keÀecekeÀepeele DeekeÀeqmcekeÀ PesHe
02/12/2020 11:20:08 AM
µesDeme&®eer mebK³eeYeeJe
efmeke̳egefjìer keÀes[efmeke̳egefjìerDeepe®es J³eJenej oesve
DeeþJe[îeeb®eer mejemejer
Je=ef× iegCeebkeÀyeboyeo}
534816INFRATEL8,02,28,2158,75,79591.61215.950.00 %
532541SveDee³eDee³eìer ìskeÌvee@uee@peerpe ef}.2,39,14413,24118.062,456.600.07 %
530011ceBieueesj kesÀefcekeÀume14,94,1011,88,7967.9143.154.35 %
520073jesvekeÀ Dee@ìesceesefìJn1,20,35019,1016.30143.1016.44 %
524280keÀesHejCe2,13,93442,2405.06134.554.42 %
500235keÀu³eeCeer mìerume 54,64612,5864.34255.006.47 %
526987Gpee& iueesyeue45,29,35211,40,8563.973.894.85 %
517300iegpejele Fb[mì^erpe1,94,69554,2263.5982.003.93 %
532234ve@Meveue De@u³etefceefve³ece46,89,82313,42,1743.4942.807.67 %
500404meveHeÌue@ie Dee³eve&3,24,39993,4443.4760.107.80 %
542760SWSOLAR61,25117,8603.43248.359.65 %
503100efHeÀefvekeÌme efceume 35,42112,2472.89775.8012.51 %
530001iegpejele DeukeÀueerpe30,01810,7512.79338.952.49 %
513434ìeìe cesìeefuekeÌme41,07615,1092.72622.000.64 %
513010ìeìe mHee@vpe54,72622,6772.41562.856.89 %
533286MOIL93,66241,9452.23133.505.41 %
532348metyeskeÌme61,25,71227,68,3962.2130.9512.96 %
532301ìeìe keÀe@HeÀer1,65,95876,1122.18107.451.66 %
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~