keÀecekeÀepeele DeekeÀeqmcekeÀ PesHe
22/04/2021 4:00:00 PM
µesDeme&®eer mebK³eeYeeJe
efmeke̳egefjìer keÀes[efmeke̳egefjìerDeepe®es J³eJenej oesve
DeeþJe[îeeb®eer mejemejer
Je=ef× iegCeebkeÀyeboyeo}
523405pesSce HeÀe³eveeeqvMe³eue55,43,4817,52,6187.3779.800.76 %
500620ûesì Fmìve& efMeefHebbie7,45,3351,01,8607.32289.050.40 %
524372Dee@efke&À[ kesÀefcekeÀume14,4851,9967.261,546.105.00 %
533758APLAPOLLO4,96,29569,2947.161,247.50-1.00 %
532636Fbef[³ee FvHeÀesueeF&ve ef}.3,66,09360,2466.08243.25-3.18 %
511509efJeJnes yee³ees ìskeÀ1,78,89630,7555.8268.6019.93 %
500672veesJneefì&me Fbef[³ee 53,2079,1625.81669.7513.48 %
500407mJejepe Fbefpevme 10,5001,8895.561,445.756.29 %
522113efìcekesÀve Fbef[³ee36,7766,8225.391,343.35-1.52 %
532798vesìJeke&À18 efceef[³ee DeB[ FvJnsmìceWì ef}.12,12,8382,27,9905.3243.1011.95 %
509055efJemeekeÀe Fb[mì^erpe43,5618,3455.22536.358.98 %
539083INOXWIND4,84,25795,4425.0785.8020.00 %
506820Deemì^ePesveskeÀe HeÀecee&1,48,88030,4414.894,293.309.92 %
532305Fb[-eqmJeHeÌì ue@yeesjsìjerpe1,48,27031,0914.7778.752.74 %
540902AMBER75,68116,0964.703,183.500.18 %
532649veskeÌìj }eFHeÀmee³evmesme efue.12,01,2902,58,6874.6426.1020.00 %
540704MATRIMONY60,14912,9894.63883.551.32 %
532637cebie}ce [^ime Sb[ Dee@jie@efvekeÌme ef}.1,29,45328,1544.60130.705.57 %
534091MCX1,28,89328,3224.551,455.50-0.87 %
531739pesveskeÌme ue@yeesjsìjerpe92,83,63420,40,9954.555.7818.44 %
532384ìe³ekesÀ Fb[mì^erpe1,04,83123,0704.54210.6020.00 %
539331VETO1,02,99522,8474.51126.95-0.27 %
540544PSPPROJECT34,6937,7094.50426.153.31 %
531633efuebkeÀve HeÀecee&m³egefìkeÀume1,86,38741,4514.50260.956.51 %
500009Debyeeueeue meejeYeeF&10,50,8382,35,2054.4725.6018.79 %
530549efMeuHee cesef[kesÀDej3,18,07171,2874.46440.108.57 %
540153ENDURANCE51,74211,6574.441,283.75-0.30 %
532800Dee³eyeerSve 18 ye´e@[keÀemì ef}.35,91,7778,13,2214.4232.9519.60 %
524412Deejs [^ime8,48,5141,95,0314.3534.9019.93 %
524520kesÀScemeer mHesMeeefueìer ne@efmHeìume7,13,0351,66,9874.2728.8519.96 %
522287keÀuHele© Hee@Jej1,44,19134,2664.21354.55-0.45 %
532372eqJnefjb®eer ìskeÌvee@uee@peerme3,35,78779,9794.2043.3518.28 %
543064SUVENPHAR93,48923,3754.00523.705.12 %
524404ceeke&Àmevme HeÀecee&37,35,32310,29,3333.6369.7519.64 %
532493De@mì^e cee³eke´ÀesJesJn He´e@s[keÌìdme ef}.1,79,93850,0433.60120.806.90 %
524280keÀesHejCe5,64,2811,62,5643.47163.5519.99 %
523323keÀesJeeF cesef[keÀue19,8205,7093.471,240.603.85 %
530233Dee@jes ue@yeesjsìefjpe1,67,39748,6993.44105.8519.33 %
541179ISEC2,93,10886,4443.39453.306.87 %
539332NAVKARCORP3,13,70393,6513.3538.0016.92 %
531768Hee@efue cesef[ke̳egDej48,75014,5733.35997.3512.25 %
506879iegpejele Lesefceme62,15418,5873.34243.107.47 %
500790vesmues Fbef[³ee 11,5753,4803.3316,778.65-1.80 %
509079iegefHeÀkeÀ yee³eesmee³evmesme1,65,40049,8543.32128.051.07 %
526227efHeÀueeìskeÌme Fbef[³ee4,81,6181,45,5893.3174.850.47 %
500488De@yee@ì Fbef[³ee 4,4221,3483.2815,093.551.57 %
508869DeHeesuees ne@efmHeìue2,24,92269,7573.223,230.55-1.29 %
530845meveefMeu[ kesÀefcekeÀume70,59221,8993.22261.405.09 %
533137[erF&Sve vesìJeke&À5,57,8611,73,5203.2143.55-6.75 %
543248BURGERKING6,50,9122,03,5903.20132.401.26 %
506260Devegn HeÀecee&3,90,7471,22,9703.18141.4012.04 %
532815SmeSceSme HeÀecee&m³egefìkeÀume ef}.88,57828,1703.14155.355.36 %
543212BOROLTD87,69528,0033.13206.052.51 %
