keÀecekeÀepeele DeekeÀeqmcekeÀ PesHe
24/01/2020 4:00:00 PM
µesDeme&®eer mebK³eeYeeJe
efmeke̳egefjìer keÀes[efmeke̳egefjìerDeepe®es J³eJenej oesve
DeeþJe[îeeb®eer mejemejer
Je=ef× iegCeebkeÀyeboyeo}
532700SbìjìsveceWì vesìJeke&À (Fbef[³ee) ef}.4,08,67741,1749.93250.75-0.18 %
541988AAVAS3,08,30132,0339.621,951.00-2.43 %
531599SHeÀ[ermeer4,35,45948,1299.05229.751.35 %
500027Delegue33,7884,1558.134,599.604.93 %
509874Meeefueceej HeWìdme4,80,86261,0707.87104.5510.28 %
540064FRETAIL13,46,3971,89,5717.10334.10-1.87 %
500135Smmesue ÒeesHe@keÀ94,23213,2847.09184.704.85 %
533573APLLTD9,07,7901,31,6806.89590.200.03 %
500147meerSceDee³e SHeÀHeerF& 13,9362,1776.40995.655.34 %
532749Dee@uekeÀeieex i}esye} }esefpeefmìkeÌme ef}.3,16,13651,0456.19112.258.09 %
533398MUTHOOTFIN2,35,15038,8496.05752.15-1.07 %
540565INDIGRID2,19,42938,7835.6696.660.13 %
523694SHkeÀesìskeÌme Fb[mì^erpe78,31315,7124.98167.102.45 %
590086ORISSAMINE19,3583,9914.851,666.1511.98 %
532370jecekeÀes efmeefmìcme92,36019,4044.76208.3011.48 %
532814Fbef[³eve yeBkeÀ6,76,6301,50,3224.50105.300.81 %
500495SmkeÀe@sì&dme 5,30,0981,18,8274.46724.101.59 %
542066ADANIGAS12,54,5902,89,7524.33175.301.42 %
500260ceêeme efmeceWìdme 91,16521,2584.29868.301.17 %
540545BGJL4,55,4001,12,3714.0540.002.56 %
532767iee³e$eer ÒeespeskeÌìdme ef}.8,52,8352,19,4223.8969.65-4.98 %
505255peerSceSce HeÀes[uej 22,5315,9163.812,529.1517.19 %
532538Deuì^eìskeÀ efmeceWì ef}.58,63115,4923.784,641.052.47 %
517334ceojmeve megefce17,12,5304,88,2683.51144.852.91 %
532395De@keÌmeerme-Dee³eìerDe@C[ìer1,98,52857,2713.4774.10-1.40 %
533146DLINKINDIA1,12,13333,1403.38122.855.91 %
541179ISEC1,45,05444,1733.28472.406.72 %
522113efìcekesÀve Fbef[³ee11,2253,4933.21987.302.97 %
540005LTI2,31,37275,4463.071,956.651.25 %
540611AUBANK2,60,94586,8293.011,073.2010.10 %
507410Jeeue®eboveiej3,31,0961,10,7992.9972.805.13 %
540902AMBER13,2104,4912.941,367.600.19 %
532790leeve}e meesuîegµevme ef}.1,30,17644,3372.9474.10-2.18 %
500043yeeìe Fbef[³ee59,37020,3652.921,847.302.59 %
506642meeOevee vee³eì^eskesÀce1,13,95641,5702.74210.7519.98 %
532839ef[µe ìerJner Fbef[³ee ef}.1,12,42,71941,40,8122.7214.282.00 %
539844EQUITAS4,23,9041,60,0462.65110.454.59 %
540173PNBHOUSING3,11,4881,21,7552.56482.55-11.02 %
532523yee³eeskeÀe@ve ef}.3,53,2371,39,2682.54294.450.08 %
505533OeveÒe³eesie1,06,28442,8952.48441.204.72 %
539874UJJIVAN1,52,71462,2202.45363.304.98 %
541770CREDITACC13,9355,7252.43838.853.34 %
500690iegpejele mìsì HeÀefì&uee³ePeme&2,55,4581,07,0022.3994.354.08 %
540767NAM-INDIA2,52,3971,06,3622.37359.753.78 %
500209FvHeÀesefmeme7,13,9303,06,0372.33782.95-0.20 %
500425Debyegpee efmeceWìdme 9,27,7603,98,2442.33215.850.98 %
532880DeesceskeÌme ef}.2,08,56989,8972.32155.400.26 %
501425yee@cyes yecee& ì^sef[bie 17,3267,4952.311,198.105.08 %
532939efjuee³evme Hee@Jej ef}.3,68,68,5871,59,96,5052.302.07-4.61 %
500550efmecesvme 53,10823,3152.281,624.502.59 %
533150GODREJPROP54,14723,9672.261,056.103.54 %
540755GICRE93,91342,0572.23265.954.27 %
512070³egvee³eìs[ HeÀe@mHeÀjme2,76,9071,27,8552.17543.250.20 %
540699DIXON5,4532,5402.154,197.050.30 %
500670iegpejele vece&oe Jn@ueer2,66,3711,24,6752.14208.051.66 %
500830keÀesueiesì HeeceesefueJn58,92628,7942.051,513.951.66 %
532865cesIeceeveer Dee@jie@efvekeÌme ef}.2,95,2661,44,9782.0465.204.57 %
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~