Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
18/02/2020 4:00:07 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
GSTL64.0019.51
metyeskeÌme6.6019.13
met³e&ue#ceer20.0016.62
GGPL76.9015.73
Dee³eDeesSue kesÀefcekeÀume234.6513.30
Fbef[³ee iuee³ekeÀe@ume355.2513.12
SISL75.0010.78
HesHej Òee@[keÌìdme275.9010.34
[erF&Sve vesìJeke&À59.509.98
[erSHeÀSce HetÀ[dme294.209.92
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
ARAMBHAN3.6020.00
MISQUITA60.0020.00
efJnkeÌìjer HesHej93.7019.74
KPL38.2019.38
KPIGLOBAL40.5019.29
VSL50.1019.29
FbìjefHeÀì ìskeÌvees28.6019.17
jece FvHeÀe@cexefìkeÌme27.7515.63
GIANLIFE18.5015.63
IRIS25.7015.25
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
SMRUTHIORG98.00-11.71
efkeÀueyeve& Fbefpeefve³eefjbie21.20-12.40
ANISHAIMPEX36.20-13.81
ARTEMISELC94.50-14.09
®eeì&[& uee@efpeefmìkeÌme3.02-14.45
ue@vkeÀesj nesequ[bime3.86-16.99
DOLFIN40.00-18.70
Fbefìûessìs[ Dec³egpeceWì39.05-19.07
CHOTHANI7.49-19.89
FRASER10.25-19.98
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~