keÀecekeÀepeele DeekeÀeqmcekeÀ PesHe
27/07/2021 4:00:00 PM
µesDeme&®eer mebK³eeYeeJe
efmeke̳egefjìer keÀes[efmeke̳egefjìerDeepe®es J³eJenej oesve
DeeþJe[îeeb®eer mejemejer
Je=ef× iegCeebkeÀyeboyeo}
500674DeJnssefvìme HeÀecee& 33,70177643.437,959.90-0.30 %
500940efHeÀveesueskeÌme Fb[mì^erpe27,49,60480,59134.12174.75-0.82 %
524818[e³eve@efcekeÀ Fb[mì^erpe6,25,63818,95133.01106.70-4.99 %
532983DeejHeerpeer }eFHeÀ mee³evmesme ef}.70,8522,85624.81506.809.29 %
532230yeWieeue ìer2,04,60410,60319.3081.5019.24 %
532706Dee³evee@keÌme }spej ef}.3,69,35620,52318.00320.655.86 %
532486HeeskeÀCee&2,24,73614,04716.00394.857.30 %
533320JUBLINDS1,84,57012,12115.23422.9510.00 %
516016Þes³eebme Fb[mì^erpe1,40,3929,56514.68139.1019.97 %
513353keÀesef®eve efcevejue2,24,15016,01214.00178.7513.49 %
500124[e@. js·erpe ue@yeesjsìjerpe2,36,54817,99613.144,844.35-10.44 %
532626Hee@v[er Dee@keÌmeeF&[ DeBb[ kesÀefcekeÀume ef}.2,12,91517,71212.02428.2519.99 %
542602EMBASSY1,70,60014,26711.96356.551.00 %
514354Òeerefce³ej Hee@efueefHeÀuce1,77,81616,03011.09107.4017.96 %
533573APLLTD2,82,88026,80510.55807.10-11.38 %
517506ìerìerkesÀ Òesefmìpe5,12949010.479,186.15-0.53 %
505010Dee@ìesceesefìJn SkeÌmeume40,1273,91410.251,498.406.45 %
523229Yeejle meerìdme5,48,66954,53810.0695.204.10 %
532259DeHeej Fb[mì^erpe1,54,61715,38110.05658.357.79 %
500166ieg[efjkeÀ ûegHe 5,39,30356,8049.49333.9513.41 %
500570ìeìe ceesìme& 1,43,70,41915,37,9719.34291.30-0.61 %
519359Hetvee oeue3,18,89136,8378.6679.3019.25 %
513216GÊece ieeuJee35,54,9224,10,2748.665.03-3.08 %
526807efmeceskeÀ27,2493,1808.57537.203.56 %
541929SGIL2,22,00026,0008.54171.1014.07 %
509675nwêeyeeo Fb[mì^erpe14,3211,6968.445,354.0010.74 %
502090meeiej efmeceWìdme 89,32910,7148.341,363.205.90 %
519295yeebefyevees De@ûees2,68,38932,2348.33406.1518.34 %
511243®eesueeceb[uece9,21,3451,23,3337.47484.10-1.66 %
530129veeFue41,9305,6177.46641.2012.20 %
504959mìesJesme Fb[mì^erpe6,7819197.382,783.854.91 %
530365DeesefjSbì efmejeefcekeÌme61,8018,4767.29369.30-13.02 %
526173Sv[¦ ³etue36,63,3855,04,6977.2631.509.95 %
506248SceeF&vme De@C[ HueeefmìmeeF&Peme&6,01,19485,9417.00141.2011.31 %
513269ceeve Fb[mì^erpe6,01,98288,2766.82142.1510.54 %
532889kesÀ.Heer.Deej. efce} ef}.29,9474,4056.802,002.257.11 %
590071megbojce HeÀe³eveevme ef}.4,8687196.772,649.306.76 %
512068[skeÌkeÀve ieesu[9,15,4571,35,6376.7523.30-4.90 %
505358mkeÀeHeÀnesmì& Fbefpeefve³eefjbie8,28,8961,24,3186.6764.453.70 %
538268WONDERLA1,93,29228,9836.67243.45-0.53 %
