Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
24/05/2022 4:00:00 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
ROUTE1190.65-6.89
HGINFRA546.20-7.20
iegpejele DeukeÀueerpe843.95-7.48
EQUITASBNK44.15-7.73
ieesoeJejer Hee@Jej DeB[ FmHeele ef}.287.15-7.88
oeueefce³ee efmeceWì407.20-7.99
De@efke´Àefmeue527.65-8.46
Lee@ceme kegÀkeÀ60.95-10.70
leeefceUvee[g Hesì^esHe´e@[keÌìme98.10-13.49
RUPA430.80-16.45
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
VIVIDM40.3019.94
DHANVARSHA88.6518.28
ZOMATO64.9513.95
n@efjmevme ceu³eeUce 172.3013.54
³egveeFìs[ ef[^efuebie501.4513.27
DeesefjSvì} ì^e³eceskeÌme ef}.13.139.97
11AMD11.629.93
S}peeryeer HeÀespe& ef}.12.089.92
11DPR6.999.39
11MPR6.109.32
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
De}Hee ue@yeesjsìjerpe ef}.71.10-7.54
LANCER214.70-8.60
MAGADHSUGAR316.55-9.05
SPS101.35-9.23
NIESSPL0.88-9.28
NIESSPM3.56-9.41
Sefµe³eve ûesefveìes Fbef[³ee ef}.53.70-9.75
11AGG7.12-9.76
TARAPUR3.51-10.00
jeCes Fbpeerve Jne@uJn ef}.197.50-11.43
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
SMEL8.8820.00
VANTABIO109.9519.38
keÀìJee GÐeesie100.8518.79
keÀesef®eve efcevejue121.4015.62
efjuee³evme kesÀce249.3514.51
YeieJeefle Dee@ìeskeÀemì168.2512.17
LEX45.9011.41
[yu³egS®e ye´s[er215.0011.03
FveefJeveskeÌme HeÀecee&m³egefìkeÀume94.0510.91
DML17.2510.58
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~