hetke&‚ÒeejbYe me$ee®eer "UJeÀ kewefµeäîes
 • SJeÀe efkeefµeä mìe@JeÀmee"er ÒeCeeueerceO³es mebûeefnle JeÀjC³eele Deeuesu³ee meke& Dee@[&me& SJeÀe®e efJeÀceleeruee cnCepes®e yeepeej DeejbYe eEJeÀceleeruee pegUkeu³ee peeleele.
 • meke& Dee@[&me& Dee@[&j Òekesµe JeÀeueekeOeerle mebûeefnle JesÀu³ee peeleele ke Dee@[&j pegUkeCeer DeeeqCe hegefä JeÀeueekeOeerle l³eeb®eer DebceueyepeekeCeer JesÀueer peeles.
 • hetke&‚ÒeejbYe me$ee®ee JeÀeueekeOeer ne efceefveìeb®ee Demetve lees meJeÀeUer : les : Demee Demelees.
 • k³eeheej megª nesC³ee®³ee kesUer equeefceì Dee@[&me&vee ceeJexÀì Dee@[&me&®³ee leguevesle ÒeeOeev³e efceUles.
 • meJe& Dee@[&j®eer HetCe& keÌJeebefììer peeefnj keÀjeJeer ueeieles. cnCepes®e pej efÒe DeesHeve me$eele oeKeefJeC³eele Deeuesueer keÌJeebefììer JeemleefJekeÀ keÌJeebefììerHes#ee JesieUer Demesue lej Demee meewoe mJeerkeÀejC³eele ³esle veener.
 • HetCe& ve Peeuesu³ee/Hee$e Dee@[&me& efvejblej me$eekeÀ[s mLeeveebleefjle keÀjC³eele ³esleele.
 • efÒe DeesHeve me$eele meewos ve Peeu³ee®³ee HeefjefmLeleerle efÒe DeesHeve me$eele oeKeue keÀjC³eele Deeuesu³ee Dee@[&me& efvejblej J³eJenej me$eekeÀ[s mLeeveebleefjle keÀjC³eele ³esleele. efvejblej J³eJenej me$eele nesCeejs Heefnu³ee meewoe®³ee YeeJe Keguee YeeJe cnCetve ceev³e keÀC³eele ³eslees.
 • hetke&‚ÒeejbYe me$eele JeÀesCeleener k³eeheej Ie[tve Deeuee veener lej ³ee me$eeleerue Dee@[&me& JeÀeueÒeeOeev³eevegmeej efve³eefcele k³eeheej me$ee®³ee Dee@[&j yegJeÀceO³es mLeueebleefjle JesÀu³ee peeleele. efve³eefcele k³eeheej me$eeleerue heefnu³ee k³eeheeje®eer eEJeÀcele ner DeejbYe eEJeÀcele cnCetve Iesleueer peeles.
 • hetke&‚ÒeejbYe me$ee®³ee Dee@[&j Òekesµe JeÀeueekeOeerle Òel³esJeÀ mìe@JeÀmee"er®eer met®eJeÀ DeejbYe eEJeÀcele(leer) efve³eefcele efkeÞeeceeceO³es efveeqM®ele JesÀueer peeles DeeeqCe l³ee mì]e@JeÀ®³ee met®eJeÀ eEJeÀcele DeeeqCe met®eJeÀ efveoxµeebJeÀeuee pegUl³ee mebK³esmeesyele efle®ee Òemeej JesÀuee peelees.
 • ner ÒeCeeueer ì®eueeFve ÒeeFmesmekej GheueyOe mebK³eeb®³ee leheµeerueemeesyele efveeqM®ele JesÀuesu³ee mebYekeveer³e DeejbYe efJeÀceleer®³ee DeeOeejs ì®eueeFve Òemeeefjle JeÀjles. yeepeejeleerue [sHLe eEke[esceO³es heg{erue ®eej efJeÀceleeRmen met®eJeÀ DeejbYe eEJeÀcele Òemeeefjle JesÀueer peeles. ÒeeFme hee@FCìdmeceO³esosKeerue Kejsoer DeeeqCe efke¬eÀer Deµeer oesvner yeepetbkej GheueyOe Demeuesu³ee mebûeefnle mebK³eeb®ee leheµeerue DeequehleheCes GheueyOe Demelees. pej met®eJeÀ eEJeÀcele efveeqM®ele JesÀuesueer vemesue lej GheueyOe mekeexÊece Kejsoer DeeeqCe efke¬eÀer Dee@[&me& Òemeeefjle JesÀu³ee peeleele.
 • pegUkeCeer JeÀeueekeOeer®³ee DeKesjerme ner ÒeCeeueer mesvemesJeÌme ke Dev³e efveoxµeebJeÀebJeÀefjlee DeejbYe efveoxµeebJeÀ cetu³e ceespeles DeeeqCe yeepeejele efveoxµeebJeÀ cetu³e Òemeeefjle JeÀjC³eeme megªkeele JeÀjles.
 • hetke&‚ÒeejbYe me$eeojc³eeve meke& hee$e efmeJe̳egefjìerpevee 20 … ³etefveHeÀe@ce& ÒeeFme ye@C[ ueeiet Demeles.
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~