512626Dee@jefyeì SkeÌmeHeesì&dme1,99,30830,0786.6389.353.59 %
532934efHe´efmepeve HeeFHme DeB[ ÒeesHeÀeFume kebÀHeveer ef}.84,11912,8446.55317.5015.06 %
500159iueesyeue yees[&me 2,21,50034,4056.44111.9519.99 %
500120[e³eeceeF&vme De@C[ kesÀefce.99,93115,6756.38315.657.66 %
540124GNA2,09,52432,8866.37635.8015.31 %
530961efJekeÀeme iueesyeueJeve7,30,29,5521,16,13,0186.292.444.72 %
539519MAYUKH5,35,04786,1056.2133.905.28 %
500680HeÀe³ePej 19,9983,3545.966,006.855.93 %
502175meewjeä^ efmeceWì6,61,9691,11,3695.94104.657.55 %
524444peue ner Hee@Jej29,65,5025,18,4405.7222.254.46 %
509631S®eF&peer 43,6747,7945.602,297.853.10 %
524558v³etueB[ ue@yeesjsìefjpe13,0972,4135.432,031.65-2.33 %
542724EARUM1,17,00022,5005.2095.204.96 %
541403DOLLAR44,4698,5835.18318.05-0.17 %
512131efmeivesì DeesJnjmeerpe2,20,56942,7715.1664.159.94 %
509715pe³e Þeer ìer6,80,0291,31,9395.15139.4514.59 %
504093He@veemee@efvekeÀ Svepeea71,01214,1845.01305.457.55 %
533552RUPA1,13,73522,8914.97503.055.20 %
532654ce@keÀefueDees[ jmes} Fbef[³ee ef}.4,16,74384,2714.9531.654.98 %
500260ceêeme efmeceWìdme 1,77,45936,4284.871,060.20-5.60 %
500298ve@Meveue He@je@keÌmeeF&[54,89111,6354.722,321.401.79 %
538890MKEXIM3,08,18965,5154.7079.75-3.92 %
538566APOLLOTRI2,02,85443,7584.641,564.605.12 %
507488peerSce ye´gJejerpe 27,2895,9584.58591.40-2.70 %
538666SHARDACROP65,22114,7034.44350.901.80 %
524000ce@icee efHeÀvekeÀe@He&2,16,59949,7894.35167.005.00 %
532301ìeìe keÀe@HeÀer18,20,6384,18,1704.35235.409.01 %
524742ke@ÀeqHueve Hee@F¥ì3,42,26780,9034.23907.40-4.04 %
500126ceke&À 6,2401,4804.225,414.25-0.68 %
540702LASA2,78,06266,4294.1973.602.87 %
590062DeebOe´ Megieme& ef}.45,16411,4223.95563.252.94 %
532637cebie}ce [^ime Sb[ Dee@jie@efvekeÌme ef}.1,63,70141,4023.95190.950.98 %
542337SPENCER10,53,9342,67,9773.93103.6010.21 %
500109ceBieueesj efjHeÀe³evejer4,90,3401,25,1823.9246.353.46 %
543278KALYANKJIL13,74,8083,54,2853.8872.00-0.21 %
500307efvejuee@ve 47,88812,4253.85300.402.56 %
507878³egefveìskeÀ 1,35,67,33235,34,6003.841.814.62 %
532503jepeeHe}e³ece efceume ef}.76,02019,7863.841,276.257.88 %
531508SJnjs[er Fb[mì^erpe4,98,2281,34,8393.69340.752.13 %
523301ìermeerHeerSue He@kesÀefpebie20,7665,7693.60566.301.71 %
500147meerSceDee³e SHeÀHeerF& 22,2266,2353.56880.101.34 %
531349HesveemeerDee yee³eesìskeÀ76,44421,8853.49321.55-4.33 %
532309Deuemìesce ÒeespeskeÌìdme69,84120,7003.37338.751.30 %
500250Suepeer.yeeueeef¬eÀ<Ceve1,00,85930,1873.34507.304.52 %