533333FCL2,51,95480,5243.1369.951.52 %
533259SASTASUNDR80,81826,2393.08162.8517.20 %
532707[e³eve@efcekeÀ He´e@[keÌìme ef}.43,12114,0813.06482.158.71 %
509480yepe&j HeWìdme1,03,17534,9012.96715.100.76 %
543266HERANBA1,36,92546,6632.93668.157.05 %
513097efMeJeeefuekeÀ yee³ecesì}1,56,76654,8392.8691.058.98 %
530239megJnsve ueeFHeÀ7,64,1182,68,7322.84107.6519.41 %
524824yeeue HeÀecee&1,23,55444,4092.7886.4519.99 %
532734ieesoeJejer Hee@Jej DeB[ FmHeele ef}.22,2148,0572.76811.255.48 %
506222F&vesDeesSme SyeerSme13,9175,1432.711,141.305.16 %
539276KAYA41,49715,3512.70283.8520.00 %
504918mebogj ceBieefvepe50,00118,9562.641,252.658.27 %
532331Depebìe HeÀecee&27,09310,3602.621,829.251.61 %
532522Hesì^esvesì S}Svepeer ef}.5,74,5782,20,5702.60229.904.55 %
506414ef[Dee³eSue2,57,8351,00,2782.57332.558.71 %
514034pesyeerSHeÀ Fb[mì^erpe6,69,7492,61,6002.5620.80-4.37 %
539517SXETF63,37324,8562.55514.74-0.32 %
532944Dee@veceesyeeF} i}esye} ef}.2,59,4811,02,4482.53105.055.74 %
542920SUMICHEM87,63134,9892.50299.053.17 %
532827Hespe Fb[mì^erpe ef}.2,8391,1422.4929,891.30-1.12 %
532300JeeskeÀneì&5,45,4782,22,2262.45518.252.36 %
532983DeejHeerpeer }eFHeÀ mee³evmesme ef}.70,38828,6802.45462.85-3.15 %
540701DCAL4,98,1172,03,9372.44155.156.12 %
506197eqyueme peerJnerSme2,49,8391,02,2152.44100.653.66 %
500696efnbogmLeeve ³egefveefueJnj 1,91,92078,5312.442,349.80-1.81 %
543213ROSSARI34,10914,5272.351,094.453.87 %
534076ORIENTREF1,07,45246,1122.33305.8510.96 %
500680HeÀe³ePej 43,20318,5032.335,219.30-4.77 %
540975ASTERDM1,88,14281,0152.32150.102.18 %
532884efjHesÀkeÌme jsefÖeÀpejWìdme ef}.2,33,2881,00,8872.31122.8519.97 %
542726INDIAMART10,6194,6362.297,986.402.85 %
500182nerjes nesv[e83,07736,2002.292,848.150.85 %
540716ICICIGI71,50531,4722.271,379.20-1.39 %
514418ogpeesoJeeuee Òee@[keÌìdme40,21017,8742.25529.107.02 %
532508pesSmeS} ef}.4,86,6812,17,4332.2477.001.52 %
540376DMART80,78136,0042.242,715.65-2.25 %
500055Yeg<eCe mìerue12,81,5305,78,3392.2260.154.43 %
532504veJeerve HeÌ}tje@F&ve Fbìjve@Meveue ef}.29,08513,2262.203,198.206.14 %
540614GGENG1,22,37555,5532.20113.504.37 %
524735efnkeÀue5,28,1472,40,9172.19210.858.05 %
506235DeueseqcyekeÀ1,67,85776,6982.19110.255.20 %
500257uegefHeve 3,65,8651,67,6292.181,061.30-2.66 %
524717ìe³eìve yee³eesìskeÀ1,64,95775,5682.18236.7015.35 %
506590efHeÀefueHme keÀeye&ve yue@keÀ3,20,4691,47,6962.17204.80-1.35 %
532538Deuì^eìskeÀ efmeceWì ef}.58,98227,4422.156,093.50-1.77 %
543257IRFC57,33,35526,67,1342.1521.10-0.94 %
539872BAJAJHCARE58,98827,5672.14456.554.50 %
505700SueerkeÀe@ve Fbefpeefve³eefjbie2,06,41696,4012.1481.407.96 %
500188efnbogmLeeve efPebkeÀ 2,02,12394,6122.14301.756.42 %
532424ieesojspe kebÀP³etcej1,71,22680,9032.12703.80-3.00 %
532865cesIeceeveer Dee@jie@efvekeÌme ef}.8,87,7164,21,0692.11128.3012.74 %
505872[yu³egHeerDee³eSue 20,85010,0412.08623.253.88 %
538635SNOWMAN13,16,5836,31,9612.0853.707.08 %
542655VIKASMCORP46,01,87822,12,2012.082.74-3.18 %
535789IBULHSGFIN26,61,41312,93,0862.06177.207.33 %
524804Dejefyeboes HeÀecee&3,97,8221,93,0202.06992.950.56 %
532755ìskeÀ ceefnvêe ef}.4,90,7662,40,6492.04968.25-1.61 %
500067yu³eg mìej16,9868,4232.02836.900.56 %
532872meve HeÀecee& De@[Jnevm[ efjme®e& kebÀHeveer ef}.2,65,7261,32,6962.00175.756.16 %
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~