ÁesDej efveoxÁeebke└
yeerSmeF&«ee Fefke╠Jeýer Fb[ske╠me `mesvmeske╠me` ne }eske└efĎe│e Deens DeeefCe l│eele mebHegCe& mýe@ke└ ceekex└ý«│ee YeeJevee Ďeefleefyebyeerle nesleele. l│ee«eyejesyejerves yeerSmeF&ves Dev│e #es$eeb«es efveoxÁeebke└ner le│eej kes└}s Deensle. cnCepes«e meske╠ýj} Fb[ske╠meceO│es ýske╠vee@}e@peer, HeerSme│eg, Dee@ýes, yeBkes└ke╠me, ke@└efHeý} ieg[dme, SHe└Scemeerpeer, nsuLe kes└Dej, Dee│eýer (FvHe└e@cexÁeve ýske╠vee@}e@peer), cesý}, Dee@F&} De@C[ ie@me lemes«e [e@}jceO│es [e@}ske╠me 30 [e@}ske╠me - 100, [e@}ske╠me-200 DeÁee Ďeke└ej«│ee efveoxÁeebke└e«ee DebleYee&Je Deens.

mesvmeske╠me
cegbyeF& ÁesDej yeepeejeves 1986 ceO│es mesvmeske╠me«eer j«evee kes└}er DeeefCe Deepe He└ke╠le osÁeele«e veJns lej efJeosÁeeleer} ĎecegKe
Fb[ske╠meceO│es │ee«eer ieCevee nesles. mesvmeske╠me ceO│es 30 keb└Hev│eeb«ee meceeJesÁe Deens. ner efveJe[ ke@└efHeý}eFPesÁeve - Jesýspe
cessLe[e@}e@peer«│ee efveke└<eebJej kes└}er peeles. mesvmeske╠me«eb DeeOeejYegle Je<e& ns 1978-79 ns Deens. mesvmeske╠me nesTve ke└eU
}esý}e DeeefCe ojc│eeve `Íe└er He╠}esý ceekex└ý ke@└efHeý}e│ePesÁeve- Jesýspe`«eer cesLe[e@}e@peermegÎe }eieg Pee}er. yeerSmeF&-30
Fb[ske╠me ne [e@}jceO│es [e@}ske╠me-30 ceO│es HeneJe│eeme efceUlees.

yeerSmeF&-100
yeerSmeF&ves peevesJeejer 1988 ceO│es cegbyeF&, ke└}ke└╩ee, efo}┴er, Denceoeyeeo DeeefCe ceŕeme ÁesDej yeepeejeleer} cegK│e keb└Hev│eeb«│ee ÁesDeme&«ee meceeJesÁe ke└¬ve yeerSmeF&-100 │ee efveoxÁeebke└e«eer mLeeHevee kes└}er nesleer. DeeefCe l│ee}e ve@Áeve} Fb[ske╠me cnCegve ceeveC│eele Dee}s. Heg{s 14 Dee@ke╠ýesyej 1996 ceO│es ┐ee«eer Hegve&j«evee ke└jC│eele Dee}er DeeefCe He└ke╠le cegbyeF& ÁesDej yeepeejleer} ef}mýs[ keb└Hev│eeb«ee meceeJesÁe ke└¬ve yeerSmeF&-100 le│eej ke└jC│eele Dee}e. yeerSmeF&-100 Fb[ske╠me ne [e@}jceO│es
[e@}ske╠me-100 ceO│es HeneJe│eeme efceUlees.

yeerSmeF& - 200
yeerSmeF& ves 27 ces 1994 veJeerve Gđeesieele ĎeJesÁe ke└jCeeN│ee keb└Hev│eeb«│ee Jee{l│ee ceekex└ý ke@└efHeý}e│ePesÁeve«ee efJe«eej ke└¬ve yeerSmeF&-200 efveoxÁeebke└ l│eej kes└}e. yeerSmeF&-200 efveoxÁeebke└e«es [e@}jceO│es ¬Heeblej kes└}suţee efveoxÁeebke└e}e - [e@}ske╠me - 200 cnCegve mebyeesOe}s peeles. ef}mýs[ keb└Hev│eeb«eer mebK│ee peme peÁeer Jee{le ies}er leÁeer ceekex└ý ke@└efHeý}eFpesÁeveceO│es osKeer} Jee{ nesle jener}er. yeepeejeleer} HeeýeaefmeHesÁeve }#eele ■sJegve yeerSmeF&ves DeefOeke└ cees■ţee Ďeke└ej«ee Fb[ske╠me-yeermeSF&-500 meg¬ kes└}e - p│eele yeerSmeF&«│ee DeefOeke└eefOeke└ ke@└efHeý}eFPesÁeve}e meeceeJegve Iesle}s}s Deens.

veJ│ee ÁesDej«│ee efveoxÁeebke└e«eer j«evee
yeo}l│ee ke└e}e«│ee DeesIeele veJe-veJeerve keb└Hev│eeb«eer mebK│ee Jee{les Deens ns }#eele IesTve yeerSmeF& ves meske╠ýesj} efveoxÁeebke└ le│eej kes└}e neslee. 1999 ceO│es Hee«e meske╠ýesj} efveoxÁeebke└ebveer megjJeele kes└}er. 2001 ceO│es HeerSme│eg Fb[ske╠me, [e@}ske╠me-30 DeeefCe ĎeLece«e yeerSmeF& ýske└ Fb[ske╠me«ee ĎeejbYe kes└}e. Ske╠me«eWpeceeHe&└le ÁesDej efveoxÁeebke└e-J│eefleefjke╠le l│ee-l│ee efveoxÁeebke└e«│ee Ďeefle ÁesDej«eer efkeb└cele, yegke└ Jn@uţeg jsÁees DeeefCe }eYeebÁe │eeru[«│ee ýke╠kes└Jeejer«eer ceeefnleer efo}er peele Deens.
ý^sef[bie «ee}g Demeleebvee yeerSmeF& leHex└ oj 15 meskeb└oe}e - efveoxÁeebke└, Deđe│eeJele kes└}e peelees. Ske╠me«esbpe«│ee `Fb[ske╠me ke└efceýer` ceeHe&└le yeerSmeF&«│ee efveoxÁeebke└e«es JesUesJesUer mebÁeesOeve kes└}s peeles.

Jej cnýuţee ĎeceeCes yeerSmeF&▄eje meske╠ýesj} efveoxÁeebke└e«│ee yejesyejerves yeerSmeF& ýske╠vee@}e@peer (Dee│eýer), yeerSmeF& HeerSme│et, yeerSmeF& Dee@ýes, yeerSmeF& yeBkes└ke╠me, yeerSmeF& ke@└efHeý} ieg[dme (meerpeer), yeerSmeF& keb└P│egcej [ţegjsyeume (meer[er), yeerSmeF& SHe└Scemeerpeer, yeerSmeF& cesý} DeeefCe yeerSmeF& Dee@F&} De@C[ ie@me Demes efveoxÁeebke└ ke└e│ee&vJeefle kes└}s Deensle. │ee efveoxÁeebke└e«│ee ceekex└ý ke@└efHeý}eFPesÁeve«│ee J│eefleefjke╠le l│eeb«eer Je<e&Yejeleer} ke└cee}-efke└ceeve efmLeleer osKeer} oeKeJe}err peeles.

BACK