®eæ{-Gleej
31/03/2020 03:36:06 PM
®eæ{-Gleej
ûegHe®e{}s}sGlej}s}s efmLejSkegÀCe
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme255030
S3611002463
yeer65928529973
Dev³e656929163
kegÀue1085454601599
efveoxµeebkeÀ
efveoxµeebkeÀyeboyeo}yeo} (%)ceeieer} yeboKeg}ekeÀcee}efkeÀceeve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme29468.491028.17 3.62 28440.32 29294.94 29770.88 28667.36
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe10569.93256.95 2.49 10312.98 10435.25 10584.24 10352.21
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe9608.92277.98 2.98 9330.94 9414.89 9639.90 9411.46
SmeSv[Heer yeerSmeF& -1008668.98313.42 3.75 8355.56 8594.25 8742.73 8425.00
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2003609.83126.41 3.63 3483.42 3576.42 3635.50 3511.05
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50011098.23383.45 3.58 10714.78 10986.32 11170.57 10803.18
Sme SB[ Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5022693.35853.07 3.91 21840.28 22336.84 22753.08 21960.09
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme2034.6559.72 3.02 1974.93 2033.35 2047.20 1990.71
FvJnsmìceWì mì^@ìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 1387.5449.96 3.74 1337.58 1376.45 1399.76 1348.90
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees4449.4888.28 2.02 4361.20 4460.94 4495.01 4406.50
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees1364.45-28.84 -2.07 1393.29 1393.29 1397.25 1363.31
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-303202.54111.84 3.62 3090.70 3457.36 3513.53 3184.88
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-1001187.1142.96 3.75 1144.15 1278.05 1300.13 1181.85
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-200795.5527.89 3.63 767.66 855.94 870.08 792.58
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme10020.85803.83 8.72 9217.02 9404.99 10077.19 9343.86
SmeSv[heer yeerSmeF& Svepeea3650.13265.51 7.84 3384.62 3492.95 3694.81 3439.47
Sme SC[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme885.7448.94 5.85 836.80 851.40 888.96 848.57
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme336.6118.54 5.83 318.07 326.80 337.53 321.79
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme10254.89557.68 5.75 9697.21 9871.96 10281.83 9775.36
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme155.438.31 5.65 147.12 149.72 156.07 149.45
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg4460.07229.24 5.42 4230.83 4320.70 4475.62 4281.24
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue5713.28290.67 5.36 5422.61 5538.23 5765.20 5535.87
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue303.6614.86 5.15 288.80 295.29 305.01 292.12
SmeSv[heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme2121.0796.00 4.74 2025.07 2072.68 2130.73 2047.72
SmeSv[heer yeerSmeF& yesefmekeÀ ceìsefj³eume1852.2581.07 4.58 1771.18 1801.53 1856.08 1796.54
SmeSv[heer yeerSmeF& yesefmekeÀ ceìsefj³eume601.2923.73 4.11 577.56 588.97 604.78 582.54
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe3307.13121.21 3.80 3185.92 3278.99 3336.07 3213.60
SmeSv[heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe3152.37115.21 3.79 3037.16 3123.79 3179.36 3063.16
SmeSv[heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme 509000.99323.42 3.73 8677.57 8933.26 9086.11 8753.12
SmeSv[heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme 50688.6923.97 3.61 664.72 677.06 690.37 669.80
SmeSv[heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme 503403.40118.08 3.59 3285.32 3371.91 3427.07 3311.53
SmeSv[heer yeerSmeF& DeesuekewÀhe3143.91108.43 3.57 3035.48 3111.66 3164.07 3060.90
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe1316.2145.13 3.55 1271.08 1296.05 1323.57 1278.12
SmeSv[heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe135.134.52 3.46 130.61 134.49 136.41 131.76
Sme SC[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme115.753.86 3.45 111.89 113.98 116.21 112.47
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej12148.57395.20 3.36 11753.37 11992.18 12195.65 11883.16
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej1335.6242.42 3.28 1293.20 1300.70 1339.03 1300.57
SmeSv[heer yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme1811.8152.65 2.99 1759.16 1779.31 1820.14 1767.43
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer12842.72369.28 2.96 12473.44 12812.43 13037.76 12607.85
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ6403.40176.46 2.83 6226.94 6390.96 6496.17 6282.70
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ632.8817.18 2.79 615.70 632.09 637.32 619.61
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ2513.8063.70 2.60 2450.10 2476.65 2519.85 2466.43
SmeSv[heer yeerSmeF& ìsefuekeÀe@ce971.6124.41 2.58 947.20 964.84 985.96 939.86
SmeSv[heer yeerSmeF& HeÀeFveebme4299.86107.38 2.56 4192.48 4325.46 4348.60 4208.82
SmeSv[heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme4480.64110.77 2.53 4369.87 4437.79 4490.49 4370.24
SmeSv[heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume1867.1745.91 2.52 1821.26 1850.84 1871.75 1830.07
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej1377.9533.11 2.46 1344.84 1372.88 1385.93 1353.07
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej3428.8178.49 2.34 3350.32 3393.02 3437.60 3364.16
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme22050.02426.90 1.97 21623.12 22344.51 22417.39 21654.28
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer1353.6526.04 1.96 1327.61 1356.80 1361.83 1327.03
SmeSv[heer yeerSmeF& kebÀP³egcej ef[m¬esÀMevesjer ieg[dme Sv[ mee|Jemesme2566.3047.07 1.87 2519.23 2572.02 2580.63 2522.59
kebÀp³egcej [îegjsyeume19362.96312.89 1.64 19050.07 19267.24 19568.76 18977.32
kebÀp³egcej [îegjsyeume536.307.25 1.37 529.05 542.08 543.26 526.09
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer10979.45145.23 1.34 10834.22 11045.90 11077.61 10783.60
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes10746.15133.01 1.25 10613.14 10931.57 10981.47 10529.53
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes7426.6917.98 0.24 7408.71 7632.88 7632.88 7307.72
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~