Feqke姁e駰r
Feqke姁e駰r
DeeHeu蟌e os畫eble Feqke姁e駰r ke優容j efJeke鴦eerle ke鮑C貫ele 畫sDejyeepeejeb容s cen艸ee容s 貫esieoeve Deens. Deepe os畫eleer} ke骸sCel貫ener 畫sDejyeepeejebHes#ee cegbyeF& 畫sDejyeepeejele meJee&efOeke keb隨ev貫e ef}m鮀[ Deensle. FLes ojjespe megceejs 2500 keb隨ev貫eb容s meewos nesleele. DeeHeu蟌e 畫sDej容s ef}efm駬ie cegbyeF& 畫sDejyeepeejele JneJes Demeb 涃l貫ske keb隨eveer}e Jee骴e Demeles. 貫e容s Ske meeOes ke骸jCe ns Deens ke骸r cegbyeF& 畫sDejyeepeejele Deieoer 獯s斁ee keb隨ev貫ebHeemegve les cees蟌e keb隨ev貫ebvee 餧sef[biemeeer ceese 餧sef[bie H}@閾e骸@ce& GHe}yOe Deens. meesH貫e 畫yoele meebiee貫容s lej yeerSmeF&ves iegbleJeCegke鴒ejebvee 畫sDeme& Kejsoer-efJee骸r ke鮑C貫emeeer ceese DeeefCe Heejo畫&ke H}@閾e骸@ce& GHe}yOe ke尷ve efo}e Deens.

Deepe os畫ele mebHegCe& ke骸@H貫g骹eF&pe (mebieCeke骸rke=鴣e) 餧sef[bie H}@閾e骸@ce& GHe}yOe ke鮑CeeN貫e 涃cegKe 畫sDejyeepeejebceO貫s cegbyeF& 畫sDejyeepeej容er ieCevee nesles. yeerSmeF& ceO貫s Dee@ve-}eF&ve 餧sef[bie efmem駰rce cnCepes yeesu 貫e veeJeeves Heefjef容le Deme}su蟌e efmem駰rce鈃js meewos kes嚅s peeleele. iegbleJeCegke鴒ejeleHex 畫sDej o}e}evee efo}er peeCeejer Dee@[&j ye悶ske鴦e&ceeHe&鴣e 餧s[j Jeke& m鮀畫ve (駰r[y}貫gSme) 容e ceeO貫ceelegve ke骸貫e&vJeerle (涃esmesme) kes嚅s peeleele. ns meewos HegCe&le Heejo畫&ke, leelke骸U, Dee@駰scesef骿e Dee@[&j, DeeOegefveke leb$e%eeve DeeefCe ke骸貫&#ece 涃esmesefmebie efmem駰rce拿ee ceoleerves nesleele.

餧sef[bie容e ke骸}eJeOeer
cegbyeF& 畫sDejyeepeej ne peenerj kes嚅su蟌e meg斁eebJ貫efleefjke岦e Flej efoJe畫er cnCepes oj meesceJeej les 畫ge雕eej 貫e ke骸}eJeOeerle meke骸Uer 9.00 les ogHeejer 3.30 He貫召e megg Demelees. 貫e ojc貫eve Feqke姁e駰r, [sefjJnsef閺npe, [sy, Fl貫eefo meeOeveeb容s 餧sef[bie kes嚅s peeles. ojjespe Feqke姁e駰r efJeYeeieeleer} S, yeer, SHe, Sme, 駰r, 駰rSme, Pes[ De畫e JesieJesie貫e ie駰bceO貫s npeejes 畫sDeme&容er ke骸s斁eJeOeer 咆e貫eb容er G}e{e} nesles. os畫eceO貫s Jee{le 容e}}su蟌e Feqke姁e駰r ke嚅容jcegUs iesu蟌e ke骸ner Je<ee召e veJe-veJeerve keb隨ev貫e Go貫eme 貫sle Deensle. l貫ecegUs iegbleJeCegke鴒ejeb容er mebK貫ener cees蟌e 涃ceeCeeJej Jee{les Deens.


