]
iegbleJeCegke└oejebvees, ke=└He│ee }#e đee.

Deecne}e legce«eer ke└eUpeer Deens
iegbleJeCegke└ ke└jC│eeHetJeea DeeHeCe ĎeLece │eesi│e «eewke└Áeer ke└je, ceenerleer efceUJee.
iegbleJeCegke└ ke└jC│eeHetJeea DeeHeCe ĎeLece │eesi│e «eewke└Áeer ke└je, ceenerleer efceUJee. Jee{l│ee G}e{e}ercegUs Deelee DeefOeke└eefOeke└ iegbleJeCegke└oej ÁesDejyeepeejele iegbleJeCegke└ / G}e{e} ke└jleebvee efomele Deensle. ┐eemee■er iegbleJeCegke└oejebveer vescekes└ ke└e│e ke└jeJes efkeb└Jee ke└e│e ke└¬ ve│es ns veerý mecepegve I│eeJes ke└ejCe ┐eele peesKeerce Deens. cnCegve«e Deecner ÁesDejyeepeejele iegbleJeCegke└ ke└jC│eebmee■er, ke└e│e ke└jeJes veer ke└e│e ke└¬ ve│es │ee yeeyele Kee}er} ceeie&oÁe&ke└ meg«evee osle Deenesle.

DeeHeCe ke└e│e ke└jeJes?
 1. DeeHeCe vesnceer«e mesyeer / Ske╠me«eWpeceOeer} veeWoCeerke=└le ÁesDejyeepeej / DeeefCe mebmLeeÁeer J│eJenej ke└jeJee.
 2. DeeHe}s ye┤eske└j / Spebý / ef[Hee@efPeýjer HeeýeaefmeHebý ([erHeerpe) ┐eebvee J│eJenejeyeeyele mHeń meg«evee đeeJ│eele.
 3. DeeHeuţee ye┤eske└jke└[gve DeeHeCe ke└e@vý^ske╠ý«es HesHeme& O│eeJesle. SKeeđee J│eJenejeyeeyele Áebke└e Deeuţeeme Ske╠me«eWpe«│ee mebkes└lemLeUeJej l│eeye╬}«eer meg«evee osC│eeDeeOeer keb└Heveer, keb└Heveer«es J│eJemLeeHeve, ceg}Yegle ceenerleer, l│eeb«│ee ceeHe&└le kes└}suţee Iees<eCee, efJeefJeOe efve│eceeb«│ee meboYee&le kes└}s}s Keg}emes He[leeUgve O│eeJesle. ner ceenerleer efceUJeC│eemee■er Ske╠me«eWpe lemeb«e keb└Hev│eeb«eer mebkes└lemLeUb DeeefCe J│eeJemeeef│eke└ ceeefmekes└ Fl│eeefob«ee GHe│eesie ke└jeJee.
 4. G}e{e} efkeb└Jee iegbleJeCegke└ ke└jleebvee iegbleJeCegke└oejebveer DeeHe}er peesKeerce Hes}C│ee«eer #ecelee peeCegve I│eeJeer. ke└esCel│eener iegbleJeCegke└erle `peesKeerce' Demeles Hejbleg DeeHe}er iegbleJeCegke└veerefle ke└e│e Deens ┐eeJej ns ĎeceeCe DeJe}byegve Demeles.
 5. ke└esCeener ceO│emLee«es `űeenke└' yeveC│eeDeeOeer J│eJemLeerle ke└eUpeer I│ee. │ee efÁeJee│e iegbleJeCegke└oejebvee Demes DeeJeenve kes└}b peeles ke└er l│eebveer `efjmke└ ef[mke╠}espej [e@ke╠│etceWý' cnCepes«e peesKeerceeryeeyele leHeÁeer}Jeej ceeefnleer osCeejs omleeJespe   }#eHegJe&ke└ Jee«ee. pes [e@ke╠│egceWý ÁesDejyeepeejele o}e}eb«│ee ceeHe&└le J│eJenej ke└jC│eemebyebefOele cen╩Jee«es [e@ke╠│egceWý  ceeve}s peeles.
 6. p│ee ÁesDeme&«eer efkeb└cele Deeke└eqmceke└HeCes `Jej' GmeUles. Keeme ke└ęve ke└ceer ceguţeeb«│ee ÁesDeme&yeeyele He└ej meeJeOeevelee yeeUieeJeer.
 7. ke=└He│ee DeeCeKeer Ske└ ieesń }#eele ■sJee ke└er ÁesDejyeepeejeleer} iegbleJeCegke└erJej ke└esCel│eener HejleHes└[er«eer / efjýve&«eer ie@jvýer vemeles.
ke└e│e ke└ę ve│es?

