®eæ{-Gleej
22/05/2019 04:00:00 PM
®eæ{-Gleej
ûegHe®e{}s}sGlej}s}s efmLejSkegÀCe
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme255131
S2801756461
yeer53341233978
Dev³e1029027219
kegÀue915677661658
efveoxµeebkeÀ
efveoxµeebkeÀyeboyeo}yeo} (%)ceeieer} yeboKeg}ekeÀcee}efkeÀceeve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme39110.21140.41 0.36 38969.80 39086.21 39249.08 38903.87
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe14671.83-23.59 -0.16 14695.42 14711.64 14714.50 14548.63
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe14369.2676.71 0.54 14292.55 14317.50 14377.74 14254.50
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10011823.3926.26 0.22 11797.13 11833.21 11866.82 11775.22
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004888.4110.78 0.22 4877.63 4891.34 4905.37 4867.57
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50015193.6736.96 0.24 15156.71 15197.63 15242.57 15127.94
Sme SB[ Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5031942.27-21.53 -0.07 31963.80 32094.81 32094.81 31749.37
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2797.2912.31 0.44 2784.98 2796.67 2807.60 2780.14
FvJnsmìceWì mì^@ìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1923.063.55 0.18 1919.51 1925.17 1930.28 1915.28
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4582.8865.65 1.45 4517.23 4515.77 4601.32 4515.22
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1710.6015.35 0.91 1695.25 1695.50 1713.30 1695.50
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304607.6318.95 0.41 4588.68 4605.55 4625.53 4583.86
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001755.154.82 0.28 1750.33 1756.90 1762.19 1746.66
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001167.873.18 0.27 1164.69 1168.77 1172.33 1161.74
Sme SC[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1427.8614.25 1.01 1413.61 1420.93 1432.44 1415.73
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg7510.8068.30 0.92 7442.50 7479.92 7525.09 7430.86
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme34208.03302.04 0.89 33905.99 34035.42 34363.48 33864.44
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer18785.72162.33 0.87 18623.39 18660.06 18832.71 18559.67
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3123.2725.42 0.82 3097.85 3107.09 3129.06 3090.57
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume276.352.24 0.82 274.11 274.87 277.64 272.88
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume12215.0589.42 0.74 12125.63 12161.24 12284.59 12103.31
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme205.411.51 0.74 203.90 204.92 205.92 203.38
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme471.813.23 0.69 468.58 470.26 473.53 467.11
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme15206.67101.34 0.67 15105.33 15187.67 15276.82 15132.43
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme6537.0342.40 0.65 6494.63 6512.72 6563.06 6484.96
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes18591.47102.79 0.56 18488.68 18557.83 18636.28 18384.60
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3669.1019.36 0.53 3649.74 3658.15 3675.54 3641.17
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2067.9410.91 0.53 2057.03 2083.72 2106.33 2061.26
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2208.2211.24 0.51 2196.98 2200.96 2209.94 2192.63
SmeSv[heer yeerSmeF& Svepeea4877.5319.95 0.41 4857.58 4888.93 4921.30 4855.87
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme445.661.58 0.36 444.08 445.15 447.67 442.81
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme3588.9911.14 0.31 3577.85 3596.24 3596.24 3563.38
SmeSv[heer yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2450.097.28 0.30 2442.81 2445.27 2455.29 2421.83
SmeSv[heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme 5012216.3032.52 0.27 12183.78 12219.11 12262.43 12159.73
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej1922.095.00 0.26 1917.09 1928.72 1928.72 1909.79
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej801.462.04 0.26 799.42 801.45 804.12 797.18
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej734.571.93 0.26 732.64 735.23 735.84 729.56
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4493.3911.78 0.26 4481.61 4495.21 4510.18 4473.71
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe4331.0010.94 0.25 4320.06 4331.57 4344.45 4312.06
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe3602.318.91 0.25 3593.40 3598.37 3608.71 3570.95
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe4271.1510.35 0.24 4260.80 4273.62 4286.37 4253.21
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe4607.4710.36 0.23 4597.11 4609.80 4623.09 4587.97
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej13290.3030.04 0.23 13260.26 13280.91 13364.90 13160.46
SmeSv[heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce978.582.22 0.23 976.36 977.71 988.49 973.56
SmeSv[heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce181.690.38 0.21 181.31 182.01 182.46 180.98
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue10654.8418.02 0.17 10636.82 10670.82 10719.52 10518.04
SmeSv[heer yeerSmeF& yesefmekeÀ ceìsefj³eume2862.394.90 0.17 2857.49 2863.99 2874.28 2839.58
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1845.682.72 0.15 1842.96 1851.16 1851.16 1833.55
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe942.651.37 0.15 941.28 941.01 946.13 930.00
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe4613.555.24 0.11 4608.31 4613.68 4624.25 4569.27
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe742.56-1.04 -0.14 743.60 744.87 744.87 739.97
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6408.69-16.44 -0.26 6425.13 6446.36 6447.57 6367.20
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ7482.82-41.49 -0.55 7524.31 7532.62 7561.50 7472.98
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer15206.00-93.89 -0.61 15299.89 15312.25 15386.19 15184.32
kebÀp³egcej [îegjsyeume24433.48-156.83 -0.64 24590.31 24768.38 24768.38 24368.95
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11694.26-99.16 -0.84 11793.42 11763.70 11763.70 11626.82
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~