keÀecekeÀepeele DeekeÀeqmcekeÀ PesHe
18/06/2024 10:16:00 AM
µesDeme&®eer mebK³eeYeeJe
efmeke̳egefjìer keÀes[efmeke̳egefjìerDeepe®es J³eJenej oesve
DeeþJe[îeeb®eer mejemejer
Je=ef× iegCeebkeÀyeboyeo}
514330DeesJnjmeerpe efmebLesefìkeÌme2,45,1114,63152.93122.381.99 %
523838efmecHueskeÌme FbÖeÀemì^keÌ®eme&79,5497,50110.61150.854.98 %
522029effJev[mej ceefMevme3,29,53636,1599.11105.4017.44 %
501301ìeìe FvJnsmìceWìdme34,7135,2856.576,852.001.77 %
507514meesce ef[efmìuejer9,87,6471,56,9776.29113.95-8.66 %
544053MOTISONS1,58,20837,4294.23181.255.26 %
543399TARSONS46,04611,5583.98526.555.29 %
532712efjuee³evme keÀc³egefvekesÀMevme ef}.1,05,44,61230,74,2633.432.144.90 %
531449peerDeejSce DeesJnjmeerme84,31426,9523.13183.607.06 %
543260STOVEKRAFT45,31515,5362.92568.907.75 %
532011[erue Fbef[³ee33,14411,3892.91351.104.99 %
540786SHARIKA9,93,6913,52,7072.8222.364.98 %
532240Fbef[³ee efveHHee@ve15,1705,7902.62816.002.80 %
543747KAMOPAINTS3,67,7211,41,7802.5940.15-6.74 %
5441903CIT3,18,0001,26,0002.5252.264.98 %
544107BLSE87,43535,3392.47283.206.85 %
541161KBCGLOBAL1,26,08,35351,13,1042.471.833.98 %
500306peskesÀ efmevLesefìkeÌme1,30,42158,0952.24142.709.98 %
517417Heìsume SDejìscHe30,77414,1132.18649.005.68 %
544167JNKINDIA61,58830,2772.03754.0511.09 %
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~