®eæ{-Gleej
24/01/2020 04:00:00 PM
®eæ{-Gleej
ûegHe®e{}s}sGlej}s}s efmLejSkegÀCe
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme228030
S2891775471
yeer51743829984
Dev³e12110527253
kegÀue927720611708
efveoxµeebkeÀ
efveoxµeebkeÀyeboyeo}yeo} (%)ceeieer} yeboKeg}ekeÀcee}efkeÀceeve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme41613.19226.79 0.55 41386.40 41377.04 41697.03 41275.60
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe15822.54120.73 0.77 15701.81 15696.02 15860.86 15668.50
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe14845.9673.64 0.50 14772.32 14778.50 14862.17 14767.29
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10012382.1771.27 0.58 12310.90 12311.86 12408.67 12282.15
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2005163.0131.17 0.61 5131.84 5132.63 5173.50 5121.21
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50016013.3495.71 0.60 15917.63 15920.97 16044.67 15886.17
Sme SB[ Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5032668.67255.38 0.79 32413.29 32387.92 32750.02 32327.96
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2896.6710.72 0.37 2885.95 2881.19 2901.47 2877.07
FvJnsmìceWì mì^@ìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1995.3310.75 0.54 1984.58 1984.58 2000.02 1979.75
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees6349.7725.24 0.40 6324.53 6338.93 6378.80 6307.35
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1697.44-8.30 -0.49 1705.74 1705.74 1707.38 1692.06
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304789.8520.79 0.44 4769.06 4883.28 4921.04 4787.46
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001795.868.34 0.47 1787.52 1830.89 1845.29 1795.15
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001205.135.94 0.50 1199.19 1228.39 1238.17 1204.71
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer17726.61262.33 1.50 17464.28 17476.50 17796.35 17448.24
kebÀp³egcej [îegjsyeume26352.69344.89 1.33 26007.80 26067.29 26411.67 26009.22
SmeSv[heer yeerSmeF& yesefmekeÀ ceìsefj³eume2926.6630.24 1.04 2896.42 2895.84 2932.92 2887.48
SmeSv[heer yeerSmeF& yesefmekeÀ ceìsefj³eume787.507.87 1.01 779.63 780.07 788.66 779.21
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue10364.35100.49 0.98 10263.86 10266.73 10411.97 10217.42
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3088.4029.51 0.96 3058.89 3059.70 3099.13 3055.52
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume254.372.40 0.95 251.97 252.62 255.81 251.44
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme35667.71324.71 0.92 35343.00 35374.16 35807.47 35201.82
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme3839.8832.02 0.84 3807.86 3812.89 3848.57 3810.99
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme184.511.54 0.84 182.97 183.05 185.40 182.07
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme6930.1556.96 0.83 6873.19 6880.69 6951.24 6849.71
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme5103.9439.85 0.79 5064.09 5062.34 5111.65 5058.51
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme833.466.15 0.74 827.31 826.70 834.21 824.85
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11940.9285.62 0.72 11855.30 11866.04 11967.13 11845.40
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3264.5422.42 0.69 3242.12 3245.70 3285.24 3232.16
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3851.8526.02 0.68 3825.83 3825.92 3857.73 3821.98
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme859.135.68 0.67 853.45 852.84 861.98 852.41
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme925.536.13 0.67 919.40 920.54 928.70 916.61
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme12433.1078.89 0.64 12354.21 12366.10 12496.38 12316.91
SmeSv[heer yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2710.8416.57 0.62 2694.27 2693.40 2712.32 2690.88
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6813.9141.40 0.61 6772.51 6764.27 6832.56 6748.78
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme4874.8029.62 0.61 4845.18 4846.00 4884.17 4835.24
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe4550.0827.09 0.60 4522.99 4524.07 4559.01 4514.33
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4718.2227.68 0.59 4690.54 4691.93 4728.22 4680.24
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4487.5126.00 0.58 4461.51 4462.64 4497.08 4451.40
SmeSv[heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme 5012840.7769.80 0.55 12770.97 12773.67 12867.77 12741.51
SmeSv[heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme 50192.620.90 0.47 191.72 191.71 193.12 191.22
SmeSv[heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme 50455.662.06 0.45 453.60 454.17 458.00 452.82
SmeSv[heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme 502194.199.54 0.44 2184.65 2186.55 2200.18 2182.75
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes18566.2681.31 0.44 18484.95 18501.23 18684.17 18486.81
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme457.501.98 0.43 455.52 456.11 459.15 455.90
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg6840.3023.27 0.34 6817.03 6824.54 6887.14 6794.89
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2516.278.63 0.34 2507.64 2517.06 2530.26 2502.71
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej1977.536.56 0.33 1970.97 1955.15 1989.95 1948.67
Sme SC[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1302.223.73 0.29 1298.49 1300.15 1312.47 1294.08
SmeSv[heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1233.023.45 0.28 1229.57 1224.18 1239.41 1212.48
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1880.101.90 0.10 1878.20 1869.21 1892.48 1860.55
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ8128.148.43 0.10 8119.71 8088.35 8140.62 8060.41
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer16233.993.33 0.02 16230.66 16167.84 16252.98 16113.74
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej14108.823.07 0.02 14105.75 14102.82 14173.91 14087.58
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme14596.48-2.94 -0.02 14599.42 14700.57 14717.85 14576.15
SmeSv[heer yeerSmeF& Svepeea5109.95-7.05 -0.14 5117.00 5130.07 5149.73 5103.02
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~