Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
27/10/2021 10:10:43 AM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efÒeefleMe veboer50.9513.73
efJnveme jsefceef[pe564.6512.39
ieesefu[Dece Fbìjve@Meveue1094.5011.08
NIESSPC4.9510.00
G4.999.91
11AMD4.139.84
NIEHSPJ6.829.82
NIEHSPH1.878.72
TATVA2733.107.32
ANUP1029.507.26
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
megpeevee ìe@Jeme& ef}.2.04-4.67
keÀeHegj De@C[ SueeF&[790.00-4.89
VAL50.25-4.92
DUCON10.80-4.93
Þes³e FbÖeÀemì^keÌ®ej3.84-4.95
keÀuej ef®eHme11.08-4.97
PARAS1038.80-5.00
NIEHSPE3.24-9.75
NARAYANI25.15-9.86
11QPD2.43-10.00
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
pesveyekeÌle& HeÀecee&m³egefìkeÀume562.5516.72
ANUROOP15.4010.00
efnbogmLeeve ne[ea270.7010.00
BINNYMILLS150.859.99
Fbef[³eeefveJesMe 19.309.97
ceesoerHeesve 35.009.55
efMeJee efmeceWì39.709.37
SAUMYA111.009.14
JAMESWARREN204.508.89
yeerDe@C[S 208.008.73
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~