[syý ceekex└ý yeeyele yeerSmeF&«es │eesieoeve
Yeejleele HeejoÁe&ke└ Je megjef#ele [syý ceekex└ý efJeke└efmele ke└jC│ee«│ee ke└eceele yeerSmeF&«es cenlJeHegCe& │eesieoeve Deens. yeerSmeF&«es mebHegCe& osÁeYej Hemej}s}er vesýJeke&└ - Deef▄leer│e Demes Deens. [syý ceekex└ýmed«│ee meeOeveeb«es efJelejCe, ý^sef[bie DeeefCe mesý}ceWý yeeyeleerle ĎeYeeJeer H}@ýHe└e@ce& GHe}yOe ke└jC│ee«es ke└ece yeerSmeF&ves kes└}s Deens.

mejke└ejer jesK│eebb«es efjýs} ý^sef[bie
16 peevesJeejer 2003 Heemetve mejke└ejer ke└pe&jesK│eeb«es efjýs} ý^sef[bie megę Pee}s. l│eeDeeOeer ┐ee yeepeejele He└ke╠le nes}mes} iegbleJeCegke└oej«e menYeeieer nesT Áeke└le nesles. Deepe cee$e Yeejleer│e efjýs} iegbleJeCegke└oej yeerSmeF&«│ee mebHegCe& osÁeYej
Hemej}esuţee yeesuý«│ee vesýJeke&└«│ee ýefce&ve}▄ejs mejke└ejer jesK│eeb«│ee Kejsoer-efJee└er«es J│eJenej ke└¬ Áeke└leele. yeerSmeF&«es [syý ceekex└ý cee@[ţeg}-meJe& Ďeke└ej«│ee [syý FvmýŽceWýdme«│ee ý^sef[biemee■er ĎeYeeJeer Je efJeÚeemen& DeÁeer efmemýerce Deens. DeeHeuţee Del│eeOegefveke└ DeÁee yeerSmeF& Jesyeske╠me«│ee ceeO│eceelegve yeerSmeF&ves mejke└ejer jesK│eeb«eer Dee@ve-}eF&ve ý^sef[bie megefJeOee GHe}yOe
kes└}s}er Deens.

BACK