He╠│eg«eme& DeeefCe Dee@HÁevme
meve 2000 ceOeer} pegve cenervee ne Yeejleer│e ÁesDejyeepeejemee■er Ske└ DeefJemcejCeer│e Demee ceefnvee ceeve}e peelees. 9 pegve jespeer yeersmeF&ves [sefjJnsefýJnpe ý^sef[bie«ee ÁegYeejbYe kes└}e Kejblej [sefjJnsefýJnpeceO│es«e He╠│eg«eme& DeeefCe Dee@HÁevme«ee meceeJesÁe neslees, Hejbleg megjJeele cee$e He╠│eg«eme& ke└e@vý^@ke╠ýves Pee}er. yeepeejele menYeeieer nesCeeN│eebmee■er peesKeerce efve│eb$eCe efkeb└Jee meb«ee}ve ke└jC│ee«eer megefJeOee meg}Ye JneJeer efkeb└Jee nsefpebie ke└jC│ee«eer mees│e JneJeer │ee nslegves Yeejleer│e yeepeejele [sefjJnsefýJnped«│ee       ý^sef[bie«eer megjJeele ke└jC│eele Dee}er Deens.

16 meHýWyej 2008 ne Yeejleer│e ke@└efHeý} ceekex└ý«│ee Feflenemeele Ske└ Ssleerneefmeke└ efoJeme-ke└ejCe │ee efoJeÁeer osÁeele ĎeLece«e meeHleeefnke└ Dee@HÁeve«ee ĎeejbYe ke└jC│eele Dee}e. mLeeefveke└ lemeb«e Deeblejeń^er│e #es$eelener SHe└ De@C[ Dees ceekex└ý ceO│es ns Ske└ veJeerve«e GlHeeove nesles. efj}e│evme, mel│ece, mýsý yeBke└ Dee@He└ Fbef[│ee, efýmke└es l│ee«e ĎeceeCes efveoxÁeebke└eceO│es meJeeąle DeeOeer Dee@HÁeve«│ee meeHleeefnke└ ke└e@vý@^ke╠ý«eer megjJeele Pee}er.

[sefjJnsefýJnpeceO│es JesieJesie╚│ee leNns«│ee ke└e@vý@^ke╠ý«ee meceeJesÁe Demelees. l│eele Fb[ske╠me He╠│eg«eme&, Fb[ske╠me Dee@HÁeve, mýe@ke└ He╠│eg«eme&, mýe@ke└ Dee@HÁeve, efJeke└}er Dee@HÁeve Demes efJeefJeOe Ďeke└ej Deensle.

Fb[ske╠me He╠│eg«ej ke└e@vý@^ke╠ý ns Ske└ - oesve - leerve ceefnv│eeb«es Demeleele. DeeefCe p│ee«eer ýerke└ meeF&Pe 0.05 Fb[ske╠me HeeBFąý Deens. ke└e@vý@^ke╠ý«eer meceeHleer oj ceefnv│ee«│ee ÁesJeý«│ee ieg¬Jeejer Demeles. DeeefCe pej l│ee efoJeÁeer megĂer Demeles lej l│ee«│ee ogmeN│ee efoJeÁeer kes└}er peeles. p│ee efoJeÁeer ke└e@vý@^ke╠ý«eer cegole HegCe& nesles l│ee efoJemee«│eeÁesJeýer ■jJe}suţee Fb[ske╠me«es ceguţe (Jn@uţeg) ie=efnle Oe¬ve mesý}ceWý«ee YeeJe efveefŻele kes└}e peelees.

Fb[ske╠me Dee@HÁeve ke└e@vý@^ke╠ý ns ceeefmeke└ efke└bJee meeHleeefnke└ Ďeke└ej«es Demeleele.

ke└e@vý@^ke╠ý«ee ke└e}JeOeer ne Ske└, oesve, efkeb└Jee leerve ceefnves efke└bJee Ske└ efkeb└Jee oesve Dee■Je[ţeeb«ee Demelees. ns ke└e@vý@^ke╠ý │egjesefHe│eve mýeF&ue«es Demeles. │eeble ke└ceerle ke└ceer leerve mý^eF&ke╠me đeeJes }eieleele. l│eeceO│esmegÎeb Ďel│eske└ ceefnv│ee«│ee ÁesJeý«│ee iegęJeejer ke└e@vý@^ke╠ý«ee ÁesJeý«ee efoJeme ■j}s}e Demelees DeeefCe efJeke└}er Dee@HÁeve ceO│es oj ieg¬Jeejer ke└e@vý@^ke╠ý ce@«│egefjýer Demeles.

efmebie} mýe@ke└ He╠│eg«eme&«│ee ke└e@vý@^ke╠ý«ee ke└e}JeOeer ne Ske└, oesve, efkeb└Jee leerve ceefnv│ee«ee Demelees. ┐eeleer ýerke└ meeF&pe 0.05 HeeBFąý efkeb└Jee Heeb«e Hewmes Demeles. ĎeeF&me ke└esýsÁeve ns Ďeefle ÁesDejceO│es meebieefle}s peeles. ns ke└e@vý@^ke╠ýmegÎe oj ceefnv│ee«│ee ÁesJeý«│ee iegęJeejer HegCe& nesles.

