ceeefnleer ÒemeejCe
efve³eefcele efkeÞeeceebojc³eeve Keeueerue ceeefnleer yeepeejele Òemeeefjle JesÀueer peelesë
  • met®eJeÀ eEJeÀcele
  • met®eJeÀ efJeÀceleeruee pegUt µeJeÀCeeN³ee mebK³ee
  • met®eJeÀ efveoxµeebJeÀ efkebÀcele
  • yeepeeje®eer Kejsoer DeeefCe efke¬eÀer®eer SJetÀCe eqmLeleer
  • ceekexÀì®eer J³eeHleer (5 efye[dme/Dee@HeÀme&)
Dee@[&j Òekesµe JeÀeueekeOeerojc³eeve Òeoefµe&le nesCeejer ceeefnleer ner met®eJeÀ mkeYeekee®eer Demeles.

efÒe-DeesHeve me$e kesÀ oewjeve yeesuì m¬eÀerve keÀe o=M³e

ÒeCeeueer ³ee ÒeeFme hee@FCìuee kee{l³ee mebK³esmen met®eJeÀ DeejbYe Kejsoer efJe¬eÀer efJeÀceleer®³ee DeeOeejs ì®eueeFve Òeoefµe&le JeÀjles.
Jee{l³ee keÌJeebefììerceO³es ceekexÀì Dee@[&me&®ee meceeJesMe Demelees.
ceeJexÀì [sHLe eEke[es 4 mekeexÊece efJeÀceleeRmen met®eJeÀ eEJeÀcele oµe&keles. ³ee Òel³esJeÀ efJeÀceleeruee Demeuesueer kee{leer mebK³eeosKeerue GheueyOe Demeles. Keeueerue GoenjCe ns mheä JeÀjles.

Keeueer oMe&efJeuesueer GoenjCes ner JesyemeeF&ìJej Deeueer Heeefnpesle lemes®e Flej Yee<esle DevegJeeefole Peeueer Heeefnpesle.

Dee@[&j yegJeÀ
Kejsoer mebK³ee Kejsoer efkebÀcele efJe¬eÀer efkebÀcele efJe¬eÀer mebK³ee
100 SìerDees 91 100
100 96 91.5 100
150 95 93 100
50 93 95 100
100 91.5 96 200
100 91 97 50
100 90 98.5 50
    99 100

ceeieCeer HegjJe{e leHeMeerueë
ÒeeFme
Hee@FC[
Jee{leer Kejsoer mebK³ee Jee{leer efJe¬eÀer mebK³ee J³eeHeejen& mebK³ee SketÀCe Dee@[&j DemeceleesueHeCee
96 200 600 200 400
95 350 400 350 50
93 400 300 300 100
91.5 500 200 200 300
91 600 100 100 500


DeejbYe eEJeÀcele ª. 95.00 Deens.(mekee&efOeJeÀ mebK³ee k³eeheej Peeuesueer eEJeÀcele)
ceekexÀì [sHLe Heg{erue yeeyeer oMe&Jeles.
  • Heg{erue 4 GÊece efkeÀceleermen met®ekeÀ DeejbYe efkebÀcele
  • ³ee Òel³eskeÀ efkeÀceleeruee Demeuesueer Jee{leer Kejsoer Je efJe¬eÀer mebK³ee
  • Jee{leer mebK³ee ceekexÀì Dee@[&jceO³es meceeefJeä kesÀueer peeles.
Kejsoer mebK³ee Kejsoer eEJeÀcele efke¬eÀer eEJeÀcele efke¬eÀer mebK³ee
350 95 95 400
400 93 96 600
500 91.5 97 650
600 91 98.5 700
700 90 99 800

pej met®eJeÀ eEJeÀcele "jkeueer iesueer vemesue lej GheueyOe mekeexÊece Kejsoer DeeefCe efke¬eÀer Dee@[&me& Òeoefµe&le JesÀu³ee peeleele
hetke&-ÒeejbYe me$eeleerue efkeefkeOe JeÀeueekeOeer®eer yeepeej ¢<³e eEke[es
 

#es$e

JeÀesCel³eener
Dee@[&me&®³ee Òekesµeehetkeea
Dee@[&j Òekesµe JeÀeueekeOeer Dee@[&j pegUkeCeer DeeeqCe efveeqM®eleer JeÀeueekeOeer
Sueìerheer efjÊeÀ met®eJeÀ DeejbYe eEJeÀcele efveeqM®ele DeejbYe eEJeÀcele,SJeÀoe µeesOeuesueer; l³eeveblej met®eJeÀ DeejbYe eEJeÀcele
SueìerJe̳et efjÊeÀ met®eJeÀ pegUleer mebK³ee µeske쮳ee k³eeheeje®eer DeejbYe efJeÀceleeruee k³eeheej Peeuesueer mebK³ee
Keguee efjÊeÀ efjÊeÀ cetU DeejbefYekeÀ efkebÀcele SkeÀoe MeesOeuesueer leesHe³e¥le leer efjkeÌle jenles.
G®®elece efjÊeÀ G®®elece met®eJeÀ eEJeÀcele efveeqM®ele DeejbYe eEJeÀcele µeesOeshe³e¥le G®®elece met®eJeÀ eEJeÀceleer®es Òeoµe&ve
ueIegÊece efjÊeÀ ueIegÊece met®eJeÀ eEJeÀcele efveeqM®ele DeejbYe eEJeÀcele µeesOeshe³e¥le ueIegÊece met®eJeÀ eEJeÀceleer®es Òeoµe&ve
SuemeerJesÀìerSueSce/ ³etmetJesÀìerSueSce efjÊeÀ efjÊeÀ efjÊeÀ
yebo ceeieerue efokemee®eer DeKesjer®eer eEJeÀcele ceeieerue efokemee®eer DeKesjer®eer eEJeÀcele ceeieerue efokemee®eer DeKesjer®eer eEJeÀcele
SJetÀCe Kejsoer eqmLeleer efjÊeÀ Dee@[&j yegJeÀceOeerue meke& Dee@[&me&®eer SJetÀCe Kejsoer mebK³ee Dee@[&j yegJeÀceOeerue meke& Dee@[&me&®eer SJetÀCe Kejsoer mebK³ee
SJetÀCe efke¬eÀer eqmLeleer efjÊeÀ Dee@[&j yegJeÀceOeerue meke& Dee@[&me&®eer SJetÀCe Kejsoer mebK³ee Dee@[&j yegJeÀceOeerue meke& Dee@[&me&®eer SJetÀCe Kejsoer mebK³ee
mesvemesJeÌme ceeieerue efoJemee®eer yebo efkebÀcele mesvemesJeÌme m¬eÀerHme®³ee met®eJeÀ DeejbYe efJeÀceleerkej DeeOeeefjle met®eJeÀ cetu³e peskne mesvemesJeÌme m¬eÀerHme®eer efveeqM®ele DeejbYe eEJeÀcele µeesOeueer peeles, leskne l³eevegmeej DeÐe³eekele JesÀues peeles
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~