Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
27/10/2020 3:16:00 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
keÀesìkeÀ ceefnbêe yeBkeÀ 1586.5012.06
FHkeÀe ue@yeesjsìefjpe2320.009.01
pemì [e³e} ef}.693.508.23
SceDeejSHeÀ 67860.007.24
ì^svì 680.407.05
Þeerjece ì^ebmeHeesì&737.506.85
Þeer efmeceWì 21797.556.84
Peer SbìjìsveceWì188.206.54
Smeermeer 1680.806.47
vesmues Fbef[³ee 17257.356.16
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
Meeefueceej Jee³eme&3.42-8.56
mej µeeoer }e} SvìjÒeeFpesme ef}.41.80-8.73
ogpeesoJeeuee Òee@[keÌìdme435.05-9.34
PRIMEFRESH94.10-9.48
De@HHeue HeÀe³eveevme0.95-9.52
VIVIDM28.45-9.83
GOBLIN28.50-10.94
CBPL40.00-11.11
KRANTI12.70-13.31
meerSveDee³e efjme®e&1.50-14.29
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~