mýe@ke└ Dee@HÁeve ke└e@vý@^ke╠ý ns ceeefmeke└ efkeb└Jee meeHleeefnke└ HeÎefle«es Demeles. p│eele ke└e@vý@^ke╠ý ke└e}JeOeer 1-2-3 ceefnves DeeefCe 1-2 Demelees DeeefCe ke└ceerle ke└ceer leerve mý^eF&ke╠me (veefpeke└«ee, ceO│e DeeefCe oerIe&ke└e}erve) đeeJes }eieleele. ┐eener ke└e@vý@^ke╠ý«ee ÁesJeý«ee efoJeme oj ceefnv│ee«ee ÁesJeý«ee iegęJeej«e Demelees.

[sefjJnsefýJnpe ne Ske└ Ďeke└ej«ee Jee│eos yeepeej«e Deens. │ee yeepeejele osefKe} YeefJe<│eele ÁesDeme&«ee YeeJe Jee{s} │ee DeHes#esves DeeleeHeemegve«e ÁesDeme& efJeke└C│ee«eb ke└e@vý@^ke╠ý kes└}s peeles. ns ke└e@vý@^ke╠ý ke└ebner ■jeJeerke└ ceev│eleeĎeeHle o}e}eb«│ee ceeHe&└le efJeke└}s peeles. legcneb}e pej Jeeýle Demes} ke└er YeefJe<│eele SKeeđee ÁesDej«es YeeJe Jee{leer} DeeefCe DeeHeCe pej lemes ke└e@vý@^ke╠ý Kejsoer ke└¬ F«Ýerlee p│ee ceO│es │ee ke└e@vý@^ke╠ý«ee ke└e}eJeOeer HegCe& PeeuţeeJej `■jeefJeke└ YeeJe' PeeuţeeJej `■jeefJeke└ ÁesDeme&' IesF&ve Demeb efveefŻeleHeCes meebieeJes }eieles. pej efkeb└celeer Jee{uţee DeeefCe DeeHeCe Deboepe Keje "j}e lej DeeHeCe ke└e@vý@^ke╠ý Kejsoer ke└jC│eemee■er «egke└leer kes└}s}er jke└ce DeeefCe ke└e@vý@^ke╠ý HegCe& PeeuţeeJej l│ee ÁesDeme&«eer efkeb└cele │ee oesvner«│ee efkeb└celeerle pees He└jke└ Dee{Us} lees DeeHe}e veHe└e Demelees. l│ee«eĎeceeCes legcner pej leke&└ kes└}ele ke└er Decegke└ ÁesDej«eer efkeb└cele Kee}er │esF&} DeeefCe legcner Demes ke└e@vý@^ke╠ý Kejsoer ke└¬ Heenlee ke└er p│eele DeeHeCe ke└e@vý@^ke╠ý«│ee cegoleer«│ee leejKes}e Decegke└ ■jeefJeke└ efkeb└celeer}e ke└ener ■jeefJeke└ mebK│es«es ÁesDeme& efJekeg└ Demeb meeieebJes }eieles. pej DeeHe}e Deboepe │eesi│e ■j}e DeeefCe ÁesDeme&«es YeeJe Ieý}s lej ke└e@vý@^ke╠ýĎeceeCes efo}s}er jke╠ke└ce, leme«eb mebyebOeerle ÁesDeme&«ee Jele&ceeve yeepeejYeeJe │eeb oesIeebceOe}e He└jke└ ne legce«ee }eYe Demelees. pej DeeHe}e leke&└ «egke└er«ee efmeÎ Pee}eb cnCepes ÁesDeme&«ee YeeJe ke└ceer nesC│eeSsJepeer Jee{}e lej DeeHeuţee}e He└ke╠le ke└e@vý@^ke╠ý Kejsoer ke└jleebvee efo}s}er Ďeerefce│ece«eer jke└ce efJemejeJeer }eies}. │ee Ďeke└ejs pej DeeHeCe ÁesDeme& Kejsoer ke└jC│ee«es ke└e@vý@^ke╠ý Kejsoer kes└}s DeeefCe ÁesDeme&«es YeeJe Jee{C│eeSsJepeer ke└ceer nesT }eie}s lej legcner les ÁesDeme& IesC│eeSsJepeer ke└e@vý@^ke╠ý Kejsoer ke└jC│eemee■er efo}s}er jke╠ke└ce efJemeęve peeCes legcner Hemeble ke└je}. Kejsoer ke└jCeeN│ee}e Demee DeefOeke└ej osCeeN│ee ke└e@vý@^ke╠ý}e Dee@HÁeve Demes cný}s peeles.

BACK