®eæ{-Gleej
18/06/2024 11:44:50 AM
®eæ{-Gleej
ûegHe®e{}s}sGlej}s}s efmLejSkegÀCe
yeerSmeF& mesvmeskeÌme1911030
S3963163715
yeer659506131178
Dev³e24723331511
kegÀue13021055472404
efveoxµeebkeÀ
efveoxµeebkeÀyeboyeo}yeo} (%)ceeieer} yeboKeg}ekeÀcee}efkeÀceeve
yeerSmeF& mesvmeskeÌme77262.65269.88 0.35 76992.77 77235.31 77366.77 77071.44
yeerSmeF& efce[kewÀHe46212.36153.60 0.33 46058.76 46259.61 46278.53 46048.66
yeerSmeF& mceesuekewÀHe51593.51393.52 0.77 51199.99 51527.67 51758.97 51351.92
yeerSmeF& -10025008.7188.59 0.36 24920.12 25017.38 25046.36 24958.58
yeerSmeF& -20010975.7136.68 0.34 10939.03 10982.34 10991.65 10955.28
yeerSmeF& -50035242.24143.05 0.41 35099.19 35248.66 35274.93 35161.29
yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5082014.65339.63 0.42 81675.02 82160.41 82174.07 81769.26
memìsvesefyeefueìer
yeerSmeF& ûeerveskeÌme7238.0948.64 0.68 7189.45 7228.74 7252.24 7225.16
FvJnsmìceWì mì^@ìspeer
yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 4071.0213.83 0.34 4057.19 4073.58 4077.92 4064.29
yeerSmeF& DeeF&HeerDees15059.49210.58 1.42 14848.91 14916.79 15063.14 14916.53
yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees88025.911024.13 1.18 87001.78 88384.87 89412.46 87522.84
yeerSmeF& [e@ueskeÌme-307592.1426.62 0.35 7565.52 7589.37 7602.29 7573.26
yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2002187.097.33 0.34 2179.76 2188.41 2190.27 2183.02
meskeÌìjue met®ekeÀ
kebÀp³egcej [îegjsyeume60341.40850.92 1.43 59490.48 59745.42 60475.54 59642.27
yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme4280.1447.36 1.12 4232.78 4280.31 4290.84 4255.52
yeerSmeF& ³egefìefueìerpe6245.9657.83 0.93 6188.13 6231.24 6253.30 6210.61
yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume15871.85143.85 0.91 15728.00 15882.53 15930.85 15803.88
yeerSmeF& HeerSme³eg21574.12188.57 0.88 21385.55 21578.19 21620.26 21461.12
yeerSmeF& meerpeer73870.56614.84 0.84 73255.72 74137.49 74179.03 73622.88
yeerSmeF& meerpeer6860.4053.12 0.78 6807.28 6853.20 6872.05 6821.48
yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme7716.2957.46 0.75 7658.83 7708.68 7724.67 7669.98
yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme1547.3511.35 0.74 1536.00 1552.87 1553.20 1541.26
yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer35749.86243.79 0.69 35506.07 35597.76 35811.23 35590.78
yeerSmeF& Hee@Jej7955.2654.10 0.68 7901.16 7963.90 7968.74 7915.29
yeerSmeF& Hee@Jej9990.8565.86 0.66 9924.99 9973.99 10016.13 9960.37
yeerSmeF& Hee@Jej17945.70109.78 0.62 17835.92 17865.94 17949.94 17786.18
yeerSmeF& efj³euìer8873.7153.20 0.60 8820.51 8871.54 8931.86 8821.77
yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme57186.00321.23 0.56 56864.77 57020.55 57214.62 56739.39
yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme661.733.67 0.56 658.06 663.53 665.55 658.50
yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme8991.4049.86 0.56 8941.54 9004.27 9006.79 8952.61
yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme11905.7866.17 0.56 11839.61 11896.08 11917.17 11855.24
yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme11110.7457.24 0.52 11053.50 11081.12 11113.52 11035.31
yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme15700.6071.23 0.46 15629.37 15689.53 15711.41 15636.03
yeerSmeF& DeesuekewÀhe10284.7243.58 0.43 10241.14 10286.06 10293.06 10262.54
yeerSmeF& DeesuekewÀhe2261.389.28 0.41 2252.10 2271.68 2272.74 2256.02
yeerSmeF& DeesuekewÀhe1052.754.24 0.40 1048.51 1054.50 1055.38 1051.28
yeerSmeF& DeesuekewÀhe1397.845.40 0.39 1392.44 1396.37 1399.62 1391.24
yeerSmeF& ìskeÀ16660.6760.82 0.37 16599.85 16649.35 16721.74 16638.06
yeerSmeF& ìskeÀ10437.5338.51 0.37 10399.02 10440.72 10451.40 10415.60
yeerSmeF& ueepe&kewÀhe9281.8533.25 0.36 9248.60 9284.42 9297.07 9264.25
yeerSmeF& ueepe&kewÀhe8923.2930.87 0.35 8892.42 8928.47 8938.83 8908.02
yeerSmeF& mesvmeskeÌme 5024768.7884.76 0.34 24684.02 24768.97 24808.21 24723.67
yeerSmeF& Dee@ìes58525.79188.07 0.32 58337.72 58625.18 58878.83 58430.79
yeerSmeF& Dee@ìes391.431.11 0.28 390.32 391.39 392.28 390.83
yeerSmeF& Dee@ìes2982.216.91 0.23 2975.30 2990.46 3018.52 2979.09
yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme1064.571.89 0.18 1062.68 1067.54 1068.50 1063.90
yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme20749.9734.98 0.17 20714.99 20737.89 20807.66 20715.78
yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme1960.753.30 0.17 1957.45 1964.03 1967.97 1956.82
yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme16469.1921.84 0.13 16447.35 16510.07 16517.00 16396.03
yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme974.710.91 0.09 973.80 978.65 979.57 970.70
yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme29623.6612.39 0.04 29611.27 29927.66 29927.66 29517.24
yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme7602.251.10 0.01 7601.15 7625.99 7649.63 7580.05
yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme1807.950.22 0.01 1807.73 1808.85 1812.52 1806.97
yeerSmeF& Svepeea12692.86-2.86 -0.02 12695.72 12802.84 12810.36 12654.78
yeerSmeF& cesìue33580.65-15.76 -0.05 33596.41 33676.36 33820.13 33490.43
yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej37093.20-211.56 -0.57 37304.76 37369.55 37388.62 37013.55
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~