Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
24/01/2020 4:00:00 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
INDOSTAR260.4510.15
AUBANK1073.2010.10
mesv®³egjer ìskeÌmeìeF&ume630.307.48
peskesÀ ue#ceer efmeceWì366.807.14
ISEC472.406.72
QUESS619.856.58
JeeskeÀneì&299.056.44
jsef[keÀes Kesleeve ef}.380.356.11
pes.kesÀ.efmeceWì ef}.1379.755.87
ENDURANCE1173.655.33
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
SkeÌmeìsue Fb[mì^erpe128.45-6.72
SAGARSOFT39.95-7.09
YUG24.25-7.62
GCMCAPI1.26-9.35
effpeboeue ne@ìsume 34.05-9.68
ACEWIN6.81-9.92
DHRUV29.00-10.49
meeyet meesef[³ece6.06-13.92
VRFILMS128.30-16.96
UHZAVERI11.50-17.27
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~