keÀecekeÀepeele DeekeÀeqmcekeÀ PesHe
09/07/2020 3:33:58 PM
µesDeme&®eer mebK³eeYeeJe
efmeke̳egefjìer keÀes[efmeke̳egefjìerDeepe®es J³eJenej oesve
DeeþJe[îeeb®eer mejemejer
Je=ef× iegCeebkeÀyeboyeo}
513375keÀeyeexjb[ce ³egefveJnme&}9,13,8127,153127.75270.005.00 %
505192mJejepe ceePeoe 89,0344,03122.09437.207.47 %
542484ARVINDFASN2,97,30514,52020.48169.60-0.24 %
500003Desefpeme }e@efpeefmìkeÌme5,89,86529,68819.87180.100.64 %
532827Hespe Fb[mì^erpe ef}.18,32799118.4920,014.90-0.22 %
509079iegefHeÀkeÀ yee³eesmee³evmesme2,71,89516,46816.5190.5019.95 %
526179uetpeuees p³etì13,86,5631,08,12612.8297.50-1.81 %
505710ûeesJej De@C[ JesF&ue17,33,6201,71,87710.0939.302.61 %
541770CREDITACC27,2282,9359.28603.25-2.58 %
500265cenejeä^ meerceuesme57,1256,7658.44234.500.75 %
523385veeruekeÀceue10,5931,2958.181,226.006.51 %
500254uee@F&[dme mìerue2,77,27,07534,26,2268.090.563.70 %
533151DBCORP2,66,80134,8877.6586.7011.58 %
500412efLe©ceueeF& kesÀefcekeÀume4,55,51362,3807.3062.60-1.57 %
540595TEJASNET2,22,65237,9515.8751.804.96 %
532218meeGLe Fbef[³eve yeBkeÀ1,97,66,20334,89,5935.668.374.89 %
539148SHIVALIK63,72812,2345.21302.356.39 %
500467n@efjmevme ceu³eeUce 1,40,28628,4844.9389.704.73 %
500185efnbogmLeeve kebÀmì^keÌMevme62,69,73112,82,3894.895.964.93 %
542597MSTC3,62,19775,1994.82169.1019.97 %
539636PRECAM4,68,82098,5124.7636.5512.29 %
500390efjuee³ebme FvÖeÀemì^keÌ®ej35,45,4987,67,4194.6236.504.89 %
522108³etkesÀve Fbef[³ee50,05210,8334.62490.008.65 %
523754F&Heermeer Fb[mì^erpe91,15719,8164.60159.508.73 %
532532pe³eÒekeÀeµe SmeesefmeSìdme ef}.3,27,19,34877,34,8224.232.78-2.46 %
532939efjuee³evme Hee@Jej ef}.9,16,56,4452,27,51,5204.034.090.00 %
540709RELHOME62,40,26315,62,6323.992.654.74 %
541974MANORAMA75,00019,1403.92465.001.75 %
532667megPeuee@ve Svepeea ef}.3,61,71,34993,94,3253.855.324.93 %
522205Òeepe Fb[mì^erpe5,07,0761,31,5953.8569.303.66 %
500235keÀu³eeCeer mìerume 85,48323,2553.68237.302.22 %
532482ûe@v³etume Fbef[³ee4,28,7641,16,5933.68229.109.25 %
506197eqyueme peerJnerSme3,44,35396,1973.58103.003.05 %
541233LEMONTREE22,63,2296,37,8663.5525.70-1.34 %
533138De@mìskeÀ49,07113,8613.54959.255.92 %
517569kesÀF&Dee³e Fb[mì^erpe60,87517,7003.44389.709.36 %
506854ìveHe@ÀkeÀ Fb[mì^erpe1,00,26929,3793.41172.00-11.07 %
532343ìerJnerSme ceesìj3,31,86297,8113.39388.000.82 %
500031yepeepe FueskeÌì^erkeÀume33,94310,2093.32406.503.03 %
524000ce@icee efHeÀvekeÀe@He&17,71,5745,34,9093.3125.804.88 %
532712efjuee³evme keÀc³egefvekesÀMevme ef}.5,47,68,6311,77,03,0893.092.344.93 %
500425Debyegpee efmeceWìdme 3,77,6841,24,5063.03202.303.43 %
532144JesuemHetve iegpejele5,04,1231,68,0643.0088.503.69 %
532868[erS}SHeÀ ef}.15,08,2155,14,0312.93146.550.10 %
524470efmevekeÀesce HeÀesc³et&uesMebme88,66,22130,52,6192.901.774.73 %
526817MeseqJn³eesì kebÀ.19,8796,9542.86603.00-1.05 %
500101DejeffJebo8,10,5443,00,4252.7035.857.66 %
532851FvmesefkeÌìmeeF[dme (Fbef[³ee) ef}.23,2349,0822.56456.007.83 %
539517SXETF6,2552,4402.563,840.00-0.90 %
532809HeÀmì&meesme& meesuîegµevme ef}.3,71,2811,48,6832.5040.252.94 %
532209peccet De@C[ keÀeeqMcej yeBkeÀ24,14,3939,88,2742.4419.803.39 %
540755GICRE1,60,56066,3632.42158.00-1.83 %
500111efjuee³evme ke@ÀefHeìue35,32,47014,73,0462.4011.994.99 %
500410Smeermeer 1,17,30249,9502.351,323.100.77 %
500440efnb[eukeÀes Fb[mì^erpe13,93,1886,08,6922.29165.706.90 %
506260Devegn HeÀecee&1,05,68546,3012.28227.006.10 %
539876CROMPTON54,38624,2972.24246.502.71 %
513377SceSceìermeer8,68,9473,94,7012.2019.85-8.10 %
507717OeevegkeÀe De@ie´erìskeÀ15,3967,0522.18750.004.37 %
532648³esme yeBkeÀ ef}.46,29,75021,20,8682.1826.601.92 %
532400keÀefHele ke̳etefcevme2,70,9971,24,5882.18101.552.21 %
530019p³egefyeefue³ebì Dee@ies&veesefmeme66,51930,7002.17709.000.86 %
533278keÀe@} Fbef[³ee ef}.12,77,5135,90,2032.16131.00-1.43 %
532702iegpejele mìsì Hesì^esvesì ef}.57,41826,6512.15208.05-2.94 %
504966efìveHuesì kebÀHeveer3,60,2061,68,3632.14142.559.44 %
532432³egvee³eìs[ efmHeefjìdme2,45,2971,16,4602.11625.101.99 %
532155iesue Fbef[³ee17,78,4048,61,0552.07105.602.82 %
532865cesIeceeveer Dee@jie@efvekeÌme ef}.4,75,6302,31,0542.0658.65-0.17 %
533107efHeHeeJeeJe efµeHe³ee[& ef}.1,33,70,92465,45,5162.043.074.78 %
539523ALKEM8,3744,1592.012,423.80-0.18 %
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~