keÀecekeÀepeele DeekeÀeqmcekeÀ PesHe
04/03/2024 4:00:00 PM
µesDeme&®eer mebK³eeYeeJe
efmeke̳egefjìer keÀes[efmeke̳egefjìerDeepe®es J³eJenej oesve
DeeþJe[îeeb®eer mejemejer
Je=ef× iegCeebkeÀyeboyeo}
532998}esìme Dee³e kesÀDej ne@eqmHeìue ef}.22,97,0432,22,42210.3351.70-19.99 %
540403CLEDUCATE10,43,0601,00,93710.3388.590.68 %
521194SmeDee³eSue FvJnsmìcesvìdme83,0228,4509.83561.6020.00 %
532756ceefnvêe HeÀesefpe¥ime ef}.20,52,5892,08,9119.83453.151.18 %
532642efpeboe} meeGLe Jesmì nesefu[bime ef}.49,3925,0559.776,823.803.11 %
538882EMERALD9,59,6711,08,0138.8829.9411.51 %
540647GANGESSECU72,0088,3098.67152.8519.98 %
543220MAXHEALTH25,74,6323,07,7608.37747.55-2.66 %
500251ì^svì 9,07,5411,17,9987.693,916.800.14 %
543915PAVNAIND27,2753,9026.99500.001.63 %
532543SmeSS®e Hesì^esef}³ecme ef}.9,00,3461,31,3016.8685.3918.68 %
521097DecejpeesLeer efmHeefvebie54,1368,0236.75195.3012.31 %
543391SGFRL1,69,50025,9096.54139.95-3.52 %
542729DCMNVL59,9809,1946.52217.6514.79 %
536264TIGERLOGS3,33,86655,0836.0672.505.00 %
505854ìerDeejSHeÀ 1,03,12517,0496.05507.255.00 %
543929HMAAGRO4,42,97373,5616.0262.26-6.56 %
533553TDPOWERSYS5,12,91086,6205.92328.5510.94 %
544035SPL1,93,60033,6005.7682.97-4.08 %
500510SueDe@Cæ[ìer12,46,1372,30,1645.413,643.95-0.28 %
500067yu³eg mìej95,32017,8895.331,317.050.07 %
540750IEX34,32,9756,53,6255.25153.501.29 %
539216GARMNTMNTR80,47,15415,36,6255.247.16-1.92 %
531449peerDeejSce DeesJnjmeerme92,27117,8495.17165.95-3.91 %
533286MOIL6,19,3891,24,1054.99299.557.17 %
539255STARDELTA25,5005,1904.91689.20-0.96 %
532926p³eesleer ue@yeesjsìjerpe ef}.3,02,42562,0574.87433.20-3.58 %
500103Yesue1,14,88,34323,99,0074.79264.7012.23 %
539040TTIL1,30,25027,2514.7889.994.68 %
500241efkeÀueexmkeÀj ye´ome& 14,1423,0164.69996.206.31 %
537536DENISCHEM1,09,14723,8094.58140.354.93 %
531287ve@Meveue HueeefmìkeÀ60,82213,4814.51523.3516.92 %
533033mejmJeleer Fb[mì^er³e} efmeb[erkesÀì ef}.48,43410,7894.49940.608.03 %
590137SETFNIFBK31,8207,1344.46479.210.38 %
533427VMS2,49,02756,2924.4253.541.00 %
540777HDFCLIFE5,52,5091,27,9644.32610.303.01 %
500483ìeìe keÀc³egefvekesÀMevme2,07,44948,0454.321,983.553.64 %
540937MEDICO1,63,14338,5004.2488.590.36 %
519216Depeblee mees³ee5,23,5341,24,7894.2033.565.27 %
540293PRICOLLTD2,03,83348,6124.19392.95-3.35 %
543828SUDARSHAN1,55,20037,4404.1575.61-5.71 %
515055Deveble jepe Fb[mì^erpe5,32,2251,29,8934.10357.952.15 %
532356ef$eJesCeer Fbefpeveer³eefjbie1,86,01545,3514.10354.007.62 %
500355j@efueme Fbef[³ee 1,59,84239,6054.04262.10-0.10 %
517569kesÀF&Dee³e Fb[mì^erpe36,2719,0194.023,418.106.20 %
544101BRISK73,60018,7643.92166.556.32 %