 1. DeveeefOeke=└le ye┤eske└j / meyeye┤eske└j / ceO│emLeebceeHe&└le J│eJenej ke└ę ve│es.
 2. DeHe└Jee efkeb└Jee p│ee}e `efýHme' Demes cný}s peeles, l│eeb«│ee DeeOeejeJej `J│eJenej' ke└¬ veke└e. `nceKeeme efjýve& efceUCeej!' DeÁee Ďe}esYevee«│ee veeoer }eieg veke└e.
 3. mejke└ejer mebmLeeke└[tve veeWoCeer ke└ęve osCeeN│ee keb└Hev│eeb«│ee Jeeýs}e peeT veke└e ke└ejCe DeÁeer ceev│elee Dev│e ke└ebner G╬sÁ│eebmee■er Demeg Áeke└les. HeCe legcner p│ee«eer Kejsoer ke└ę F«Ýerlee l│eemee■er Demes}«e Demesner veener.
 4. ke└esCeener ceO│emLee«│ee neleele DeeHeuţee ef[ce@ý J│eJeneje«es efjefmeý yegke└ osT veke└e.
 5. efĎevý efkeb└Jee F}ske╠ý^e@efveke└ efceef[│ee▄eje nesCeeN│ee keb└Hev│eeb«│ee efJeef╩e│e ĎeoÁe&veeyeeyele«│ee peenerjeleeRvee He└meg veke└e.
 6. ke└e@Heexjsý Ieýveebyeeyele efceef[│ee«│ee yeelec│eebJej [esUs Peebkeg└ve efJeÚeeme ■sJeg veke└e ke└ejCe l│ee efoÁeeYeg} ke└jCeeN│eener Demeg Áeke└leele.
legcner iegbleJeCegke└ efveCe&│e Iesleebvee, p│eebveer DeeHeuţee iegbleJeCegke└erJej veHe└e ke└ceeJe}e Demes} l│eeb«es Devegke└jCe ke└¬ veke└e. iegbleJeCegke└oejeb«│ee mees│eermee■er Ske╠me«eWpeves 1800 22 6663 ner ýes} Íe└er }eF&ve GHe}yOe kes└}er Deens. p│ee ef■ke└eCeer legcner ke└esCel│eener me└erHeyeeyele«es iewjĎeke└ej, ÁesDejyeepeejeleer} efJemebieleeryeeyele ceenerleer osT Áeke└lee. iegbleJeCegke└oejebvee Keeme efJevebleer ke└er l│eebveer DeeHe}s mebosÁe / ceenerleer Fbűepeer efkeb└Jee efnboer Yee<esle ke└jeJesle. iegbleJeCegke└oejeb«eer DeesUKe `iegHle' ■sJe}er peeF&}.

peveeefnleemee■er Ďemeeefjle
FveJesmýj Ďeesýske╠Áeve Heb└[,
yeerSmeF& efueefceìs[,
Heer pes ýe@Jeme&, o}e} mý^erý,
cegbyeF&-ogjOJeveer Če└ceebke└ 22721233/34
ýes} Íe└er vebyej 1800 22 6663
ke=└He│ee Deece«│ee www.bseindia.com mebkes└lemLeUe}e Yesý I│ee.

BACK