®eæ{-Gleej
18/02/2020 03:36:09 PM
®eæ{-Gleej
ûegHe®e{}s}sGlej}s}s efmLejSkegÀCe
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme920130
S1662996471
yeer29764828973
Dev³e8813727252
kegÀue5511084611696
efveoxµeebkeÀ
efveoxµeebkeÀyeboyeo}yeo} (%)ceeieer} yeboKeg}ekeÀcee}efkeÀceeve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme40894.38-161.31 -0.39 41055.69 41042.46 41042.46 40610.95
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe15425.51-93.43 -0.60 15518.94 15532.80 15534.14 15287.76
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe14467.43-65.02 -0.45 14532.45 14552.67 14552.67 14319.27
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10012081.93-52.07 -0.43 12134.00 12132.03 12132.03 11991.51
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2005039.54-23.09 -0.46 5062.63 5061.87 5061.89 5002.27
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50015614.26-70.16 -0.45 15684.42 15683.89 15683.94 15493.62
Sme SB[ Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5031222.71-252.75 -0.80 31475.46 31486.01 31486.01 30898.76
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2801.97-16.51 -0.59 2818.48 2816.63 2816.70 2777.79
FvJnsmìceWì mì^@ìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1943.23-8.79 -0.45 1952.02 1951.59 1951.59 1928.38
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees7151.13207.10 2.98 6944.03 6945.80 7181.48 6859.79
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1593.47-25.37 -1.57 1618.84 1624.83 1634.89 1571.63
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304694.22-27.76 -0.59 4721.98 4843.79 4843.79 4684.38
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001747.52-10.97 -0.62 1758.49 1804.15 1804.15 1744.05
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001173.10-7.68 -0.65 1180.78 1211.45 1211.46 1170.96
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer16465.0184.67 0.52 16380.34 16372.47 16492.78 16285.08
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3016.406.48 0.22 3009.92 3011.26 3025.76 2958.45
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme13775.7628.46 0.21 13747.30 13758.12 13798.80 13623.54
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg6318.7310.18 0.16 6308.55 6313.50 6339.27 6178.03
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer16579.1820.54 0.12 16558.64 16576.67 16607.80 16365.60
Sme SC[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1196.170.79 0.07 1195.38 1194.59 1200.35 1170.41
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej14200.461.67 0.01 14198.79 14181.29 14216.43 13990.32
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej861.31-1.26 -0.15 862.57 862.32 862.38 854.77
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ8205.23-14.22 -0.17 8219.45 8216.52 8232.66 8153.89
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ834.51-1.86 -0.22 836.37 835.69 836.76 828.40
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ2113.69-6.44 -0.30 2120.13 2124.08 2124.19 2086.69
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme35109.49-111.01 -0.32 35220.50 35220.79 35224.60 34770.56
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme168.01-0.56 -0.33 168.57 168.90 168.90 164.86
SmeSv[heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme 5012569.29-46.96 -0.37 12616.25 12613.25 12613.25 12480.36
SmeSv[heer yeerSmeF& Svepeea4878.78-18.01 -0.37 4896.79 4901.06 4901.06 4840.83
kebÀp³egcej [îegjsyeume27288.96-104.13 -0.38 27393.09 27511.59 27511.59 27118.19
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1746.30-6.73 -0.38 1753.03 1747.91 1753.13 1711.13
SmeSv[heer yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2648.60-10.52 -0.40 2659.12 2662.14 2662.14 2622.98
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4597.74-19.72 -0.43 4617.46 4615.86 4615.86 4563.97
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4377.11-19.12 -0.43 4396.23 4395.04 4395.04 4344.74
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe4434.15-19.99 -0.45 4454.14 4454.13 4454.14 4399.82
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme6791.49-30.48 -0.45 6821.97 6819.49 6820.20 6735.97
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme4756.84-21.79 -0.46 4778.63 4777.92 4777.94 4721.34
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6576.76-32.22 -0.49 6608.98 6624.92 6625.36 6509.40
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme188.86-0.93 -0.49 189.79 189.71 189.71 187.40
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme441.58-2.18 -0.49 443.76 443.91 443.96 437.76
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme3772.38-18.85 -0.50 3791.23 3795.19 3795.51 3744.74
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme3750.55-18.84 -0.50 3769.39 3773.07 3773.19 3714.11
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme903.64-4.65 -0.51 908.29 908.85 908.91 894.41
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume2919.87-16.38 -0.56 2936.25 2937.88 2937.88 2889.61
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume4992.89-29.34 -0.58 5022.23 5025.21 5025.58 4949.45
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume751.85-4.43 -0.59 756.28 757.38 757.44 745.62
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11385.33-71.45 -0.62 11456.78 11481.41 11481.41 11288.76
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej1807.86-11.37 -0.62 1819.23 1809.98 1815.16 1760.58
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej12007.07-81.86 -0.68 12088.93 12083.40 12087.17 11901.87
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej422.61-3.04 -0.71 425.65 424.20 424.20 416.60
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej233.84-1.96 -0.83 235.80 235.84 235.86 230.40
SmeSv[heer yeerSmeF& yesefmekeÀ ceìsefj³eume2790.17-25.59 -0.91 2815.76 2812.27 2812.36 2754.99
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2299.24-22.46 -0.97 2321.70 2316.59 2317.42 2281.03
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes17332.46-188.86 -1.08 17521.32 17512.78 17522.10 17186.56
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue9432.76-113.88 -1.19 9546.64 9520.64 9520.64 9269.77
SmeSv[heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1222.82-54.01 -4.23 1276.83 1274.07 1277.87 1198.29
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~