vekns lej efkeefkeOeebieeves pegUefkeu³ee peeleele.

Ghe³eesieë JeÀe@ue Dee@Je̵eve k³eeheeje®³ee efokemeeojc³eeve efkeefkeOe me$eeble k³ekenejele DeeCeues peeT µeJeÀles.
  • Kegueleevee
  • yebo nesleevee
  • Fbì£e[s
  • heesmì ne@uì
  • Dee³eheerDees equeeqmìbie
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~