540395CHEMCRUX64,50019,3333.34409.95-0.47 %
502219yeesjesefmeue iueeme2,19,18065,9203.32318.704.99 %
503162efjuee³evme kesÀce1,77,15253,7073.30173.505.92 %
538772NIYOGIN2,14,83365,1153.3096.655.00 %
524109keÀeye´e SkeÌmì¦peve2,28,76270,2063.26205.15-9.59 %
532875DeueeF&[ ef[efpeìue meeqJn&mesme ef}.1,66,51551,7933.2270.804.97 %
532712efjuee³evme keÀc³egefvekesÀMevme ef}.5,86,60,0181,83,89,6873.193.25-4.97 %
532296iuesveceeke&À HeÀecee&m³etefìkeÀume3,41,6421,08,0073.16589.30-5.94 %
504614meej[e Svepeea57,13918,3053.12775.804.99 %
531746Òepe³e Fbefpeveer³eme&4,52,0091,45,7283.1023.574.99 %
532505³etkeÀes yeQkeÀ17,85,5085,84,8573.0513.801.85 %
504112vesuekeÀes 66,74022,0153.03377.353.40 %
532628Le´erDee³e FvHeÀesìskeÀ ef}.66,92,11422,28,1083.009.694.87 %
539524LALPATHLAB23,9278,0082.993,614.002.23 %
502937kesÀmeesjece Fb[mì^erpe6,70,6132,25,9502.9799.155.20 %
505714ie@efye´³eue Fbef[³ee 2,42,79281,7612.97138.108.74 %
524648Fb[es DeceeFvme3,03,5991,02,5262.96323.154.99 %
539844EQUITAS9,19,3503,11,5232.95132.256.27 %
532966efììeieæ{ Je@ievme ef}.4,90,3761,69,5272.8980.701.45 %
590086ORISSAMINE4,6801,6172.892,969.75-1.37 %
540530HUDCO9,62,5783,38,1382.8545.40-3.81 %
530201keÀuuece efmHeefvebie6,76,3502,37,7292.8521.56-4.94 %
524634De@u³etHeÌueesjeF[63,73422,4462.84272.203.81 %
500271ce@keÌme Fbef[³ee 87,79431,1822.821,123.650.54 %
500407mJejepe Fbefpevme 10,2103,6872.771,849.600.53 %
540719SBILIFE2,03,65673,7562.761,105.902.68 %
539542LUXIND16,0625,9292.714,125.70-3.46 %
519600meermeerSue Òee@[keÌìdme3,26,7411,22,3572.67483.7016.58 %
506260Devegn HeÀecee&1,24,17046,8642.65140.40-1.37 %
530001iegpejele DeukeÀueerpe1,55,77158,9812.64474.60-0.53 %
539336GUJGAS3,48,9641,34,9732.59694.70-2.92 %
511605Deefjnble keÀ@efHeìue87,73634,2022.57174.256.87 %
513377SceSceìermeer10,31,6154,02,6582.5652.9011.13 %
500052Yebmeeueer Fbefpeefve³eefjbie5,85,9722,28,5162.56189.851.47 %
519552nsefjìspe HetÀ[dme27,77010,9092.55490.805.74 %
532305Fb[-eqmJeHeÌì ue@yeesjsìjerpe6,20,5312,43,2792.55106.502.50 %
500184efnceeêer kesÀefcekeÀume34,58,50013,66,5872.5351.450.19 %
500288ceesjHesve ue@yeesjsìjerpe8,38,3183,31,8412.5368.452.62 %
509488ûe@HeÀeF&ì Fbef[³ee 1,61,59664,2152.52694.755.81 %
532636Fbef[³ee FvHeÀesueeF&ve ef}.1,05,55942,0492.51305.252.40 %
540699DIXON25,49310,1402.514,513.10-0.40 %
531213ceveHHetjce pevejue10,74,9014,31,6652.49209.558.07 %
532749Dee@uekeÀeieex i}esye} }esefpeefmìkeÌme ef}.3,85,0171,57,5882.44191.851.83 %
