Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
22/05/2019 4:00:00 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
ìskeÀ ceefnvêe ef}.750.00-3.03
[suìe keÀe@He& ef}.177.45-3.19
p³egefyeefue³ebì Dee@ies&veesefmeme519.85-3.27
yeesMe 16807.55-3.37
LALPATHLAB1042.80-3.38
TEAMLEASE2804.10-3.39
IEX144.50-4.43
ERIS568.75-5.97
effpeboeue mìerue152.05-6.80
oerJeeve neTefmebie117.65-9.43
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efìcekesÀve Fbef[³ee666.4519.99
[ermeerSce 68.1519.98
yeerSueyeer6.0419.84
VIKASMCORP4.4219.78
kebÀì^er keÀeB[espe2.7919.74
DeukeÀueer cesìume ef}.51.6519.28
ieeskeÀ}oeme SkeÌmeHeesìdme& ef}.93.9017.38
UFO249.0017.26
Yeiesefj³ee [e³e268.5514.89
ASHFL51.5512.19
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~