Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
22/03/2019 4:00:00 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
DUCON11.9420.00
HeÀesj mee@HeÌì ef}.34.0019.93
efJnmee mìer} ef}.8.3819.89
Dee}meskeÀ ìskevee@uee@peerme ef}.286.2514.07
DIGJAMLTD4.6113.55
INDOTHAI37.0512.10
PGEL86.4011.92
Giej Megiej16.259.80
ce´es-ìskeÀ40.758.52
SmeSS®e Hesì^esef}³ecme ef}.69.408.44
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
TMRVL28.55-7.90
ieesefu[Dece Fbìjve@Meveue74.70-8.06
ORTINLAABS13.71-8.29
SURANASOL8.15-9.04
IPRU31688.61-9.37
AXISCCGPG8.38-9.41
CNOVAPETRO16.70-9.49
Kesleeve (Fbef[³ee) ef}.34.85-9.83
RIOSAG9.02-9.89
mebYeJe ceeref[³ee4.51-12.09
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
GARVIND8.2820.00
FRONTSEC40.2020.00
RNBDENIMS38.2519.53
Þeer efHe´keÀesìs[ mìerume ef}.0.3918.18
PECOS87.3018.13
peer 31.8513.75
IRIS35.7013.33
jsmìeF&ue efmej@efcekeÌme3.6011.46
Oetle Fb[mì^er³eue efHeÀve36.7011.04
Hee@efueefuebkeÀ Hee@efueceme&16.8510.49
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
VIEL26.20-9.97
Òees efHeÀve ke@ÀefHeìue139.10-10.00
Þeer keÀeefLe&keÀ9.81-10.74
HesÀpe Le´er52.60-10.85
efnbogmLeeve SJnjsmì52.45-13.09
INOVSYNTH7.86-14.29
PBFL0.75-14.77
eqJnkeÌìjer De@keÌJee18.20-14.95
SHIVAEXPO5.05-15.83
NAYSAA21.35-19.74
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~