Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
23/06/2021 4:00:00 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
SmeDee³eSue FvJnsmìcesvìdme296.4520.00
XELPMOC328.0019.99
Òeerefce³ej Hee@efueefHeÀuce59.3019.92
KHADIM287.9519.73
GENUSPAPER11.6016.23
JnerSueSme HeÀe³eveevme151.1014.69
CANTABIL443.7013.19
UFO96.9512.28
NIESSPJ81.509.99
meerSceDee³e53.459.98
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
kegÀUkeÀCeea Hee@Jej147.6020.00
Hee@efuekesÀce825.6020.00
metHej ì@vejer7.2919.90
RSTL23.0019.79
ICLORGANIC24.9019.14
TANVI50.0019.05
efMeJeeefuekeÀ yee³ecesì}128.7018.40
megefÒece nesefu[bime27.7016.39
GKB115.3516.28
PesefveLe HeÀe³eyeme&61.8516.15
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
MEDICO160.00-8.57
IISL4.43-8.85
SGIL112.00-8.94
DRA13.16-9.80
Jee@ueHeÀesì& HeÀe³eveeeqvMe³eue meefJn&mesme53.75-9.89
³egveer ìîetyme 11.15-9.94
Syeerpeer FvÖeÀe}e@efpeefmìkeÌme9.68-9.95
HANMAN1.89-10.00
MANOMAY32.00-11.11
GENSOL66.00-13.84
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~