®eæ{-Gleej
22/03/2019 04:00:00 PM
®eæ{-Gleej
ûegHe®e{}s}sGlej}s}s efmLejSkegÀCe
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme1120031
S1413191461
yeer31366117991
Dev³e11415127292
kegÀue5681131451744
efveoxµeebkeÀ
efveoxµeebkeÀyeboyeo}yeo} (%)ceeieer} yeboKeg}ekeÀcee}efkeÀceeve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme38164.61-222.14 -0.58 38386.75 38452.47 38564.71 38089.36
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe15076.89-88.83 -0.59 15165.72 15197.97 15252.04 15067.02
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe14758.80-65.67 -0.44 14824.47 14855.27 14882.05 14753.47
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10011630.81-70.41 -0.60 11701.22 11719.96 11753.41 11611.43
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004828.32-27.36 -0.56 4855.68 4863.70 4877.41 4820.83
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50015051.35-85.25 -0.56 15136.60 15162.42 15202.33 15029.94
Sme SB[ Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5032994.89-351.69 -1.05 33346.58 33330.72 33508.53 32967.57
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2758.69-8.96 -0.32 2767.65 2772.23 2788.00 2753.69
FvJnsmìceWì mì^@ìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1899.09-11.36 -0.59 1910.45 1913.80 1919.28 1895.95
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4281.84-1.90 -0.04 4283.74 4302.90 4323.97 4271.21
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1760.66-0.56 -0.03 1761.22 1761.22 1768.04 1756.27
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304539.91-38.03 -0.83 4577.94 4601.12 4619.10 4530.96
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001743.34-15.01 -0.85 1758.35 1767.06 1773.57 1740.43
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001164.72-9.58 -0.82 1174.30 1180.19 1184.55 1162.93
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej2000.7516.88 0.85 1983.87 1992.84 2011.10 1989.98
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer2063.7014.44 0.70 2049.26 2053.39 2094.92 2051.25
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer18340.55109.78 0.60 18230.77 18264.51 18579.06 18255.61
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1938.879.64 0.50 1929.23 1935.07 1954.62 1930.64
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme203.660.36 0.18 203.30 203.53 205.34 203.18
SmeSv[heer yeerSmeF& yesefmekeÀ ceìsefj³eume2829.132.22 0.08 2826.91 2827.75 2850.59 2824.71
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3108.64-1.86 -0.06 3110.50 3117.59 3144.49 3106.24
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer15240.23-25.93 -0.17 15266.16 15307.61 15330.67 15143.01
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer794.34-1.73 -0.22 796.07 797.24 799.89 793.01
kebÀp³egcej [îegjsyeume23141.99-54.05 -0.23 23196.04 23288.90 23410.73 23018.06
kebÀp³egcej [îegjsyeume728.96-1.91 -0.26 730.87 732.35 734.72 727.18
SmeSv[heer yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2518.54-6.83 -0.27 2525.37 2529.87 2536.93 2516.93
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3591.95-10.74 -0.30 3602.69 3610.44 3629.22 3585.78
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue11151.85-33.24 -0.30 11185.09 11145.81 11252.91 11107.59
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11692.75-38.12 -0.32 11730.87 11770.74 11781.75 11659.14
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme738.82-2.60 -0.35 741.42 741.77 743.81 737.08
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ7601.02-27.69 -0.36 7628.71 7653.09 7664.04 7568.78
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ4730.58-21.48 -0.45 4752.06 4761.16 4775.87 4726.07
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ3684.02-18.13 -0.49 3702.15 3709.91 3719.59 3681.57
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ939.55-4.76 -0.50 944.31 945.51 951.94 938.41
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ11968.55-62.46 -0.52 12031.01 12057.96 12117.84 11949.03
SmeSv[heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme 5011925.70-63.46 -0.53 11989.16 12012.35 12044.41 11903.66
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme3676.94-19.87 -0.54 3696.81 3700.46 3715.13 3672.26
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme2246.72-12.76 -0.56 2259.48 2265.00 2271.45 2245.50
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme4555.81-25.80 -0.56 4581.61 4589.19 4601.83 4548.97
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe4297.47-24.52 -0.57 4321.99 4329.43 4340.67 4291.60
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe4198.99-24.55 -0.58 4223.54 4230.34 4242.18 4191.88
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4410.26-26.02 -0.59 4436.28 4443.38 4455.94 4402.71
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme6267.88-42.49 -0.67 6310.37 6323.78 6353.70 6256.80
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej14182.20-98.24 -0.69 14280.44 14310.49 14359.51 14168.39
Sme SC[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1429.80-10.05 -0.70 1439.85 1435.84 1447.90 1426.27
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme441.00-3.14 -0.71 444.14 444.71 446.51 440.45
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme278.15-2.05 -0.73 280.20 280.57 282.19 277.43
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme33150.80-250.78 -0.75 33401.58 33482.92 33628.67 33089.91
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6527.52-50.95 -0.77 6578.47 6587.64 6617.44 6518.83
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme179.68-1.52 -0.84 181.20 181.45 181.94 179.40
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg7349.66-79.80 -1.07 7429.46 7422.19 7470.78 7334.75
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg471.64-5.22 -1.09 476.86 474.68 477.68 470.60
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme14812.87-188.25 -1.25 15001.12 14987.52 15127.99 14773.32
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes18798.43-240.75 -1.26 19039.18 18998.88 19168.61 18758.72
SmeSv[heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce1031.62-14.84 -1.42 1046.46 1051.41 1070.36 1027.82
SmeSv[heer yeerSmeF& Svepeea4814.53-98.52 -2.01 4913.05 4903.95 4929.61 4804.11
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~