DeejbYe eEJeÀcele efveeqM®eleerJeÀjCe
hetke&-ÒeejbYe me$eele mìe@JeÀ®eer yeepeej DeejbYe eEJeÀcele efveeqM®ele JeÀjC³eemee"er Keeueerue ìHH³eeb®ee Dekeuebye JesÀuee peelees.
DeejbefYekeÀ efkebÀcele =peemleerle peemle keÌJeebefììer®³ee J³eJeneje®eer efkebÀcele
pej DeveskeÀ efkebÀceleer DeefmlelJeele Demeu³ee lej
  
DeejbefYekeÀ efkebÀcele = pees YeeJe p³eeJej keÀefcele keÀceer Dee@[&me& yeekeÀer Demeleerue l³eele
pej DeveskeÀ efkebÀceleer DeefmlelJeele Demeu³ee lej
  
DeejbefYekeÀ efkebÀcele = ceeieerue yebo YeeJee®³ee efvekeÀì peeCeejer efkebÀcele
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~