peesKeerce k³ekemLeeheve
ceeeqpe&vme DeeeqCe JeÀesue@ìjueë kee{l³ee mebK³esmee"er Dee@[&j mlejekej ceeeqpe&vme ieesUe JesÀueer peeles.

ÒeeFme yeÏ@C[dme DeeeqCe meefJe&Àì efHeÀuìme&ë hetke&-ÒeejbYe me$eeojc­eeve meke& Òee$e efmeJeÌ­etefjìerpevee 20… ìJeÌJesÀ ³etefveHeÀe@ce& ÒeeFme yeÏ@C[ ueeiet Demelees. pej efveoxµeebJeÀebveer mesvemesJeÌme®es DeejbYe cetu³e ceespeC³eekejerue Deeheueer vescetve efouesu³ee ®eewJeÀìer®eer meercee Deesueeb[ueer lej meÐeefve³eceevegmeej(mesyeer heefjhe$eJeÀ meboYe& ¬eÀ.SmeSce[erDeejheer[er/hee@equemeer/ meefJe&Àì-37/2001 efoveebJeÀ 28 petve 2001) k³eeheej efkejece (ceeJexÀì keeF[ meefJe&Àì yeÏsJeÀme&) Debceueele DeeCeuee peelees. ne efkejece efve³eefcele k³eeheej me$ee®³ee megªkeeleeruee ueeiet neslees. efveoxµeebJeÀ Yebiee®ee hetke&-ÒeejbYe pegUkeCeer me$eeojc­eeve®³ee k³eeheeje®eer DebceueyepeekeCeer leLee efveeqM®eleerkej JeÀener®e heefjCeece nesle veener.

mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~