Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
09/12/2021 4:00:05 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efpeboe} HeÀesìes ef}.292.10-4.99
Debmeue neTefmebie9.85-5.29
STARLIT17.50-6.47
11DPD2.29-6.91
efnbogpee JnW®eme&418.00-7.28
ceesìj De@C[ pevejue33.50-7.46
NIESSPE2.20-8.71
NIEHSPL0.86-9.47
NIEHSPJ6.51-9.96
NIEHSPG3.42-10.00
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
Sefueievì HeÌueesefjkeÀu®ej3.57-9.85
BPCAP6.38-9.89
SAGAR41.30-9.92
jesPeue@yme HeÀe³eveevme24.90-9.95
yesue De@ûees142.05-9.98
DIKSAT90.00-10.00
FRUTION9.63-10.00
AKM29.65-10.15
megcesOee efHeÀmkeÀue22.85-16.91
SKIEL8.07-19.94
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~