meeF&ý ce@He
ÁesDejyeepeej DeeHeuţeemee■er veJeerve Deens ke└e? iegbleJeCegke└oej cnCegve ce}e ke└esCeleer ceeefnleer nJeer Deens?
ÁesDejyeepeejeyeeyele«eer ceeefnleer

yeerSmeF&yeeyele«eer ceeefnleer

ke└e│e ke└jeJes, ke└e│e ke└¬ ve│es

iegbleJeCegke└oejeb«es DeefOeke└ej

yeepeejeyeeyele«eer ceeefnleer keb└Heveeryeeyele ceeefnleer
ÁesDeme&«es YeeJe nJes Deensle?

yeepeejeleer} ceeieer} G}e{e}eryeeyele

keb└Heveeryeeyele DeefOeke└ ceeefnleer
JeejbJeej efJe«eej}s peeCeejs ĎeÁve meJe&meeOeejCe ceeefnleer
meJe&meeOeejCe ĎeÁve ye┤eTPej«eer keb└He@ýsefye}erýer

He└eF&} [eGve}es[ ke└je

`peeJee' mČe└erHý ke└mes JeeHeje}
ÁesDejyeepeejemebyebOeer ceeefnleer
ÁesDejyeepeej ne ÁesDej-efmeke╠│egefjýerpe«│ee Kejsoer-efJeČe└er«│ee J│eJenejemee■er Deens. p│eele Feqke╠Jeýer, SHe└ De@C[ Dees ([sefjJnsýerJnpe), [syý FvmýŽceWý DeeCeer ke└e@Heexjsý yee@C[dme ý^sef[bie«es J│eJenej nesleele. ÁesDejyeepeejeleer} efJeefJeOe Ieýke└eb«│eeyeeyeleerle DeefOeke└ ceeefnleer IesC│eemee■er `iegbleJeCegke└oej ceb«e' Jej `eqke╠}ke└' ke└je, p│eele meJe& Ieýke└eb«eer mebHegCe& ceeefnleer osC│eele Dee}s}er Deens.
iegbleJeCegke└oej ceb«e


yeerSmeF&ye╬}«eer ceeefnleer
yeerSmeF& efueefceìs[ ns Yeejleeleer} ĎecegKe mýe@ke└ Ske╠me«eWpe Deens. ke└ceerle ke└ceer Ke«ee&le meewos ke└jlee │esles. yeerSmeF& Jesyeske╠me (Fbýjvesý ý^sef[bie), yeemkes└ý ý^sef[bie Fl│eeefo meejKes ceefuýĎee@[ke╠ýdme DeeCeer efJeefJeOe mesJee Deensle p│ee yeerSmeF&Jej ý^sef[bie ke└jC│eecegUs efceUg Áeke└leele. yeerSmeF&, yeepeejeleer} menYeeieerlee efÁe#eCe osC│eemee■er, ceeie&oÁe&ve Je ĎeÁeer#eCe osC│eemee■er efJeefJeOe Ďeke└ej«es ĎeefÁe#eCe ke└e│e&Če└cener Dee│eesefpele ke└jles. DeefOeke└ ceeefnleermee■er `eqke╠}ke└' ke└je.
yeerSmeF& mebyebefOele
efJeefJeOe mesJee


iegbleJeCegke└oej cnCegve ce}e ke└e│e peeCegve I│ee│e}e nJeb?
iegbleJeCegke└oejebveer ÁesDejyeepeejele ĎeJesÁe ke└jC│eeHegJeea ke└ener cen╩Jee«│ee yeeyeer mecepegve I│ee│e}e nJ│eele. pees iegbleJeCegke└oej meeJeOeHeCes │ee yeeyeer }#eele IesF&} l│ee}e ÁesDejyeepeejeleer} mebYeeJ│e mecem│ee ýeUCeb peceg Áekes└}. `iegbleJeCegke└oejebmee■er ceeie&oÁe&ve' │ee efJeYeeieele Heener}sle lej DeeHeuţee}e │ee efJe<e│ee«eer DeefOeke└ ceeefnleer efceUg Áeke└les.
iegbleJeCegke└oejebmee■er ceb«e

