®eæ{-Gleej
07/12/2018 04:00:00 PM
®eæ{-Gleej
ûegHe®e{}s}sGlej}s}s efmLejSkegÀCe
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme2110031
S2022254431
yeer381630251036
Dev³e8711330230
kegÀue670968591697
efveoxµeebkeÀ
efveoxµeebkeÀyeboyeo}yeo} (%)ceeieer} yeboKeg}ekeÀcee}efkeÀceeve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme35673.25361.12 1.02 35312.13 35494.86 35730.05 35378.27
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe14717.4933.26 0.23 14684.23 14723.80 14770.93 14613.05
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe14104.65-38.65 -0.27 14143.30 14171.63 14201.39 14080.98
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10010922.4987.84 0.81 10834.65 10885.23 10934.14 10840.59
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2004544.6732.08 0.71 4512.59 4532.92 4548.92 4512.91
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50014170.5889.87 0.64 14080.71 14141.26 14181.64 14078.21
Sme SB[ Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5031381.90194.20 0.62 31187.70 31256.41 31405.16 31055.38
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2638.3615.92 0.61 2622.44 2635.05 2640.80 2618.00
FvJnsmìceWì mì^@ìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1777.7814.31 0.81 1763.47 1772.17 1779.82 1764.25
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4122.102.72 0.07 4119.38 4139.82 4152.95 4109.87
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1742.08-4.81 -0.28 1746.89 1746.89 1746.89 1734.87
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-304143.9961.30 1.50 4082.69 4132.34 4150.60 4112.17
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001598.7620.34 1.29 1578.42 1596.81 1600.47 1587.79
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001070.5812.57 1.19 1058.01 1070.17 1071.82 1063.81
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme29660.88485.24 1.66 29175.64 29295.70 29747.56 29225.89
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme10562.92157.99 1.52 10404.93 10444.84 10589.60 10429.62
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme682.978.90 1.32 674.07 677.16 683.50 675.32
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme777.649.79 1.27 767.85 771.29 778.47 770.78
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme5737.2660.45 1.06 5676.81 5694.50 5749.04 5686.04
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme857.998.59 1.01 849.40 853.00 858.72 849.08
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer18262.02171.72 0.95 18090.30 18183.16 18310.58 18057.52
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer167.821.56 0.94 166.26 167.07 168.01 166.44
SmeSv[heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme 5011180.4193.50 0.84 11086.91 11143.41 11196.14 11093.49
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme11460.8393.30 0.82 11367.53 11428.66 11484.04 11404.40
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe4127.9833.36 0.81 4094.62 4114.37 4132.91 4097.01
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe3934.1431.51 0.81 3902.63 3921.10 3938.53 3904.49
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes19980.56156.38 0.79 19824.18 19945.85 20003.43 19823.73
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme421.773.06 0.73 418.71 421.45 422.30 418.84
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme4289.1229.06 0.68 4260.06 4278.99 4292.91 4259.85
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme3637.1424.46 0.68 3612.68 3629.99 3640.42 3616.14
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe4052.4924.17 0.60 4028.32 4045.23 4055.53 4027.15
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume3041.7416.15 0.53 3025.59 3036.93 3044.93 3021.13
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme6383.1732.25 0.51 6350.92 6366.68 6401.38 6323.79
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer1784.658.66 0.49 1775.99 1780.72 1789.16 1767.09
kebÀp³egcej [îegjsyeume20243.9095.28 0.47 20148.62 20300.00 20310.08 20039.86
SmeSv[heer yeerSmeF& Svepeea4155.6116.83 0.41 4138.78 4168.42 4183.14 4095.41
SmeSv[heer yeerSmeF& Svepeea721.612.80 0.39 718.81 720.92 722.47 717.09
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ7189.2324.15 0.34 7165.08 7191.90 7203.08 7110.14
SmeSv[heer yeerSmeF& yesefmekeÀ ceìsefj³eume2777.099.04 0.33 2768.05 2783.26 2789.26 2754.83
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer14407.4246.41 0.32 14361.01 14390.24 14444.76 14221.29
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme186.580.22 0.12 186.36 187.00 187.45 185.22
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme426.150.15 0.04 426.00 427.09 427.92 424.03
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme2116.100.62 0.03 2115.48 2120.36 2125.98 2108.89
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3318.34-1.22 -0.04 3319.56 3339.01 3344.84 3305.49
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme3534.09-3.13 -0.09 3537.22 3546.93 3554.82 3521.36
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej1899.05-1.91 -0.10 1900.96 1914.47 1918.79 1891.15
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej13657.75-19.68 -0.14 13677.43 13704.89 13818.12 13616.64
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej4580.92-6.97 -0.15 4587.89 4601.59 4610.80 4563.76
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej260.49-0.39 -0.15 260.88 262.57 262.92 258.55
SmeSv[heer yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2339.21-7.89 -0.34 2347.10 2354.90 2361.54 2329.89
SmeSv[heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce959.17-4.49 -0.47 963.66 979.92 979.92 951.63
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue11478.84-60.48 -0.52 11539.32 11629.55 11646.34 11382.79
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme12968.02-85.32 -0.65 13053.34 13107.69 13163.60 12888.39
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg6703.47-44.72 -0.66 6748.19 6780.83 6794.06 6675.81
Sme SC[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1302.06-11.89 -0.90 1313.95 1320.79 1323.71 1300.58
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1846.27-19.58 -1.05 1865.85 1874.27 1877.86 1841.69
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~