532935Sefjpe De@ie´es ef}.1,12,18728,7733.90315.555.22 %
532256veeuJee mevme FvJnsmìceWìdme3,9731,0243.883,766.857.93 %
526247ÒeerefceDej SkeÌmeHueesefmeJnpe34,3839,0023.821,646.555.95 %
511447efmeuHeÀ ìskevee@uee@peerme51,18,46313,44,1903.814.17-11.65 %
543986SOUTHWEST88,44023,4143.78118.25-8.58 %
540401MAXIMUS11,62,5283,10,3943.7527.076.37 %
532815SmeSceSme HeÀecee&m³egefìkeÀume ef}.2,09,40756,4753.71166.409.51 %
540204EIKO2,38,26465,1353.6658.980.25 %
530073mebIeJeer cegJnme&1,03,64228,3653.651,076.30-8.02 %
505299kegÀUkeÀCeea Hee@Jej27,0757,4933.61641.855.67 %
542351GLOSTERLTD13,2173,6733.60920.303.69 %
543389SIGACHI19,62,3915,49,9813.5770.82-13.60 %
520008efjkeÀes Dee@ìes16,18,7224,57,2733.54133.652.85 %
532555SveìerHeermeer ef}.17,92,9285,34,0283.36353.803.50 %
541179ISEC1,18,71335,7533.32831.700.57 %
532722efveìdkeÀes ef}.10,43,3513,14,1973.3270.000.62 %
539132WARDWIZFBL11,64,0463,53,4713.2921.400.05 %
541353INNOVATORS67,20020,5823.26174.75-1.99 %
533169MANINFRA2,09,26164,1203.26203.00-3.10 %
532725mees}j Fb[mì^erpe Fbef[³ee ef}.10,9863,3943.247,292.706.86 %
505872[yu³egHeerDee³eSue 26,3988,1553.243,145.00-4.99 %
543732RADIANTCMS1,24,97039,3993.1785.08-1.80 %
500257uegefHeve 66,29820,9523.161,669.052.14 %
543952NIITMTS48,65715,5153.14568.7010.28 %
500042yeerSSmeSHeÀ Fbef[³ee3,6371,1743.103,256.20-1.76 %
541019HGINFRA29,2549,5283.07924.950.33 %
530129veeFue29,9359,8243.051,328.10-9.89 %
524370yeesoeue kesÀefcekeÀume7,12,4102,34,5853.0495.684.57 %
532522Hesì^esvesì S}Svepeer ef}.5,28,0251,75,4703.01291.103.26 %
543322GLS27,2279,0932.99809.10-4.35 %
536974CPL3,16,0411,05,7342.9953.844.97 %
532281S®emeerSue ìskeÌvee@uee@peerme1,32,92944,5502.981,636.85-0.58 %
539872BAJAJHCARE1,08,83036,7112.96352.304.66 %
532440SceHeerSme8,8373,0062.941,708.253.08 %
532514FbêÒemLe ie@me ef}.1,72,44658,7802.93446.602.51 %
532777FvHeÀes Spe (Fbef[³ee) ef}.13,7594,7752.885,155.35-0.68 %
543324GCSL76,54526,8042.86330.80-5.78 %
517170kesÀSuekesÀ FueskeÌì^erkeÀue1,86,00965,6652.8363.279.82 %
540678COCHINSHIP3,69,1241,30,3862.83881.601.04 %
534139SCHNEIDER44,35915,9272.79658.704.56 %
543235ANGELONE55,52620,0492.772,881.201.66 %
530589ÒeeFcee HueeefmìkeÌme77,89128,6062.72186.70-8.77 %
544121RUDRAGAS7,44,0002,74,1822.71235.20-4.99 %
530555He@jeceeGbì keÀc³egefvekesÀMevme5,53,3542,04,1302.7176.12-4.99 %
532729GÊece Megiej efceume ef}.35,04113,0762.68370.856.06 %
524804Dejefyeboes HeÀecee&1,08,44240,5382.681,090.651.35 %
500038yeuejeceHegj ef®eveer3,84,0171,46,7242.62380.451.41 %
523025meHeÀejer Fb[mì^erpe6,7952,5992.612,028.15-0.81 %
