yeerSmeF& ĎeeefÁe#eCe mebmLee (ý^sveeRie Fbefmýýţegý)
yeerSmeF&ves efJe╩e yeepeejele DeeHe}s JewÁeer ţeHegCe& mLeeve efvecee&Ce kes└}s}s Deens. HebOeje Je<ee&HetJeeA yeerSmeF&ves mLeeHeve kes└}suţee ĎeeefÁe#eCe mebmLesves Deelee Yeejlee«│ee DeLe&#es$eele Je ÁesDejyeepeejele Deűesmej mebmLee cnCegve veebJe ke└ceeJe}s}b Deens. yeerýerDee│e cnCegve DeesUKeuţee peeCeeN│ee yeerSmeF& ý^sveeRie Fvmýerýţegý}e osÁeYejeleer} Deveske└ efJe╩e mebmLee«es Hee■yeU Deens. │ee mebmLes«eer }eske└efĎe│elee Jee{les Deens. Heer. pes. ýe@Jej«│ee 18J│ee Je 19J│ee cepeuţeebJej 50 Deemeve #eceles«es Del│eeOegefveke└ /    cee@[ve& meýeaefHe└kes└Áeve meWýj Deens p│eeceO│es ýerSHe└ýer cee@veerýj DeeefCe ef}bke╠me Jne│ejme Íe└er Dee@Hejsefýbie H}@ýHe└e@ce& Fl│eeefo megefJeOee Deensle. │ee efÁeJee│e yeerýerDee│eke└[s Skeg└Ce 160 peCeeb«eer J│eJemLee Deme}s}s 3 Jeie& GHe}yOe Deensle. ĎeefÁe#eCeeLeeAmee■er ke└e@cH│egýj }@ye, ke└e@vHe└jvme ne@}, Jee«evee}│e DeeefCe Yeespevee}│e osKeer} Deens.

yeerýerDee│e leHex└ meO│ee 36 efJe<e│e Dee│eesefpele kes└}s peeleele. meeOeejCeHeCes Ske└e Je<ee&le efJeefJeOe ke└esme&«│ee ceeO│eceeletve 183 ĎeefÁe#eCe ke└e│e&e└ce Dee│eesefpele kes└}s peeleele. p│eele 6500 Hes#ee DeefOeke└ J│eeqke╠le menYeeieer nesleele. DeÁee ĎeefÁe#eCe ke└e│e&e└ceemee■er oef#eCe DeeefÁe│ee, ceO│e HetJe& lemeb«e DeÍe└erke└ve osÁeebceOegve ĎeefÁe#eCeeLeea │esleele. oef#eCe DeeefÁe│eeleer} Jee{l│ee efJe╩eer│e #es$eeleer} iejpee YeeieJeC│eemee■er DeeefCe l│ee▄ejs oef#eCe DeeefÁe│eeleer} Ske└ DeűeCeer Áew#eefCeke└ mebmLee cnCegve yeerDee│eýer«eer Jeeý«ee} megę Deens.

yeerýerDee│eves pecevee}e} yepeepe Fvmýerýţegý Dee@He└ ce@vewpeceWý mý[erpe«│ee men│eesieeves ke@└Heerý} ceekex└ý │ee efJe<e│eeJej meýeaefHe└kes└ý ke└esme& megę kes└}e Deens. pees Yeejleer│e efJe╩e #es$eele «eebie}e«e }eske└efĎe│e Deensle. ke└esCeerner HeoJeerOej, mýe@ke└ye┤eske└j, meye-ye┤eske└j, FveJnsmýceWý me}┴eieej, Heesý&He└esef}│ees ce@vespej, ef[Hee@efPeýjer, [erHeer, yeBke└, efJecee keb└Hev│ee, c│eg«│egDe} Heb└[, ke└mýesef[│eve, eqke╠}│eefjbie neTmesme, efJe╩e mebmLeeleer} J│eeJemeeef│eke└ DeeCeer J│eJemLeeHeve Áee­ee«es efJeđeeLeea ne DeY│eemee└ce ke└¬ Áeke└leele.

yeerSmeF& Fvmýerýţegý«│ee mebHeke└e&mee■er / He$eJ│eJenejemee■er He╩ee
yeerSmeF& ý^sefvebie Fvmýerýţegý,
yeerSmeF& efueefceìs[.
Heer.pes.ýe@Jeme&, 18 Jee cepe}e,
oueeue mý^erý, cegbyeF& - 400001
ogjOJeveer Če└ceebke└Ű 22721126 / 27 / 1233, He@└ke╠meŰ : 227232250
Ske╠meýWMeve : 8303, 8184, 8464
F&cesue :Training@bseindia.com

DeefOeke└ ceenerleer Fbűepeer mebkes└lemLeUeJej GHe}yOe Deens.
BACK