畫sDej容s egHe
cegbyeF& 畫sDej yeepeejeves 畫sDeme& DeeefCe keb隨ev貫eb容s JesieJesie貫e ie駰bceO貫s Jeieeake鮑Ce kes嚅s}s Deens. p貫ele S, yeer, SHe, Sme, 駰r, 駰rSme, Pes[ ie駰b容e meceeJes畫 Deens. p貫e keb隨ev貫eb iegbleJeCegke鴒ejeb容e lee骸jeRke燧[s og}&#e ke鮑leele efkeb雕ee 畫sDejyeepeejeb容e efve貫ceeb容s G}繅Ieve ke鮑leele l貫ebvee `Pes[' ie駰le 駰ke嚅s peeles De畫e keb隨ev貫ebyeeyele iegbleJeCegke鴒ejebveer meeJeOe jneJes, 貫e nslegves peg}w 1999 ceO貫s Pes[ ie efvecee&Ce ke鮑C貫ele Dee}e. meJe&meeOeejCeHeCes, `S' ie駰le meceeefJe kes嚅su蟌e keb隨ev貫eb容s ceekex燬 ke錐efHe魺e貫Pes畫ve G悅e opee&容s Demeles.

餧sef[bie mes魺ceW
畫sDej yeepeejele meO貫e 駰r H}me 駪 貫e He荵fleves jesef}bie mes魺ceW nesles. peieeleer} Deieoer ceespeke抭ee os畫ebceOeer} 畫sDejyeepeejebke頤s 駰r H}me 駪 mes魺ceW鴟eer ke骸貫&He莛eer Deens. l貫ecegUs容 Deepe Yeejleer貫 畫sDejyeepeeje容er ieCevee Del貫eOegefveke 畫sDejyeepeejeble kes嚅er peeles. 駰r H}me 駪 mes魺ceW 涃efe應es鈃js iegbleJeCegke鴒ejeveer efJeke嚅su蟌e efkeb雕ee Kejsoer kes嚅su蟌e 畫sDeme&容er ef[ef}Jnjer efkeb雕ee Hescesv pe}oHeCes ke鮑Ceb ne cegK貫 nsleg meHe嚅 nesT 畫ke鴣ees. Deepe iegbleJeCegke鴒ejebvee l貫ebveer efJeke嚅su蟌e 畫sDeme&容s HesceW efkeb雕ee Kejsoer kes嚅su蟌e 畫sDeme&容er ef[ef}Jnjer DeJeI貫e leerve efoJemeeble efceUgg 畫ke鴣es, De畫er ke骸貫&He莛eer cegbyeF& 畫sDej yeepeejebves efJeke骸fmele kes嚅er Deens. 駰r H}me 駪 mes魺ceW鴟貫e Debleiele& 餧sef[bieveblej oj leerve efoJemeeveer 畫sDeme&容b Hes-F&ve DeeefCe Hes-DeeG kes嚅s peeles. DeeHeu蟌e os畫ele 畫sDeme&拿ee ef[ce@ (ef[ce鮀efj貫}e貫Pes畫ve) cegUs mes魺ceW 涃efe應ee pe}oieleerves ke鮑C貫ele 畫sDejyeepeej 貫畫mJeer Pee}s}e Deens.

ef}}eJe 涃ef枸應ee
lJeefjle mes魺ceW鴟貫e yejesyejerves ef[ce@ He荵fle efJeke骸fmele kes優蟌ecegUs 畫sDeme&拿ee ef}}eJeeb容er mebK貫e efve貫bef$ele Pee}s}er Deens. Hes-F&ve拿ee jeefJeke leejKes}e pej ke骸sCeer iegbleJeCegke鴒ej DeeHeu蟌e o}e}eke頤s 畫sDeme&容er ef[ef}Jnjer osT 畫ke嚅e veener lej ef}}eJe 涃efe應ee meg nesles. 貫emeeer iegbleJeCegke鴒ejebveer JesUsJej 畫sDeme&容er ef[ef}Jnjer ke鮑Ces Deefle畫貫 cen艸ee容s Demeles.

meke骸a ye愀ke鮑
畫sDej yeepeejeleer} SKee胗e me骸rHe拿ee YeeJeele Deeke骸qmceke De畫er Jee{ efkeb雕ee Ie Peeu蟌eme l貫e容er GmeUer efkeb雕ee IemejCe jeske錕貫emeeer meke骸a ye愀ke鮑容e GHe貫esie kes嚅e peelees. meke骸a ye愀ke鮑容er ce貫e&oe 2 骿e岰es les 20 骿e岰es Fleke骸r Demeles. meO貫elejer [sefjJnsef閺npe ceOeer} me骸rHme 貫e meke骸a Heemegve cegke岦e sJeu蟌e Deens. 畫sDej yeepeejeleHex JesUes JesUer HeefjefmLeleerJej }#e sJegve meke骸a ye愀ke鮑拿ee efve貫ceele Hes鮑yeo} kes嚅s peeleele.

BACK