keÀecekeÀepeele DeekeÀeqmcekeÀ PesHe
31/03/2020 2:25:06 PM
µesDeme&®eer mebK³eeYeeJe
efmeke̳egefjìer keÀes[efmeke̳egefjìerDeepe®es J³eJenej oesve
DeeþJe[îeeb®eer mejemejer
Je=ef× iegCeebkeÀyeboyeo}
532710meoYeeJe Fbpeerefve³eefjbie ef}.9,37,00610,34490.5828.30-4.87 %
542760SWSOLAR6,20,60915,16540.9277.054.97 %
533326TEXRAIL10,13,05131,51932.1420.004.17 %
539083INOXWIND11,06,08945,20424.4718.703.03 %
532839ef[µe ìerJner Fbef[³ee ef}.1,08,73,0054,94,97121.974.11-3.07 %
539126MEP19,85,0221,53,43712.9412.15-4.71 %
533162HATHWAY9,32,18580,47311.5813.500.75 %
539889PARAGMILK4,28,66342,87110.0063.150.48 %
531337®e@veue ieeF[9,97,4071,05,0579.4948.55-2.12 %
539407GENCON2,65,86232,0758.2952.453.45 %
532374mìjueeFì ìskeÌvee@uee@peerme17,23,7752,09,5238.2363.951.19 %
532659FvHe´Àemì^keÌ®ej [sJnueHeceWì HeÀe³eveevme kebÀHeveer ef}.18,36,9052,81,7796.5214.90-2.93 %
532454Yeejleer SDejìsue34,92,3617,07,7704.93443.603.34 %
541988AAVAS37,1107,9164.691,114.002.13 %
540743GODREJAGRO1,01,02623,2084.35362.259.28 %
532784µeesYee [sJn}Heme& ef}.3,03,51978,9553.84136.501.34 %
532848[suìe keÀe@He& ef}.10,27,8703,36,3583.0665.504.88 %
500126ceke&À 9,6333,5692.703,607.453.65 %
500164ieesojspe Fb[mì^erpe3,76,2601,44,0982.61285.25-0.33 %
505537Peer SbìjìsveceWì15,62,9926,87,4132.27125.750.12 %
500010S®e[erSHeÀmeer11,09,1114,94,6482.241,640.805.00 %
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~