Jee{uesues / Ieìuesues MesDeme&

A Flej
18/06/2024 12:24:24 PM
Jee{uesues   Ieìuesues   meJee&le peemle me¬eÀer³e
mesvmeskeÌme
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe A Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
ûegHe B Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
TERASOFT81.4320.00
keÀu³eeCeer HeÀespe&554.5519.99
IXIGO161.9919.99
efveJesefolee ceke¥ÀìeF&ue292.3019.99
effJev[mej ceefMevme106.8019.00
ORISSAMINE7839.0518.15
vebove SeqkeÌPece ef}.51.6417.31
JNKINDIA788.7516.21
Heesoej efHeiecesvìdme449.5015.09
jecee HeÀe@mHesÀìdme193.5014.84
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
Dee³eJnerHeer 207.00-4.50
mes} ce@v³egHe@ÀkeÌ®eefjbie kebÀHeveer ef}.62.04-4.99
SECURCRED13.32-4.99
PTCIL13953.00-5.19
WORL5.69-5.32
NIESSPL0.54-6.90
KAMOPAINTS39.90-7.32
iejJeejs Hee@efuemìj1969.00-9.85
MMLF135.10-9.99
DRCSYSTEMS27.91-10.00
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Flej Top
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
ceeref[³eeJeve iueesyeue45.3020.00
ADISHAKTI12.0020.00
Meejoe FmHeele412.2520.00
INNOVATORS227.5019.99
yeerpeerDee³eSue efHeÀucme5.9219.84
BELLACASA327.0015.45
SRESTHA2.0613.81
Heìsume SDejìscHe698.0013.66
CCAL26.2011.92
n@LeJes YeJeeveer21.7611.82
efmeke̳egefjìer MesJeì®ee YeeJe (%)
efmeke̳egefjìer G}e{e}
(keÀesìer)
Top
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~