ÁesDeme&«es meewos-ý^sef[bie«│eeJesUs ke└esCeleer ceeefnleer efceUg Áeke└les?
mesvmeske╠me eqmČe└He S, yeer DeeefCe Dev│e ieýeb«│ee ÁesDeme& ceO│es meJee&efOeke└ Jee{ DeeefCe Ieý DemeCeeN│ee efveJe[ke└ mene keb└Hev│eeb«│ee ÁesDeme&ye╬}«eer ceeefnleer efceUg Áeke└les. p│ee▄ejs ceekex└ý ý^sC[ (ke└})«ee Deboepe │esT Áeke└lees.
DeefOeke└ ceeefnleermee■er `eqke╠}ke└' ke└je
yeepeejeleer} ■Uke└ yeeyeer / yeepeeje«ee ke└}

iegbleJeCegke└oejebvee mebYe┤ceele ýeke└Ceejs ĎeÁve
pesJneb iegbleJeCegke└oej J│eJenej ke└jC│eemee■er le│eej nesleele, lesJne l│eeb«│ee ceveeble Deveske└ Áebke└e-ĎeÁve le│eej nesleele. ke└ebner ĎeÁveebveer les mebYe┤ceele He[leele. iegbleJeCegke└oejeb«│ee ceveeble JeejbJeej │esCeeN│ee DeÁee ke└ebner ĎeÁveeb«eer G╩ejs Deecner `meeceev│e ĎeÁve' │ee efJeYeeieele efo}er Deens. Deele Feqke╠Jeýer ÁesDej, c│eg«│egDe} Heb└[, ef[Hee@efPeýjer, [syý, [sefjJnsýerJnpe DeeefCe Flej efJe<e│eebyeeyele ceeefnleer efo}s}er Deens.
iegbleJeCegke└oejeb«ee ceb«e


ÁesDeme&«es YeeJe Hene│e«es Deensle ke└eb?
yeerSmeF&Jejer} «ee}t meewđeebyeeyele«eer leepeer ceeefnleer `ÁesDej YeeJe' │ee efJeYeeieele efceUs}. p│eele l│ee mČe└erHe«eer yeeJeVe Dee■Je[ţeeleer} meJee&efOeke└ Je meJee&le ke└ceer efkeb└cele Heenlee │esF}. ner ceeefnleer legcneb}e mČe└erHe ke└es[ efkeb└Jee keb└Heveer«│ee veebJee«eer ke└ceerle ke└ceer leerve De#ejs ef}efnuţeeJej efceUg Áekes└}. DeefOeke└ ceeefnleermee■er `eqke╠}ke└' ke└je.
ÁesDej YeeJe


keb└Heveeryeeyele DeefOeke└ ceeefnleer
keb└Heveer«es efveke└e}, Iees<eCee Flej leHeÁeer}Jeej ceeefnleer `ÁesDej YeeJe' │ee efJeYeeieele Heenlee │esF&}.
ÁesDej YeeJe


meJe&meeOeejCe ceeefnleer

ye┤eTPej keb└He@ýerefye}erýer
│ee mebkes└lemLeUe}e Fbýjvesý Ske╠meH}esjj (Dee│e-F&) 5.0 DeeCeer 800 Heý 600 efHeke╠mes}ves Heenlee │esF&}.

He└eF&} [eTve}es[ ke└jC│eemee■er
meJe& He└eF&ume efPeHe Je Heer[erSHe└ Ďeke└ejele GHe}yOe Deensle. JeejbJeej He└eF&}er HeenC│eemee■er efPeHe He└eF&} GlejJeC│ee«eer DeeJeÁ│eke└lee Deens. Heer[erSHe└ ke└efjlee Heer[erSHe└ De@[e@ye De@Če└esye@ý efj[j«eer iejpe Deens.

peeJee mČe└erHý ke└mes JeeHeje}
ke└ebner efJeYeeieele `cesvetpe' mee■er `peeJee' JeeHej}s}s Deens. l│eeleer} ceeefnleer HeenC│eemee■er peeJee mČe└erHý JeeHejCes pe¬jer«es Deens.