500096[eyej Fbef[³ee1,38,52753,7212.58537.40-0.24 %
530813kesÀDeejyeerSue69,02227,1592.54307.40-2.66 %
500387Þeer efmeceWì 1,1464612.4925,709.450.17 %
542216DALBHARAT9,4243,7792.492,025.80-2.03 %
540133ICICIPRULI1,41,48157,5882.46546.701.55 %
520051pecevee Dee@ìes20,43,2038,30,6982.46133.45-1.66 %
517556HeerJnerHeer JnW®eme&17,47,1067,11,9672.4535.874.98 %
532667megPeuee@ve Svepeea ef}.78,82,12532,43,2712.4342.66-2.96 %
533761GPTINFRA54,15522,3482.42192.10-6.25 %
540222LAURUSLABS1,64,08867,8412.42417.452.00 %
532331Depebìe HeÀecee&6,2892,6082.412,067.05-3.22 %
543959SBFC3,67,8201,53,6452.3989.724.79 %
541161KBCGLOBAL94,59,55940,14,3752.362.124.95 %
534809PCJEWELLER6,83,7832,90,8222.3565.533.74 %
530135DeekeÀeb#ee efHeÀveJesmì87,48037,2962.35312.851.28 %
542012AAL85,85637,0172.32349.95-1.33 %
512038DemJee ì^sef[bie20,5568,9172.31498.50-2.00 %
500084meerF&Smemeer6,67,5562,88,9562.31129.651.33 %
505255peerSceSce HeÀes[uej 23,72110,3202.301,343.700.71 %
539524LALPATHLAB10,7834,7182.292,274.30-2.68 %
532762De@keÌMeve keÀvmì^ke̵eve FeqkeÌJeHeceWì ef}.1,63,16171,7652.271,391.00-6.77 %
500420ìesjsvì HeÀecee&m³egefìkeÀume5,8582,5782.272,689.90-0.26 %
530517efjue@keÌmees HetÀìJesDeme&14,9936,6972.24830.65-0.17 %
539874UJJIVAN67,45130,2472.23551.600.46 %
540797SHALBY50,80922,8222.23255.35-3.62 %
520043cegbpeeue MeesJee66,34129,8502.22187.35-4.32 %
530655ieg[uekeÀ mìerue16,5567,4842.21944.35-3.56 %
504614meej[e Svepeea66,26129,9662.21212.05-3.35 %
542669BMW8,82,4154,00,0422.2164.213.90 %
543910AVG1,32,21460,0752.20629.650.00 %
543768NSLNISP20,77,6349,44,6632.2061.32-3.51 %
544054SURAJEST50,26323,0502.18343.200.88 %
531201efMeu®ej ìskeÌvee@uee@peerme21,56310,0382.154,370.904.75 %
543349AMIORG64,16529,7812.151,175.005.64 %
532454Yeejleer SDejìsue15,24,7707,07,9712.151,134.000.30 %
503310mJeeve efceume 2,53,0621,18,2142.14728.10-0.38 %
532539efceb[e Fb[mì^erpe ef}.32,82815,4622.12641.35-3.27 %
523369[ermeerSce Þeerjece Fb[mì^erpe52,08924,7232.11189.75-1.96 %
500493Yeejle HeÀespe& 64,60330,7602.101,189.650.77 %
500163iee@[ÖesÀ efHeÀefueHme23,46511,3002.083,022.300.37 %
500830keÀesueiesì HeeceesefueJn8,1423,9382.072,578.152.09 %
538057CPSEETF8,84,6584,28,9362.0683.682.31 %
513472efmebHueskeÌme keÀemì1,56,63976,0472.06126.802.76 %
539113PML18,6539,0812.05915.55-4.86 %
543524RAINBOW40,38319,6592.051,199.30-7.88 %
533339ZENTEC80,91439,3792.05964.301.14 %
540005LTIM44,16421,6582.045,216.35-1.45 %
532155iesue Fbef[³ee16,03,3097,86,1492.04190.853.53 %
533581PGEL6,4733,2102.021,769.50-4.05 %
543620INA40,00019,7732.021,567.254.99 %
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~