keÀecekeÀepeele DeekeÀeqmcekeÀ PesHe
24/05/2022 4:00:00 PM
µesDeme&®eer mebK³eeYeeJe
efmeke̳egefjìer keÀes[efmeke̳egefjìerDeepe®es J³eJenej oesve
DeeþJe[îeeb®eer mejemejer
Je=ef× iegCeebkeÀyeboyeo}
532687jsÒees Fbef[³ee ef}.52,483364144.18420.956.84 %
514138met³e&uelee efmHeefvebie44,6381,50229.72376.606.26 %
531173efmemekesÀce Fbef[³ee6,65,39423,72528.0518.559.96 %
530549efMeuHee cesef[kesÀDej1,49,0626,37223.39453.2510.47 %
533160[eryeer efj³euìer 9,28,66450,34118.4567.75-3.42 %
538597TTIENT12,84,5781,03,73212.3813.744.97 %
541152GOYALALUM1,49,76013,92010.7693.050.00 %
532839ef[µe ìerJner Fbef[³ee ef}.41,82,4274,03,52810.3613.30-1.48 %
531508SJnjs[er Fb[mì^erpe1,82,04621,5888.43316.15-0.05 %
500413Lee@ceme kegÀkeÀ3,69,16550,5157.3160.95-10.70 %
540823VITESSE1,01,92314,5217.02128.105.00 %
533552RUPA4,31,07070,8236.09430.80-16.45 %
540073BLS3,90,97876,3775.12192.80-1.83 %
500467n@efjmevme ceu³eeUce 95,68519,0585.02172.3013.54 %
524735efnkeÀue1,00,80720,6574.88391.756.69 %
532734ieesoeJejer Hee@Jej DeB[ FmHeele ef}.4,17,48387,1294.79287.15-7.88 %
533047Fbef[³eve cesìume DeB[ HesÀjes De}e@³epe ef}.55,24411,8164.68331.80-2.98 %
511243®eesueeceb[uece2,36,31751,8844.55642.20-1.54 %
522281jece jlve Jee³eme&49,22411,3584.33203.654.95 %
511218Þeerjece ì^ebmeHeesì&2,18,55552,9684.131,127.85-0.85 %
524494FHkeÀe ue@yeesjsìefjpe26,2976,5004.05955.60-2.20 %
540377IFL2,52,00066,0003.8259.051.64 %
517421ieebefOeceLeer DeHuee³evmesme10,4562,7413.811,414.05-0.08 %
514215efyeVeer44,99211,8913.78281.25-0.41 %
503162efjuee³evme kesÀce42,93711,5253.73249.3514.51 %
539252SCFL6,17,1971,66,8503.7026.55-4.84 %
532834ke@Àceefueve HeÀeFve kesÀefcekeÀume ef}.1,66,50747,7283.49121.906.37 %
532927F&keÌ}keÌme& meeqJn&mesme ef}.6,5801,9243.422,209.251.42 %
532439ieesu[mìesve FbÖeÀeìskeÀ1,13,11434,3953.29586.053.81 %
520051pecevee Dee@ìes3,50,0131,06,7053.28119.901.40 %
532488ef[efJnme ue@yeesjsìefjpe91,66028,0463.273,662.05-6.04 %
539515QUINT1,91,63258,6783.27455.75-4.99 %
526881HeÀe³eveeeqvMe³eue ìskeÌvee@uee@peerme1,73,26555,2503.14180.70-4.99 %
543275ANURAS60,51719,3143.13759.35-0.04 %
506590efHeÀefueHme keÀeye&ve yue@keÀ4,23,9581,36,0593.12112.351.17 %
540596ERIS82,58426,5683.11678.55-4.62 %
533602LESHAIND31,29,48410,05,7363.1120.004.99 %
500117[ermeer[yu³eg 2,81,55992,7633.0444.550.22 %
532888Sefµe³eve ûesefveìes Fbef[³ee ef}.6,44,8732,15,1743.0053.70-9.75 %
532156JewYeJe pescme57,08219,0702.99365.75-6.49 %
534748STEELXIND2,35,24280,3812.93132.20-4.93 %
506395keÀesjesceb[ue Fbìjve@Meveue86,76329,9382.90972.504.40 %
500300ûeeefmece Fb[mì^erpe44,53215,4872.881,402.65-3.72 %
507490jeCee Megieme& 4,77,9581,67,6482.8530.10-6.38 %
500575Jnesuìeme 2,58,54292,7392.791,011.801.60 %
532149yeBkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee8,82,9423,18,8882.7747.151.51 %
500777leeefceUvee[g Hesì^esHe´e@[keÌìme2,12,83077,2212.7698.10-13.49 %
532614FcHeskeÌme HesÀjes ìskeÀ ef}.12,91,0674,72,5162.739.12-4.90 %
532553SceSmekesÀ ÒeespeskeÌìdme (Fbef[³ee) ef}.1,25,86546,9882.6895.454.49 %
500304SveDee³eDee³eìer 97,45037,0902.63452.40-3.92 %
539470SHREEGANES43,04,63916,68,8392.582.89-5.25 %
532670Þeer jsCegkeÀe µegieme& ef}.39,80,91215,46,7512.5744.85-6.66 %
504614meej[e Svepeea47,24719,3742.44848.101.75 %
517522jepejleve iueesyeue16,3156,8942.37668.60-2.07 %
543396PAYTM7,39,5963,11,4722.37646.804.32 %
542232SRD64,37227,7492.32385.054.85 %
500249kesÀSmeyeer HecHme 7,1223,1052.291,473.550.40 %
543238UTIAMC17,2007,5292.28677.45-2.24 %
539594MISHTANN10,21,5534,52,3172.2623.254.97 %
500390efjuee³ebme FvÖeÀemì^keÌ®ej7,55,7573,34,9012.26100.90-0.64 %
500008Deceje jepee90,07140,4332.23489.40-1.77 %
540268DHANVARSHA3,77,5911,69,0342.2388.6518.28 %
533098SveS®eHeermeer ef}.15,98,4377,24,5762.2133.152.16 %
500038yeuejeceHegj ef®eveer3,20,3511,45,0272.21389.10-5.68 %
543320ZOMATO98,75,36246,24,9462.1464.9513.95 %
538666SHARDACROP74,32035,2152.11743.106.47 %
533272CEBBCO1,73,69383,4302.0861.40-3.08 %
500477DeMeeskeÀ uesueB[ 23,76,33911,46,3962.07141.103.86 %
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~