Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
29/09/2023 4:00:00 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
OeveÒe³eesie933.60-2.96
TARSONS526.00-3.14
TIINDIA2985.05-3.70
IDFSENSEXE669.30-3.84
EASEMYTRIP40.52-4.03
KIOCL303.00-4.39
ìeìe FvJnsmìceWìdme3272.25-4.99
efnbogmLeeve HetÀ[dme535.70-5.75
efHeÀveesueskeÌme kesÀyeume 1120.60-6.30
veJeerve HeÌ}tje@F&ve Fbìjve@Meveue ef}.3766.05-13.66
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
08AGG0.0525.00
Peesef[³eekeÀ keÌueesefobie137.1519.99
PALMJEWELS16.3515.38
ieuHeÀ Dee@F&ue keÀe@HeexjsMeve471.3514.73
VISHAL20.3613.05
DRCSYSTEMS43.5611.32
ceejue DeesJnjmeerpe79.0810.77
ìeF&cme ie@jbìer71.5410.55
RRKABEL1400.7510.51
keÀesj Scyeuespe82.0310.18
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
mebpe³e ueerefPebie 71.91-3.93
iegpejele ueerPe3.54-4.07
SHARIKA6.62-4.75
BHATIA21.79-4.97
efJeHegue17.10-5.00
ceesefnle Fb[mì^erpe19.82-5.35
NIEHSPD0.85-6.59
NIEHSPG2.22-7.50
11MPD1.14-8.06
Þes³eme efMeefHebie386.65-18.28
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
MCLOUD10.87
KPEL6.57
PARAGMILK7.17
MANKIND8.79
SENCO7.18
JIOFIN41.99
RISHABH6.60
RRKABEL18.87
ZAGGLE7.21
YATRA6.56
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
SmeSveSue yesefjbime 376.0017.46
TARINI6.8015.25
DML24.4514.84
keÀesþejer HeÀceXìsMeve73.5014.75
Jeerj Svepeea16.0314.01
efj36.0913.85
JnerpesDee³eSue keÀvmeefuìbie62.4511.52
Òeerefce³ej ke@ÀefHeìue4.1411.29
yeerSve jeþer63.0110.22
MUFIN83.349.99
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~