506022ÒekeÀeMe Fb[mì^erpe2,65,3831,08,6832.4480.053.36 %
500477DeMeeskeÀ uesueB[ 19,58,2728,03,9652.44122.450.99 %
540073BLS1,41,17558,2152.43136.802.55 %
500378efpeboeue mee@ 9,92,1784,10,8102.42142.808.30 %
532286effpeboeue mìerue16,28,4136,76,7462.41419.953.92 %
534816INDUSTOWER8,52,6923,55,2252.40223.00-0.40 %
533758APLAPOLLO33,95114,1382.401,750.808.88 %
539889PARAGMILK1,29,52654,2462.39136.40-0.94 %
523694SHkeÀesìskeÌme Fb[mì^erpe42,77017,8652.39346.501.08 %
522295kebÀvì^esue efÒevì25,52510,6842.39394.50-2.93 %
542655VIKASLIFE4,09,67,4231,74,75,0932.345.144.68 %
523323keÀesJeeF cesef[keÀue12,2725,2612.331,392.75-0.19 %
532483ke@Àveje yeBkeÀ8,43,4833,63,3262.32148.801.47 %
543243EQUITASBNK4,55,9991,96,4142.3266.154.75 %
590073Jnerume Fbef[³ee ef}.59,77925,7312.32979.508.74 %
500413Lee@ceme kegÀkeÀ1,90,97184,4002.2660.804.92 %
500223pesmeerìer 2,47,51,2131,09,79,4352.254.114.85 %
500302efHejeceue nsuLekesÀDej1,66,97474,7282.232,305.902.45 %
500730veesefmeue 5,26,8122,36,9792.22270.102.84 %
521016Fb[es keÀeGbì Fb[mì^erpe2,45,6731,10,5362.22257.903.78 %
513599efnvogmLeeve keÀe@Hej6,51,5682,94,8232.21152.752.83 %
532801kesÀeqcye´pe ìskeÌvees}e@peer SvìjÒeeFpesme ef}.1,38,61162,8472.2177.504.87 %
543064SUVENPHAR36,84016,6372.21489.35-2.15 %
506767DeukeÀeF&ue DeceeFvme41,93419,2662.184,633.905.07 %
501425yee@cyes yecee& ì^sef[bie 16,1977,4412.181,283.702.25 %
500087efmeHuee1,70,48178,3012.18913.20-3.94 %
532504veJeerve HeÌ}tje@F&ve Fbìjve@Meveue ef}.30,47014,0112.173,678.90-0.86 %
500440efnb[eukeÀes Fb[mì^erpe9,16,3814,24,7542.16417.454.38 %
517385efmebHeÀveer kebÀHeÀì&24,56111,3552.16989.70-3.08 %
530803Yeiesefj³ee [e³e37,57317,5372.14271.65-5.46 %
541195MIDHANI79,96137,7512.12189.95-4.02 %
532800Dee³eyeerSve 18 ye´e@[keÀemì ef}.11,86,7215,63,4292.1137.05-3.01 %
538896KANCHI24,61911,6792.11925.35-5.23 %
543210AARTISURF9,6554,6062.101,534.90-3.04 %
539871THYROCARE29,50414,1372.091,306.85-0.17 %
532795Jee³ej DeB[ Jee³ej}sme Fbef[³ee ef}.82,37,53139,67,9362.081.772.91 %
500304SveDee³eDee³eìer 1,30,99363,0062.08307.154.74 %
541988AAVAS3,8451,8462.082,590.10-2.18 %
542323KPIGLOBAL1,79,16387,6442.04126.709.98 %
532843HeÀesefì&me nsuLekesÀDej ef}.2,87,0131,41,5502.03254.803.35 %
532514FbêÒemLe ie@me ef}.2,37,5341,17,4202.02546.45-0.05 %
532187Fb[meFb[ yeBkeÀ2,77,8311,37,3082.02975.65-0.58 %
534369TBZ1,62,69280,9582.0189.101.95 %
506590efHeÀefueHme keÀeye&ve yue@keÀ4,23,1412,11,3392.00248.651.20 %
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~